Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Ијул 2018

Бу сајда 2018-ҹи ил сентјабрын 3-дән 30-дәк олан тәлим мәгаләләри јерләшир.

THEY OFFERED THEMSELVES WILLINGLY

Хидмәтә һазыр көнүллүләр Мјанмада

Нә үчүн чох сајда Јеһованын Шаһиди вәтәниндән ајрылыб тәблиғ ишинә көмәк етмәк үчүн Мјанмаја көчүб?

Кимин рәғбәтини газанмаға чалышырсыныз?

Јеһованын сәдагәтли хидмәтчиләринә рәғбәт бәсләмәсиндән нә өјрәнирик?

Ҝөзүнүз кимә дикилиб?

Муса пејғәмбәрин бу ҹидди сәһвиндән өзүмүзә ваҹиб дәрс ҝөтүрә биләрик.

Ким Јеһованын тәрәфиндәдир?

Мүгәддәс Китабда Габил, Сүлејман, Муса вә Һарун һагда јазыланлардан Јеһованын тәрәфиндә олмағын һикмәтли аддым олдуғуну өјрәнирик.

Биз Јеһоваја мәхсусуг

Онунла достлуг мүнасибәтләри гурмаг шәрәфини нәсиб етдији үчүн Јеһоваја миннәтдарлығымызы неҹә билдирә биләрик?

«Һәр ҹүр инсана» шәфгәт ҝөстәрәк

Башгаларынын нәјә еһтијаҹ дујдуғуна, һансы проблемләри олдуғуна диггәт јетириб, әлимиздән ҝәлән гәдәр онлара көмәк етмәклә Јеһованын шәфгәтини тәзаһүр етдирә биләрик.

Мүгәддәс Китабын мүталиәсини даһа еффектив вә мараглы един

Сиз руһани хәзинәдән гијмәтли инҹиләр тапаҹагсыныз.

Охуҹуларын суаллары

Евли олмајан ики нәфәрин ҹидди сәбәб олмадан ҝеҹәни ејни мәканда тәк кечирмәси ҝүнаһ һесаб едилирми?