Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ОХУҸУЛАРЫМЫЗ СОРУШУР...

Милад бајрамыны гејд етмәк дүзҝүндүр?

Милад бајрамыны гејд етмәк дүзҝүндүр?

Бүтүн дүнјада милјонларла инсан Милад бајрамыны Иса Мәсиһин доғум ҝүнү олараг гејд едир. Ҝөрәсән, Мәсиһин биринҹи әсрдә јашајан давамчылары Милад бајрамыны гејд едирдиләр? Бәс Мүгәддәс Китабда доғум ҝүнләри илә бағлы нә дејилир? Бу суалларын ҹавабы бизә Милад бајрамыны гејд етмәјин дүзҝүн олуб-олмадығыны анламаға көмәк едәҹәк.

Илк нөвбәдә, Мүгәддәс Китабда Иса Мәсиһин, јахуд башга бир мөмин инсанын доғум ҝүнүнү гејд етмәси барәдә һеч нә јазылмајыб. Орада ҹәми ики нәфәрин ад ҝүнү барәсиндә сөз ачылыр. Онларын һеч бири Јеһова Аллаһа ибадәт етмирди вә һәр ики шәнлик мәнфи һадисәләрлә јадда галыб (Јарадылыш 40:20; Марк 6:21). Бир енсиклопедијаја әсасән, Иса Мәсиһин илк давамчылары «бүтпәрәстләрин доғум ҝүнүнү гејд етмәк әнәнәсини» гәбул етмирдиләр («Енҹјҹлопæдиа Британниҹа»).

Иса Мәсиһ һансы тарихдә анадан олуб?

Мүгәддәс Китабда Иса Мәсиһин дәгиг доғум тарихи јазылмајыб. Мак-Клинток вә Стронгун енсиклопедијасында дејилир ки, «Иса Мәсиһин һансы ҝүн доғулдуғуну нә Инҹилә, нә дә башга бир мәнбәјә әсасән тәјин етмәк мүмкүн дејил». Мәсиһ доғум ҝүнүнүн гејд олунмасыны истәсә иди, сөзсүз ки, һәмин тарихи давамчыларына билдирәрди.

Бундан әлавә, Мүгәддәс Китабын һеч бир јериндә Иса Мәсиһин, јахуд давамчыларынын Милад бајрамыны кечирдији дејилмир. «Јени католик енсиклопедијасы»нда јазылыб ки, Миладын гејд олунмасына илк дәфә «“Филокалусун хронографы”нда, ерамызын 336-ҹы илинә аид олан Рома тәгвиминдә» раст ҝәлинир. Ајдындыр ки, бу, Мүгәддәс Китабын тамамланмасындан вә Иса Мәсиһин јер үзүндә јашамасындан әсрләр сонра баш вериб. Мак-Клинток вә Стронгун гејдләринә әсасән, «Милад нә Аллаһын тәсис етдији бајрамдыр, нә дә көкү Инҹилә дајаныр» *.

Иса Мәсиһ давамчыларына һансы мәрасими гејд етмәји бујурмушду?

Даһи мүәллим Иса Мәсиһ давамчыларынын нә етмәли олдугларына даир ајдын ҝөстәришләр верирди вә бунлар Мүгәддәс Китабда гәләмә алыныб. Лакин Милад бајрамыны гејд етмәк бу ҝөстәришләрин һеч биринә дахил дејилди. Мүәллим шаҝирдләринин онун ҝөстәришләринә табе олмасыны истәдији кими, Иса Мәсиһ дә давамчыларынын Мүгәддәс Китабда јазыланлардан кәнара чыхмамасыны истәјирди (1 Коринфлиләрә 4:6).

Иса Мәсиһин илк давамчылары ваҹиб бир мәрасими гејд едирдиләр. Бу онун өлүмүнү анма мәрасими иди. Мәрасимин нә вахт вә неҹә гејд олунмасы илә бағлы Мәсиһ шәхсән өзү ҝөстәриш вермишди. Онун вердији конкрет ҝөстәришләр, һәмчинин дәгиг өлүм тарихи Мүгәддәс Китабда гәләмә алыныб (Лука 22:19; 1 Коринфлиләрә 11:25).

Ҝөрдүјүмүз кими, Милад Мәсиһин доғум ҝүнүнүн гејд олунмасы бајрамыдыр. Исанын илк давамчылары исә бүтпәрәстләрин бу әнәнәсини гејд етмирди. Һәмчинин вурғуландығы кими, Мүгәддәс Китабын һеч бир јериндә Иса Мәсиһин, јахуд башга биринин Милад бајрамыны кечирдији јазылмајыб. Одур ки, Аллаһын бүтүн дүнјада милјонларла хидмәтчиси бу фактлары нәзәрә алараг Милады гејд етмәји дүзҝүн һесаб етмир.

^ абз. 6 Милад бајрамынын адәт-әнәнәләринин мәншәји илә бағлы әлавә мәлумат алмаг үчүн «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2014-ҹү ил 1 декабр сајында дәрҹ олунан «Охуҹуларымыз сорушур... Милад бајрамы һаггында нәләри билирсиниз?» адлы мәгаләјә (рус.) бахын. Мәгаләни һәмчинин www.jw.org сајтындан охуја биләрсиниз.