Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  № 6, 2017

Иса Мәсиһин ҝөрүнүшү неҹә иди?

Иса Мәсиһин ҝөрүнүшү неҹә иди?

Әсрләрдир рәссамлар өз әсәрләриндә Иса Мәсиһи ҹанландырыр. Лакин онун әслиндә неҹә ҝөрүндүјү һеч кәсә мәлум дејил. Чүнки о нә портретини чәкдириб, нә дә һејкәлини дүзәлтдириб.

Рәссамлар әслиндә Мәсиһин неҹә ҝөрүндүјүнү билмәсәләр дә, мәдәнијјәт, дини еһкамлар вә сифаришчиләрин истәји онларын әсәрләринә әсаслы тәсир едиб. Бу да Иса Мәсиһ вә онун тәлимләри һаггында инсанларын дүшүнҹәсини формалашдырыб, һәтта јанлыш тәәссүрат ојадыб.

Бәзи рәссамлар Иса Мәсиһи ҹылыз, узунсачлы, назик саггаллы вә гәмҝин ҝөрүнүшә саһиб бири кими тәсвир едибләр. Бәзи шәкилләрдә исә Иса Мәсиһ фөвгәлтәбии ҝүҹә малик, нур ичиндә, јахуд да әлчатмаз бири кими тәсвир олунуб. Бәс бу кими шәкилләрдә Мәсиһ дүзҝүнмү тәсвир едилиб? Буну неҹә мүәјјән етмәк олар? Мүгәддәс Китаба нәзәр салсаг, онун неҹә ҝөрүндүјүнү тәхмин едә, һәмчинин онун һагда дүзҝүн тәсәввүрә јијәләнә биләрик.

«МӘНӘ БӘДӘН ҺАЗЫРЛАДЫН»

Иса Мәсиһ бу сөзләри вәфтиз олунан заман дуасында демишди (Ибраниләрә 10:5; Мәтта 3:13—17). Бәс Аллаһ Исаја неҹә бәдән һазырламышды? Иса Мәсиһ доғулмаздан өнҹә Ҹәбрајыл мәләк Мәрјәмә нөвбәти сөзләри сөјләмишди: «Сән һамилә галыб оғул доғаҹагсан... о, Аллаһын Оғлу * адланаҹаг» (Лука 1:31, 35). Бәли, Мәсиһ илк инсан олан Адәм кими гүсурсуз иди (Лука 3:38; 1 Коринфлиләрә 15:45). Чох ҝүман ки, о, јарашыглы иди вә анасы Мәрјәмә бәнзәр ҹизҝиләри вар иди.

Мәсиһ јәһуди адәти үзрә саггал сахлајырды. Бу адәтә ҝөрә, саггал сахламаг ләјагәт вә һөрмәтин рәмзи сајылырды вә адәтән, узун вә сәлигәсиз олмурду. Шүбһәсиз ки, Иса да сач-саггалыны һәмишә сәлигәли сахлајырды. Чүнки башына үлҝүҹ вурмамаг јалныз нәзириләрдән тәләб олунурду (Сајлар 6:5; Һакимләр 13:5).

Иса Мәсиһ һәјатынын чох һиссәсини дүлҝәр ишләјиб (Марк 6:3). Нәзәрә алсаг ки, о, бу иши мүасир аваданлыглар олмадан едирди, ҝәрәк ки, онун мөһкәм бәдәни олуб. Бир дәфә о, тәкбашына мәбәд алверчиләринин «һамысыны гојун, мал-гара гарышыг мәбәддән говду. Сәррафларын масаларыны чевириб пулларыны јерә дағытды» (Јәһја 2:14—17). Белә шүҹаәти јалныз ҝүҹ-гүввәтли инсан едә биләрди. Мәсиһ һәмчинин Аллаһын она һазырладығы «бәдәнлә» ваҹиб бујруғу һәјата кечирмишди. О демишди: «Мән Аллаһын Падшаһлығы һаггында мүждәни башга шәһәрләрә дә чатдырмалыјам, ахы Аллаһ мәни бу иш үчүн ҝөндәриб» (Лука 4:43). Бәли, бүтүн Фәләстини пијада доланыб мүждәни чатдырмаг үчүн хүсуси ҝүҹ тәләб олунурду.

«ЈАНЫМА ҜӘЛИН, МӘН СИЗӘ ТӘРАВӘТ ВЕРӘҸӘЈӘМ»

Иса Мәсиһин хош давранышы вә ҝүләр үзү зәһмәткеш вә јүкү ағыр оланлары бу дәвәтә һај вермәјә тәшвиг етмишди (Мәтта 11:28—30). Мәсиһин меһрибанлығы вә хејирхаһлығы ондан өјрәнмәк истәјән  инсанлара тәравәт верәҹәјинә етибары даһа да артырырды. Мүгәддәс Китабда һәтта ушагларын да Исанын јанында олмаға ҹан атдығы вә онун ушаглары гуҹағына алдығы јазылыр (Марк 10:13—16).

Иса Мәсиһин өлүмгабағы чәкдији изтираблар онун симасында әкс олунса да, бу, о демәк дејил ки, Мәсиһ гәмҝин инсан олуб. Мисал үчүн, о, Ганә шәһәриндә кечирилән тојда сују шәраба чевирмиш вә тојун шән кечмәсинә өз төһфәсини вермишди (Јәһја 2:1—11). Башга мәрасимләрдә исә Мәсиһ јаддагалан өјүд-нәсиһәтләр верирди (Мәтта 9:9—13; Јәһја 12:1—8).

Ән әсасы, Иса Мәсиһин тәблиғи инсанларын үрәјиндә әбәди һәјатда јашамаг үмиди ојадырды (Јәһја 11:25, 26; 17:3). Јетмиш шаҝирди тәблиғдән гајыдаркән о, севинҹдән ҹуша ҝәлиб дејир: «Адынызын ҝөјләрдә јазылдығына ҝөрә севинин» (Лука 10:20, 21).

«СИЗ ИСӘ БЕЛӘ ОЛМАМАЛЫСЫНЫЗ»

Исанын ҝүнләриндәки дин рәһбәрләри сәлаһијјәтләрини габардыр вә өзләринә даһа чох диггәт чәкмәк үчүн ҹүрбәҹүр јоллара әл атырдылар (Сајлар 15:38—40; Мәтта 23:5—7). Иса Мәсиһ исә давамчыларына ағалыг етмәмәји өјрәдирди (Лука 22:25, 26). Һәтта о демишди: «Өзүнүзү мирзәләрдән ҝөзләјин. Онлар узун әбаларда ҝәзмәји, базар мејданларында ҹамаатдан салам алмағы [севирләр]» (Марк 12:38).

Иса Мәсиһ онлардан фәргләнирди. О садә халгын арасында ҝәзәркән чалышырды ки, диггәти өзүнә чәкмәсин. Һәтта бир дәфә һеч ким онун бајрамда иштирак етдијини билмәмишди (Јәһја 7:10, 11). Мәсиһ он бир садиг давамчысы арасында да ҝөрүнүшҹә фәргләнмирди. Хаин Јәһуда Исанын ким олдуғуну ишарә вермәк үчүн ону өпәҹәјини демишди (Марк 14:44, 45).

Бир чох деталлар бизә мәлум олмаса да, бәллидир ки, Иса Мәсиһ рәссамларын тәсвир етдији кими ҝөрүнмүрдү. Ваҹиб олан онун ҝөркәми јох, бизим ону неҹә тәсәввүр етмәјимиздир.

«БИР АЗДАН ДҮНЈА АРТЫГ МӘНИ ҜӨРМӘЈӘҸӘК»

Иса Мәсиһ бу сөзләри дедији ҝүн едам едилмиш вә дәфн олунмушду (Јәһја 14:19). О «бир чохлары уғрунда һәјатыны фидјә» верди (Мәтта 20:28). Аллаһ ону үчүнҹү ҝүндә «руһ олараг» дирилтди вә бәзи шаҝирдләринә «ҝөрүнмәсинә изин верди» (1 Бутрус 3:18; Һәвариләрин ишләри 10:40). Шаҝирдләринә ҝөрүнән заман онун ҝөрүнүшү неҹә иди? Чох ҝүман ки, о, фәргли ҝөрүнүрдү, чүнки шаҝирдләри ону дәрһал танымамышдылар. Мәҹдәлли Мәрјәм онун бағбан олдуғу дүшүнмүшдү, Иммаса ҝедән ики шаҝирди исә елә билмишди ки, о гәрибдир (Лука 24:13—18; Јәһја 20:1, 14, 15).

Бәс биз Иса Мәсиһи тәсәввүрүмүздә неҹә ҹанландырмалыјыг? Мәсиһин өлүмүндән алтмыш ил сонра һәвари Јәһјаја вәһј назил олмушду. Бу вәһјдә о, Иса Мәсиһи хач үзәриндә ҹан верән бири кими јох, тезликлә Аллаһа дүшмән кәсилән ҹинләр вә пис инсанлар үзәриндә зәфәр чалараг, бәшәријјәтә сонсуз немәтләр бәхш едән Аллаһын Падшаһлығынын һөкмдары, «падшаһлар Падшаһы вә ағалар Ағасы» кими ҝөрмүшдү (Вәһј 19:16; 21:3, 4).

^ абз. 6 Иса Мәсиһ билаваситә Аллаһ тәрәфиндән јарадылмыш јеҝанә варлыг олдуғуна ҝөрә Аллаһын Оғлу адланыр. Әтрафлы мәлумат үчүн jw.org/az сајтында дәрҹ олунан «Нәјә ҝөрә Иса Мәсиһ Аллаһын Оғлу адланыр?» адлы мәгаләјә бахын. (МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРЫН ТӘЛИМЛӘРИ > МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРА АИД СУАЛЛАРА ҸАВАБ бөлмәсинә дахил олун.)