Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мүгәддәс Китабын ҹавабы

Мүгәддәс Китабын ҹавабы

Дүнјанын сону неҹә олаҹаг?

Бәзи инсанлар дүшүнүр ки,

нүвә мүһарибәси, јахуд еколожи фәлакәт дүнјаны мәһв едәҹәк. Сиз неҹә фикирләширсиниз?

Мүгәддәс Китабда нә дејилир?

Армаҝеддон адланан «Гадир Аллаһын бөјүк ҝүнүндә олаҹаг мүһарибә»дә бүтүн писликләр мәһв едиләҹәк (Вәһј 16:14, 16).

Мүгәддәс Китабда даһа нә дејилир?

  • Аллаһ һәмин ҝүн дүнјаны мәһв етмәјәҹәк, әксинә, јер күрәсини горумаг үчүн дүнјаны тәләф едән инсанлары мәһв едәҹәк (Вәһј 11:18).

  • Армаҝеддон мүһарибәси бүтүн мүһарибәләрә сон гојаҹаг (Зәбур 46:8, 9).

Дүнјанын сону ҝәләндә сағ галан олаҹаг?

Сиз бу барәдә нә дејәрдиниз?

  • Һә

  • Јох

  • Бәлкә дә

Мүгәддәс Китабда нә дејилир?

Һәр халга мәнсуб адамлардан ибарәт бөјүк бир издиһам Армаҝеддон мүһарибәсиндән сағ чыхаҹаг (Вәһј 7:9, 14).

Мүгәддәс Китабда даһа нә дејилир?

  • Аллаһ һеч кәсин мәһв олмасыны истәмир. Јалныз инсан пис јолундан дөнмәк истәмәдији тәгдирдә Аллаһ она өлүм һөкмү чыхарыр (Һизгијал 18:32).

  • Армаҝеддондан сағ чыхмаг үчүн нә етмәли олдуғумузу Мүгәддәс Китабдан өјрәнмәк олар (Сәфәнја 2:3).