Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  № 6, 2017

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | ӘН ДӘЈӘРЛИ ҺӘДИЈЈӘ

Ән дәјәрли һәдијјә

Ән дәјәрли һәдијјә

«Һәр бир ҝөзәл пај вә һәр бир камил немәт јухарыдан, [Аллаһдан] назил олур» (Јагуб 1:17). Бу ајә Аллаһымызын нә гәдәр сәхавәтли олдуғуну вурғулајыр. Һәгигәтән, Аллаһын бәшәријјәтә вердији немәтләри сајмагла битмәз. Лакин Онун бәхш етдији бир һәдијјә диҝәрләриндән даһа үстүндүр. Сөһбәт һансы һәдијјәдән ҝедир? Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Аллаһ дүнјаны о гәдәр севир ки, [Иса пејғәмбәри] онун уғрунда фәда етди. Буну она ҝөрә етди ки, она иман едәнләр мәһв олмасын, онларын әбәди һәјаты олсун» (Јәһја 3:16).

Аллаһын Иса пејғәмбәри уғрумузда фәда етмәси, доғрудан да, ала биләҹәјимиз ән дәјәрли һәдијјәдир. Чүнки биз ҝүнаһын, гоҹалығын вә өлүмүн көләлијиндән бу әнамын сајәсиндә азад ола биләрик (Зәбур 51:5; Јәһја 8:34). Нә гәдәр истәсәк дә, өзүмүз бу көләликдән азад ола билмәрик. Амма мәһәббәтли Аллаһымыз буну мүмкүн едиб. О, Һз. Исаны фидјә олараг тәгдим етмәклә инсанлара әбәди јашамаг үмиди бәхш едиб. Бәс фидјә нәдир? Онун верилмәсинә нә үчүн зәрурәт јаранмышды? Биз бундан неҹә фајдалана биләрик?

Фидјә кимисә азад етмәк вә ја нәји исә ҝери алмаг үчүн өдәнилән дәјәри вә мәбләғи билдирир. Мүгәддәс Китабдан охујуруг ки, Аллаһ илк инсан ҹүтүнү, Адәмлә Һәвваны ҝүнаһсыз јаратмышды. Онлар өз ҝәләҹәк нәсли илә бирҝә јер үзүндә әбәди јашаја биләрдиләр, амма тәәссүф ки, Аллаһа итаәтсизлик етдиләр вә бунунла да ҝүнаһлы олдулар (Јарадылыш 1:26—28). Бәс онларын ҝүнаһы нәләрә ҝәтириб чыхартды? Мүгәддәс Китабда дејилир: «Ҝүнаһ бир адам васитәсилә, өлүм дә ҝүнаһ васитәсилә дүнјаја ҝирди. Беләҹә, өлүм бүтүн адамлара кечди, чүнки һамы ҝүнаһ ишләјиб» (Ромалылара 5:12). Адәм өз нәслинә камил һәјат әвәзинә, ҝүнаһы вә онун нәтиҹәси олан өлүмү өтүрдү.

Фидјәнин тәмин олунмасы үчүн өдәнилән мәбләғ итириләнин дәјәринә бәрабәр олмалыдыр. Адәм Аллаһа биләрәкдән итаәтсизлик етмәклә ҝүнаһ ишләди вә нәтиҹәдә, камиллији итирди. Бунунла да онун нәсли ҝүнаһ вә өлүмүн көләси олду. Бәшәријјәти бу көләликдән азад етмәк үчүн итирилмиш камил инсан һәјатына — Адәмин һәјатына бәрабәр фидјә тәләб олунурду. Бу фидјә камил инсанын — Иса Мәсиһин һәјаты олду (Ромалылара 5:19; Ефеслиләрә 1:7). Аллаһын мәһәббәтинин тәҹәссүмү олан гурбанлыг сајәсиндә бәшәријјәт Адәм вә Һәвванын итирдији јер үзү ҹәннәтдә әбәди јашамаг имканына саһиб олду (Вәһј 21:3—5).

Шүбһәсиз, фидјә Аллаһын бизләрә ән дәјәрли һәдијјәсидир. Бу һәдијјәнин нә гәдәр гијмәтли олдуғуну анламаг үчүн, ҝәлин онун өнҹәки мәгаләдә арашдырдығымыз амилләрә неҹә ујғун ҝәлдијинә нәзәр салаг.

Истәкләримизи тәмин едир. Инсанларын үрәји јашамаг ешги илә дөјүнүр (Ваиз 3:11). Әфсус ки, әлимиздән һеч нә ҝәлмир. Мәһз фидјә инсанларын гаршысында әбәди јашамаг имканы ачыр. Бу һагда Аллаһын Кәламында јазылыб: «Ҝүнаһын өдәдији һагг өлүмдүр, Аллаһын вердији әнам исә Ағамыз Мәсиһ Иса сајәсиндә әбәди һәјатдыр» (Ромалылара 6:23).

Еһтијаҹларымызы өдәјир. Һеч бир инсан Адәмин һәјатына бәрабәр фидјәни өдәмәјә гадир дејил. Мүгәддәс Китабда бунун сәбәби белә изаһ олунур: «Инсан һәјатынын фидјәси елә баһадыр ки, һеч вахт она әли чатмаз» (Зәбур 49:8). Мәһз бу сәбәбдән ҝүнаһ вә өлүмүн көләлијиндән азад олмаг үчүн биз Аллаһын көмәјинә мөһтаҹыг. Аллаһ «Мәсиһ Исанын өдәдији фидјә  васитәсилә» бизә бу лүтфү ҝөстәриб (Ромалылара 3:23, 24).

Вахтында. Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Биз һәлә ҝүнаһлы икән Мәсиһ уғрумузда өлдү» (Ромалылара 5:8). Фидјәнин «биз һәлә ҝүнаһлы икән» өдәнилмәси Аллаһын ҝүнаһларымыза рәғмән, бизә һәдсиз мәһәббәт бәсләдијинин сүбутудур. Бу ҝүн ҝүнаһын нәтиҹәләринә дөзмәли олсаг да, фидјә бизә ҝәләҹәјә үмидлә бахмаға көмәк едир.

Үлви нијјәт. Мүгәддәс Китабда Аллаһын бу фәдакарлығынын сәбәби белә изаһ олунур: «Аллаһ мәһәббәти бизә бу ҹүр изһар олду: Аллаһ [Һз. Исаны] дүнјаја ҝөндәрди ки, онун васитәсилә һәјата говушаг. Мәһәббәт ондадыр ки, биз Аллаһы јох, О, бизи севди вә [ону] ҝүнаһларымызы өртән кәффарә гурбаны кими дүнјаја ҝөндәрди» (1 Јәһја 4:9, 10).

Бу әнамы гијмәтләндирдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик? Јәһја 3:16 ајәсиндә хилас олмаг үчүн Иса пејғәмбәрә иман етмәјин ваҹиблији вурғуланыр. Иман исә «үмид едилән шејләрин мүтләг јеринә јетәҹәјинә әминликдир» (Ибраниләрә 11:1). Бу әминлијә саһиб олмаг үчүн дәгиг билик лабүддүр. Һз. Исанын фидјә гурбанлығы сајәсиндә әбәди һәјатда јашамаг үмидимиз вар. Биз сизи бу ҹүр дәјәрли һәдијјәни бәхш едән Јеһова * Аллаһ һаггында вә Онун вәд етдији ҝөзәл һәјатда јашамаг үчүн нә едә биләҹәјимиз барәдә әтрафлы мәлумат алмаг үчүн вахт ајырмаға дәвәт едирик.

Бу барәдә әтрафлы мәлумат алмаг үчүн www.jw.org сајтына дахил олун. Јеһованын Шаһидләри сизә мәмнунијјәтлә көмәк едәрләр. Әминик ки, сиз даһа чох өјрәндикҹә, бу мөһтәшәм һәдијјәнин бәхш етдији үмидә ҝөрә «Аллаһа шүкүрләр олсун!» дејәҹәксиниз.

^ абз. 12 Мүгәддәс Китаба әсасән, Аллаһын ады.