Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

«Сиз... гат-гат гијмәтлисиниз» (МӘТТА 10:31).

Аллаһын нәзәри үстүмүздәдир

Аллаһын нәзәри үстүмүздәдир

ИНСАН ЈАРАДЫЛЫШЫ

Көрпәнин дүнјаја ҝөз ачдығы илк 60 дәгигә онун һәјатынын һәлледиҹи мәгамыдыр. Бу вахт әрзиндә јениҹә доғулмуш көрпәси илә тәмас гуран ана онун бөјүмәсинә вә инкишафына ҝүҹлү тәкан верир *.

Бәс ананы јениҹә доғулмуш көрпәсини әзизләмәјә нә сөвг едир? Профессор Женет Креншоу бир журналда гејд едир ки, окситосин һормонунун јүксәк сәвијјәси «доғушдан сонра ананын көрпәсинә тохунмасы, ҝөзүнү она дикмәси вә әмиздирмәси заманы онда аналыг һиссини ојадыр». Бу заман һасил олан башга бир һормон исә «ана илә көрпә арасында үнсијјәтин јаранмасына көмәк едир» вә онлар арасында бағлылығы ҝүҹләндирир («The Journal of Perinatal Education»). Бу мәлумат бизә нә дејир?

Ана илә көрпә арасында сых бағлылыг меһрибан Јараданымыз Јеһова * Аллаһын немәтидир. Давуд пејғәмбәр демишди ки, ону анасынын бәтниндән чыхаран вә ана гуҹағында она динҹлик верән Аллаһ-Тааладыр. О, Аллаһа дуасында демишди: «Доғулдуғум андан Сәнин әлләриндәјәм, анамын бәтниндән Аллаһым Сәнсән» (Зәбур 22:9, 10).

ДҮШҮНҮН: Ананын көрпәсинә даим диггәт ҝөстәрмәсини вә онун еһтијаҹларыны гаршыламасыны мүмкүн едән мүрәккәб бир системин Јараданы мәҝәр Өз бәндәләринә биҝанә јанашар? (Һәвариләрин ишләри 17:29).

МҮГӘДДӘС КИТАБ НӘ ДЕЈИР?

Аллаһын дәрҝаһындан енмиш вә Аллаһы һамыдан јахшы таныјан Иса пејғәмбәр јер үзүндә оларкән демишди: «Мәҝәр ики сәрчәни бир гара гәпијә сатмырлар? Һәрчәнд онлардан һеч бири Атанызын хәбәри олмадан јерә дүшмүр. Сизин исә башыныздакы түкләр белә, бир-бир сајылыб. Буна ҝөрә дә горхмајын. Сиз сәрчәләрдән гат-гат гијмәтлисиниз» (Мәтта 10:29—31).

Тәк-түк инсан тапылар ки, ҝөрдүјү һәр кичик гуша нәзәр салсын, галды ки онлардан биринин јерә дүшдүјүндән хәбәри олсун. Амма онларын һеч бири Уҹа Халигимизин нәзәриндән јајынмыр. Бунунла белә, һәтта сајсыз-һесабсыз гушлар белә, Аллаһын ҝөзүндә бир инсан гәдәр дәјәрли ола билмәз. «Буна ҝөрә дә горхмајын», Аллаһын нәзәри даим үзәриниздәдир. Сиз Онун үчүн чох әзизсиниз!

Аллаһ бәндәләри илә јахындан марагланыр вә нәзәри даим онларын үзәриндәдир

 Мүгәддәс Китабдан сечилмиш ајәләр

  • «Јеһованын ҝөзләри һәр јерә бахыр, писи дә, јахшыны да ҝөрүр» (МӘСӘЛЛӘР 15:3).

  • «Јеһованын ҝөзү салеһләрин үзәриндәдир, гулағы онларын јалварышыны ешидир» (ЗӘБУР 34:15).

  • «Сәнин мәһәббәтиндә һәдсиз севинҹ тапаҹағам, чүнки әзаб-әзијјәтими ҝөрдүн, гәлбимдәки дәрди билирсән» (ЗӘБУР 31:7).

«ЈЕҺОВАНЫН МӘНИ СЕВМӘДИЈИНИ ДҮШҮНДҮЈҮМ АНЛАР ЧОХ ОЛУБ»

Аллаһ бәндәләри илә јахындан марагланыр вә нәзәри даим онларын үзәриндәдир. Буну билмәк бизим үчүн нәјә ҝөрә ваҹибдир? Инҝилтәрәдән олан Һанна * бунун сәбәбини белә изаһ едир:

«Јеһованын мәни севмәдијини дүшүндүјүм анлар чох олуб. Мәнә елә ҝәлирди, О, дуаларымы ешитмир. Фикирләширдим, буна сәбәб иманымын азлығыдыр. Елә билирдим, Аллаһын ҹәзасына дүчар олмушам, ја да О, мәним кими дәјәрсиз инсана мәһәл гојмур. Аллаһ мәндән үз дөндәриб».

Инди исә Һанна Јеһованын она нәзәр јетирдијинә, ону севдијинә зәррә гәдәр дә шүбһә етмир. Бәс онун дүшүнҹәләрини нә дәјишди? О дејир: «Бу, тәдриҹән баш верди. Илләр әввәл Иса Мәсиһин өлүмү илә бағлы Мүгәддәс Китаба әсасланан бир мәрузә динләмишдим. Бу мәрузә мәнә ҝүҹлү тәсир бағышламышды, јенидән мәни Јеһованын севҝисинә әмин етмишди. Һәр дәфә дуаларыма ҹаваб аланда ҝөз јашларымы сахлаја билмирдим. Бир даһа әмин олурдум ки, Јеһова мәни чох севир. Һәмчинин Мүгәддәс Китабдан охудугларым, ибадәт ҝөрүшләриндә ешитдикләрим сајәсиндә Јеһова Аллаһы даһа јахшы таныдым, Онун неҹә Аллаһ олдуғуну, бизә неҹә јанашдығыны баша дүшдүм. Инди Јеһованын һәр биримизә дајаг олдуғуну, бизи севдијини вә ајры-ајрылыгда һәр биримизи дүшүндүјүнү ачыг-ашкар ҝөрүрәм».

Чох тәсирли сөзләрдир. Бәс Аллаһын бизи баша дүшдүјүнә, һиссләримизә биҝанә јанашмадығына неҹә әмин ола биләрик? Нөвбәти мәгалә бу суала ајдынлыг ҝәтирәҹәк.

^ абз. 3 Постнатал депрессијадан (доғушдан сонракы депрессија) әзијјәт чәкән бәзи аналар өз көрпәләринә бағлана билмир. Амма буна ҝөрә онлар өзләрини гынамамалыдыр. АБШ Милли Психи Сағламлыг Институтунун мәлуматына әсасән, постнатал депрессија «чох еһтимал ки, физики вә мәнәви факторларын бирҝә тәсириндән јараныр,.. бу, ананын етдији вә ја етмәдији шејләрин нәтиҹәсиндә баш вермир». Бу мөвзу илә бағлы әтрафлы мәлумат үчүн «Ојанын!» журналынын 2003-ҹү ил 8 ијун сајынын «Диагноз: доғушдан сонракы депрессија» адлы мәгаләсинә (рус.) бахын.

^ абз. 5 Мүгәддәс Китаба әсасән, Аллаһын ады (Зәбур 83:18).

^ абз. 15 Бу силсилә мәгаләләрдәки бәзи адлар шәртидир.