Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Аллаһ шәфгәт саһибидир

Аллаһ шәфгәт саһибидир

ИНСАН ЈАРАДЫЛЫШЫ

Шәфгәт сөзүнә лүғәтдә белә тәриф верилир: «Рәһм, мәрһәмәт, аҹыма, јазығы ҝәлмә, үрәји јанма, ананын өвладына олан мәһәббәти кими үрәкдән ҝәлән дәрин мәһәббәт» («Азәрбајҹан дилинин изаһлы лүғәти», IV ҹилд, 202). Психи сағламлыг үзрә мүтәхәссис Др. Рик Һансон гејд едир ки, «шәфгәт һисси бизим ганымызда, ҹанымыздадыр».

ДҮШҮНҮН: Тајы-бәрабәри олмајан бу хүсусијјәт биздә һарадандыр? Мүгәддәс Китаб ачыглајыр ки, Аллаһ инсанлары Өз бәнзәриндә јарадыб (Јарадылыш 1:26). Бу о демәкдир ки, биз инсанларда Аллаһын ҝөзәл хүсусијјәтләрини тәзаһүр етдирмәк баҹарығы вар вә бу хүсусијјәтләри мүәјјән дәрәҹәдә ҝөстәрә билирик. Буна ҝөрә дә инсанлар шәфгәт һиссиндән ирәли ҝәләрәк башгаларына көмәк едәндә бир нөв шәфгәтли Јарадана, Јеһова Аллаһа бәнзәмиш олурлар (Мәсәлләр 14:31).

МҮГӘДДӘС КИТАБ НӘ ДЕЈИР?

Аллаһ бизә гаршы шәфгәтлидир, О, бизим һалымыза јаныр, чәкдијимиз әзаблары ҝөрмәк Она хош дејил. Ҝөтүрәк гәдим Исраил халгыны. Онлар Мисирдә ағыр көләлик јашадыгдан сонра сәһрада 40 ил чәтин һәјат сүрдүләр. Мүгәддәс Китабда Аллаһ һагда дејилир ки, «онлар әзаб чәкәндә О да әзаб чәкди» (Әшија 63:9). Фикир вердинизсә, Аллаһ садәҹә онларын әзабларыны ҝөрмүрдү, һәм дә ағры-аҹыларыны дујурду. О демишди: «Нә чәкдикләриндән аҝаһам» (Чыхыш 3:7). Башга бир вахт исә халгына: «Сизә тохунан Мәним ҝөз бәбәјимә тохунур», — демишди (Зәкәријјә 2:8). Бәли, башгаларынын бизә јашатдығы ағры-аҹыны Аллаһ да дујур.

Ола билсин, һәрдән өзүмүзү гынајырыг, Аллаһын шәфгәтинә лајиг олмадығымызы дүшүнүрүк. Амма ҝөрүн Мүгәддәс Китаб нә дејир: «Аллаһ үрәјимиздән бөјүкдүр вә һәр шеји билир» (1 Јәһја 3:19, 20). Бәли, Аллаһ бизи биздән јахшы таныјыр. О, бизим вәзијјәтимиздән, фикирләримиздән, һиссләримиздән там аҝаһдыр. Үстәлик, һалымыза јаныр.

Аллаһын дәрдли инсанларын дадына чатдығыны билмәк бизи тәшвиг едир ки, тәсәлли, һикмәт вә көмәк үчүн Она үз тутаг

 Мүгәддәс Китабдан сечилмиш ајәләр

  • «Сән чағыраҹагсан, Јеһова ҹаваб верәҹәк; сән көмәк диләјәҹәксән, О дејәҹәк: “Мән бурадајам!”» (ӘШИЈА 58:9).

  • «“Мән сизинлә бағлы нијјәтими билирәм,— бәјан едир Јеһова,— сизә бәла јох, әмин-аманлыг вермәк нијјәтиндәјәм, амалым сизә ҝөзәл ҝәләҹәк, үмид бәхш етмәкдир. Сиз Мәни чағыраҹагсыныз, ҝәлиб дуа едәҹәксиниз, Мән дә сизи ешидәҹәјәм”» (ӘРӘМЈА 29:11, 12).

  • «Ҝөз јашларымы тулуғуна јығ. Ахы онлар Сәнин китабында јазылыб» (ЗӘБУР 56:8).

АЛЛАҺ БИЗӘ НӘЗӘР САЛЫР, БИЗИ БАША ДҮШҮР, ҺИССЛӘРИМИЗИ ДУЈУР

Аллаһын бәндәләринә гаршы шәфгәтли олдуғуну билмәк бизә чәтинликләрә таб ҝәтирмәјә көмәк едә биләр. Ҝөрүн Марија һансы чәтинликлә үзләшмишди. О дејир:

«Оғлум ики ил хәрчәнҝ хәстәлијиндән әзијјәт чәкәндән сонра 18 јашында һәјатыны итирди. Дүшүнүрдүм, һәјат чох гәддар, чох амансыздыр. Јеһоваја аҹыглы идим, ахы нијә О һеч нә етмәди, нијә өвладымын хәстәлијинә чарә гылмады?!

Үстүндән алты ил кечәндән сонра јығынҹагда меһрибан, ҹаныјанан бир достла һиссләрими бөлүшдүм. Она Јеһованын мәни севмәдијини дедим. Сөзүмү кәсмәдән саатларла мәнә гулаг асандан сонра о, бир ајә ситат ҝәтирди. Һәмин ајә мәни дүшүндүрдү. Бу, 1 Јәһја 3:19, 20 ајәләридир: “Аллаһ үрәјимиздән бөјүкдүр вә һәр шеји билир”. О, мәнә сөјләди ки, Јеһова дәрдимизи јахшы баша дүшүр.

Буна бахмајараг, һәлә дә аҹыглы идим. О әрәфәләрдә Зәбур 94:19 ајәсини охудум. Орада дејилир: “Фикирләр мәни чулғајанда мәнә тәсәлли вериб овутдун”. Бу сөзләр, елә бил мәним үчүн јазылмышды. Јеһованын мәни динләдијини, баша дүшдүјүнү биләрәк дәрдими Она ачыб данышмаг мәнә әсл раһатлыг ҝәтирди».

Доғрудан да, биләндә ки, Аллаһ бизи баша дүшүр, һиссләримизи дујур, әсл тәсәлли тапырыг. Бәс онда нәјә ҝөрә бу гәдәр әзаб-әзијјәт вар? Бәлкә, Аллаһ бизи пис әмәлләримизә ҝөрә ҹәзаландырыр? Аллаһ бүтүн әзаб-әзијјәтләрә сон гојаҹаг? Бу суаллара нөвбәти мәгаләләрдә ајдынлыг ҝәтириләҹәк.