Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

«Ҝөзләрин рүшејмими ҝөрмүшдү» (ЗӘБУР 139:16).

Аллаһ бизи баша дүшүр

Аллаһ бизи баша дүшүр

ИНСАН ЈАРАДЫЛЫШЫ

Ҝәлин ән јахын инсан мүнасибәтләриндән бири олан тәк јумурта әкизләри арасындакы мүнасибәт барәдә дүшүнәк. Онлар арасында хүсуси бир бағ, әлагә вар. Әкизләр Тәдгигат Мәркәзинин директору вә өзүнүн дә әкизи олан Нанси Сигалын сөзләринә әсасән, һәтта бәзи әкизләр изаһатсыз-филансыз бир-биринин нә демәк истәдијини там баша дүшүр. Бир гадын тәк јумурта әкизи илә арасындакы мүнасибәти белә тәсвир едир: «Биз бир-биримиз һагда һәр шеји билирик».

Бу нәјин сајәсиндә мүмкүндүр? Тәдгигатлар буну әтраф мүһит вә валидејн фактору илә әлагәләндирсә дә, бу мәсәләдә әсас рол ојнајан тәк јумурта әкизләринин охшар ҝенләри пајлашмасыдыр.

ДҮШҮНҮН: Бу мөһтәшәм ҝенетик материалы јарадан Аллаһ, сөзсүз ки, һәр биримизин тәбиәтинә һамыдан јахшы бәләддир. Давуд пејғәмбәр дә бу фикри вурғуламышды: «Анамын бәтниндә мәни ҝизләтдин. Ҝизли јердә хәлг едиләндә... сүмүкләрим Сәндән ҝизли дејилди. Ҝөзләрин рүшејмими ҝөрмүшдү. Бәдәнимин бүтүн һиссәләри... Сәнин китабында јазылмышды» (Зәбур 139:13, 15, 16). Тәкҹә Аллаһ бизим ҝенетик гурулушумуза тамамилә бәләддир. О, һәтта шәхсијјәтимизин формалашмасына һансы һадисәләрин тәсир етдијини дә билир. Аллаһын бизә вә ҝенетик гурулушумуза һамыдан јахшы бәләд олмасы сүбут едир ки, О, бизи һәртәрәфли баша дүшүр.

МҮГӘДДӘС КИТАБ НӘ ДЕЈИР?

Давуд пејғәмбәр дуасында демишди: «Еј Јеһова, мәни јохламысан, јахшы таныјырсан. Отурушуму-дурушуму билирсән, фикирләрими узагдан охујурсан. Сөз ағзымдан чыхмамыш нә дејәҹәјими билирсән, еј Јеһова» (Зәбур 139:1, 2, 4). Јеһова бизим мәһрәм һиссләримиздән дә бихәбәр дејил. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, О һәтта «инсанын фикирләриндән, нијјәтләриндән аҝаһдыр» (1 Салнамәләр 28:9; 1 Ишмуил 16:6, 7). Бу ајәләр Аллаһ һаггында нәји ачыглајыр?

Дуада бүтүн фикирләримизи вә һиссләримизи дилә ҝәтирә билмәсәк дә, Јараданымыз тәкҹә һәрәкәтләримизи ҝөрмүр, онлары һансы сәбәбдән ирәли ҝәләрәк етдијимизи дә баша дүшүр. Бәзән олур ки, үрәјимиздән кечән һансыса јахшы ишләри мүәјјән сәбәбләрә ҝөрә едә билмирик. Амма Јеһова гәлбимизин истәјини јахшы анлајыр. Бәли, үрәјимизә мәһәббәти Аллаһ гојдуғу үчүн О, үрәјимиздәки саф фикирләри вә нијјәтләри ҝөрүр, һәтта бунлары ахтарыр (1 Јәһја 4:7—10).

Аллаһын нәзәриндән һеч нә јајынмыр. Инсанлар бизим нәләр чәкдијимизи билмәсә дә, бизи там баша дүшмәсә дә, Аллаһ һәр шејдән һалидир

 Мүгәддәс Китабдан сечилмиш ајәләр

  • «Јеһованын ҝөзү салеһләрин үстүндәдир вә гулағы онларын јалварышларыны ешидир» (1 БУТРУС 3:12).

  • Аллаһ сөз верир: «Сәни өјрәдәҹәјәм, доғру јола јөнәлдәҹәјәм, сәнә нәсиһәт верәҹәјәм, ҝөзүм үстүндә олаҹаг» (ЗӘБУР 32:8).

АЛЛАҺ ЧОХ ШӘФГӘТЛИДИР

Аллаһын дүшдүјүмүз вәзијјәти вә һиссләримизи баша дүшдүјүнү билмәк бизә чәтинликләрә таб ҝәтирмәјә көмәк едә биләр. Ҝөрүн Ниҝеријадан олан Анна һансы чәтинликләрлә үзләшмишди. О бөлүшүр: «Чарәсиз вәзијјәтдә олдуғум үчүн дүшүнүрдүм, ҝөрәсән јашамаға дәјәр? Мәнә дөш хәрчәнҝи диагнозу гојулмушду, буна ҝөрә дә әмәлијјат олунмалы, кемотерапија вә радиотерапија алмалы идим. Бир тәрәфдән дә мән дул гадын һидросефал (бејинә һәдсиз мигдарда су јығылмасы) хәстәлији уҹбатындан хәстәханада јатан гызымын гејдинә галмалыјдым. Гызымла ејни вахтда хәстәханада јатмағым мәнә чох чәтин иди».

Аннаја бүтүн бунлара таб ҝәтирмәјә нә көмәк етди? «Мән Филиппилиләрә 4:6, 7 ајәләриндәки “Аллаһын һәр бир ағылдан үстүн олан сүлһү үрәјинизи вә фикирләринизи... горујаҹаг” сөзләри үзәриндә дүшүндүм. Һәр дәфә бу ајә јадыма дүшәндә өзүмү Јеһоваја даһа јахын һисс едирдим. Әмин идим ки, О, мәни мәндән даһа јахшы баша дүшүр. Диндашларым да мәнә чох дәстәк олду.

Дүздүр, сәһһәтимдә инди дә проблемләр вар, амма әввәлкинә нисбәтән мән дә, гызым да өзүмүзү даһа јахшы һисс едирик. Бир шеји баша дүшдүк ки, чәтинликләрлә үзләшәндә бәдбинлијә гапылмамалыјыг, чүнки Јеһова бизимләдир. Јагуб 5:11 ајәси бизә ҝүҹ верир: “Биз ахырадәк дөзәнләри хошбәхт сајырыг. Сиз Әјјубун дөзүмү һаггында ешитмисиниз вә Јеһовадан ҝәлән нәтиҹәни ҝөрмүсүнүз. Јеһова чох меһрибан [јахуд “шәфгәтли”, һашијә] вә мәрһәмәтлидир”». Бәли, Јеһова Аллаһ Әјјубун вәзијјәтини чох јахшы баша дүшүрдү. Әмин ола биләрик ки, үзләшдијимиз һәр бир чәтинликдә О, бизи дә баша дүшүр.