Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Сиз јер үзүндә әбәди јашаја биләрсиниз

Сиз јер үзүндә әбәди јашаја биләрсиниз

НЕҸӘ ДӘ МӨҺТӘШӘМ ҮМИДДИР! Јараданымыз бизә әбәди һәјат вәд едиб, елә бурада, јер үзүндә. Бу, чохларына инандырыҹы ҝәлмир. Онлар дејир ки, «бир ҝүн јаранан бир ҝүн өлмәлидир, бу, һәјатын ганунудур». Башгалары исә дүшүнүр ки, әбәди јашамаг мүмкүндүр, амма бу дүнјада јох, өләндән сонра ҝөјә ҝедәндә. Бәс сиз бу һагда нә дүшүнүрсүнүз?

Бу суала ҹаваб вермәздән өнҹә, ҝәлин Мүгәддәс Китабын нөвбәти үч суала вердији ҹавабы арашдыраг: Инсанын неҹә јарадылмасы онун нә гәдәр өмүр сүрмәли олдуғу барәдә нә дејир? Аллаһын Јер күрәси вә бәшәријјәтлә бағлы әзәли нијјәти нә иди? Неҹә олду ки, инсанлар өлмәјә башлады?

ИНСАН МҮКӘММӘЛ ЈАРАДЫЛЫБ

Аллаһын јер үзүндә јаратдығы бүтүн варлыгларын ән алиси инсандыр. Һансы ҹәһәтдән? Мүгәддәс Китабда дејилир ки, јалныз инсан Аллаһын «бәнзәриндә» јарадылыб (Јарадылыш 1:26, 27). Бу о демәкдир ки, инсан Аллаһын мәһәббәт вә әдаләт кими сифәтләрини әкс етдирән хүсусијјәтләрә саһибдир.

Бундан әлавә, инсан дүшүнә вә мүлаһизә јүрүдә билир, онун писи јахшыдан ајырмаг габилијјәти, Аллаһа јахын олмаг истәји вар. Елә бу сәбәбдән биз Каинатын мөһтәшәмлијини, тәбиәт мөҹүзәләрини, һәмчинин инҹәсәнәтин, мусигинин, поезијанын ҝөзәллијини дуја билирик. Һәр шејдән зијадә, инсанлар Јарадана ибадәт етмәк кими надир габилијјәтә маликдир. Бүтүн бунлар инсанла јер үзүндә јарадылмыш диҝәр варлыглар арасында өлчүјәҝәлмәз бир фәргин олдуғуну ҝөстәрир.

Одур ки, дүшүнүн: Әҝәр Аллаһ бизи гыса өмүр сүрмәк үчүн јаратса иди, бизә белә ҝөзәл хүсусијјәтләр вә онлары мәһдудијјәтсиз дәрәҹәдә инкишаф етдирмәк габилијјәти верәрди? Һәгигәт одур ки, Аллаһ инсана бу мүкәммәл баҹарыглары јер үзүндә әбәдијјәт боју һәјатдан зөвг ала билмәси үчүн вериб.

АЛЛАҺЫН ӘЗӘЛИ НИЈЈӘТИ

Бәзи инсанлар һесаб едир ки, Аллаһ инсаны јер үзүндә әбәди јашамаг үчүн јаратмајыб. Онлар иддиа едирләр ки, јашадығымыз бу дүнјаја мүвәггәти сынаг үчүн ҝәлирик вә сынагдан јахшы чыхан инсанлар ҝөјдә, Аллаһын дәрҝаһында әбәди һәјат газаныр. Әҝәр бүтүн бунлары һәгигәт адландырсаг, онда белә чыхыр ки, бу дүнјада баш алыб ҝедән писликләрин вә бәлаларын сәбәбкары Аллаһдыр? Лакин бу, Аллаһын  фитрәтинә тамамилә зидд оларды. Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Бүтүн јоллары һагг, наһаг иш ҝөрмәјән етибарлы Аллаһ. Адилдир, һагдыр О» (Ганунун тәкрары 32:4).

Мүгәддәс Китабда Аллаһын јер үзү илә бағлы әзәли нијјәти һагда ачыг-ајдын јазылыб: «Ҝөјләр Јеһованындыр, јери исә бәшәр оғулларына вериб» (Зәбур 115:16). Бу ајәдән дә ҝөрдүјүмүз кими, Аллаһ Јер күрәсини инсанларын ҝөзәл, даими еви олмасы үчүн јарадыб. Онлары һәр шејлә тәмин едиб ки, мәналы вә әбәди өмүр сүрсүнләр (Јарадылыш 2:8, 9).

«Ҝөјләр Јеһованындыр, Јери исә бәшәр оғулларына вериб» (Зәбур 115:16).

Мүгәддәс Китабда Аллаһын инсанларла бағлы нијјәти дә ајдын ҝөстәрилир. Аллаһ Адәмлә Һәвваја белә бир тапшырыг вермишди: «Бүтүн јер үзүнү долдурун вә она саһиб олун... Јердәки диҝәр ҹанлыларын үзәриндә һөкмранлыг един» (Јарадылыш 1:28). Адәмлә Һәвваја јашадыглары јерә гуллуг едиб бүтүн јер үзүнү ҹәннәтә чевирмәк шәрәфи нәсиб олмушду. Бәли, онларын ҝәләҹәк өвладлары илә бирҝә ҝөјдә јох, јер үзүндә әбәди јашамаг имканы вар иди.

ИНСАН НӘ ҮЧҮН ӨЛҮР?

Бәс онда инсанлар нә үчүн өлүр? Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһын јаратдығы руһани варлыглардан бири, сонрадан Шејтан Иблис адландырылан үсјанкар мәләк Аллаһын нијјәтини позмаға ҹәһд ҝөстәрир. Неҹә?

Шејтан Адәмлә Һәвваны она гошулуб Аллаһа үсјан етмәјә сөвг етди. О иддиа етди ки, Аллаһ онлардан јахшы бир шеји ҝизләдир, әслиндә онлар өзләри дә нәјин јахшы нәјин пис олдуғуна гәрар верә биләр. Адәмлә Һәвва Шејтанын тәрәфинә кечиб Аллаһа үз чевирдиләр. Бәс бу, нә илә нәтиҹәләнди? Аллаһын хәбәрдар етдији кими, онлар өлдүләр. Адәмлә Һәвва јер үзү ҹәннәтдә әбәди јашамаг имканындан мәһрум олдулар (Јарадылыш 2:17; 3:1—6; 5:5).

Адәмлә Һәвванын үсјанынын бәдәлини онлардан төрәјән бүтүн инсанлар өдәјир. Бу барәдә Аллаһын Кәламында јазылыб: «Ҝүнаһ бир адам [Адәм] васитәсилә, өлүм дә ҝүнаһ васитәсилә дүнјаја ҝирди. Беләҹә, өлүм бүтүн адамлара кечди» (Ромалылара 5:12). Ҝөрдүјүмүз кими, өлүм Аллаһын дәрҝаһында өнҹәдән планлашдырылмыш јазы дејил. Инсанлар Адәмлә Һәвванын өтүрдүјү ҝүнаһ вә өлүм уҹбатындан өлүр.

СИЗ ЈЕР ҮЗҮНДӘ ӘБӘДИ ЈАШАЈА БИЛӘРСИНИЗ

Әдән бағында баш верән үсјан Аллаһын инсанларла вә бәшәријјәтлә бағлы әзәли нијјәтини дәјишмәди. Аллаһ пак мәһәббәтиндән вә әдаләтдән ирәли ҝәләрәк бизләри өлүм вә ҝүнаһын әсарәтиндән азад етмәк үчүн бир тәдбир ҝөрдү. Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Ҝүнаһын өдәдији һагг өлүмдүр, Аллаһын вердији әнам исә Ағамыз Мәсиһ Иса сајәсиндә әбәди һәјатдыр» (Ромалылара 6:23). Мәһәббәтли Аллаһымыз «[Иса Мәсиһи]... фәда етди. Буну она ҝөрә етди ки, она иман едәнләр мәһв олмасын, онларын әбәди һәјаты олсун» (Јәһја 3:16). Иса Мәсиһ өзүнү көнүллү олараг фидјә верәрәк Адәмә ҝөрә итирилән һәр шеји ҝери гајтарды *.

Аллаһын јер үзүнү Ҹәннәтә чевирмәклә бағлы нијјәти тезликлә ҝерчәкләшәҹәк. Сиз дә Ҹәннәтдә әбәди јашаја биләрсиниз. Бунун үчүн Иса пејғәмбәрин мәсләһәтинә әмәл етмәк лазымдыр: «Дар гапыдан ҝирин, чүнки мәһвә апаран гапы енли, јол исә ҝенишдир вә чох адам бу јолла ҝедир. Амма һәјата апаран гапы дар, јол исә енсиздир вә бу јолу аз адам тапыр» (Мәтта 7:13, 14). Бәли, ҝәләҹәјиниз өз әлиниздәдир. Бәс сиз нә едәҹәксиниз?

^ абз. 17 Фидјәнин сизә һансы немәтләр бәхш етдији барәдә әтрафлы мәлумат әлдә етмәк үчүн Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ олунан «Мүгәддәс Китаб тәлимләри» китабынын 5-ҹи фәслинә нәзәр сала биләрсиниз. Китабы һәмчинин www.jw.org сајтындан онлајн охумаг вә јүкләмәк мүмкүндүр.