Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеринә јетән пејғәмбәрликләр

Јеринә јетән пејғәмбәрликләр

Биринҹи мәгаләдә Лидија һөкмдары Крезин Делфидән олан фалчынын сөзләринә алданараг Фарс шаһына неҹә мәғлуб олдуғундан данышдыг. Амма Мүгәддәс Китабда Фарс шаһы һагда дејилмиш пејғәмбәрлик хырдалығына гәдәр јеринә јетиб.

Әшија пејғәмбәр гүдрәтли Бабил дөвләтинин неҹә ишғал олунаҹағыны вә ону ишғал едән һөкмдарын адынын Куруш олаҹағыны 200 ил өнҹәдән пејғәмбәрлик етмишди.

Әшија 44:24, 27, 28 ајәләриндә јазылыб: «Јеһова... белә дејир: “Дәрин сулара “бухарлан, бүтүн чајларыны гурудаҹағам” дејән Мәнәм. Куруш һаггында “о, Мәним чобанымдыр, о, Мәним ирадәми бүсбүтүн иҹра едәҹәк”, Јерусәлим һаггында “о, јенидән тикиләҹәк”, мәбәд һаггында “тәмәлин гојулаҹаг” дејән Мәнәм”».

Јунан тарихчиси Һеродот Курушун ордусунун Бабил шәһәриндән ахан Фәрат чајынын истигамәтини дәјишдијини гејд етмишди. Курушун бу стратеҝијасы сајәсиндә гошун чајын дајаз јериндән кечиб шәһәрә дахил ола билмишди. Шәһәри зәбт едәндән сонра шаһ Куруш Бабил әсарәтиндә олан јәһудиләри азадлыға бурахмыш вә онлара вәтәнләринә гајыдыб 70 ил өнҹә дармадағын едилмиш Јерусәлим шәһәрини бәрпа етмәјә иҹазә вермишди.

Әшија 45:1 ајәсиндә јазылыб: «Јеһова мәсһ етдији Куруша, өнүндә халглары баш әјдирмәк, падшаһлары тәрксилаһ етмәк, гаршысында гапылар бағлы олмасын дејә икитајлы дарвазаны тајбатај ачмаг үчүн сағ әлиндән тутдуғу кәсә белә дејир».

Фарслар шәһәрә диггәтсизлик уҹбатындан ачыг галмыш икитајлы дарвазадан дахил олмушдур. Бабиллиләрин Курушун планындан хәбәри олса иди, сөзсүз ки, чаја ачылан дарвазаларын һамысыны бәрк-бәрк бағлајардылар. Лакин шәһәр мүдафиәсиз галмышды.

Бу мөһтәшәм пејғәмбәрлик Мүгәддәс Китабда хырдалығына кими јеринә јетмиш сајсыз-һесабсыз пејғәмбәрликләрдән јалныз биридир *. Инсанларын сахта аллаһларын адындан сөјләдији прогнозлардан фәргли олараг, Мүгәддәс Китабда јазыланлар Вар олан Аллаһын сөзләридир. О дејир: «Ахыры әввәлдән, баш вермәмиш һадисәләри әзәлдән хәбәр верирәм» (Әшија 46:10).

Јалныз вә јалныз ады Јеһова олан Аллаһ ҝәләҹәкдән хәбәр верә биләр. Бир сыра алимләрин гәнаәтинә ҝөрә, Јеһова ады «олмасына сәбәб олур» мәнасыны верир. Бу, о демәкдир ки, Јеһова Аллаһ ҝәләҹәкдә баш верәҹәк һадисәләри өнҹәдән ҝөрә вә ирадәсинин  һәјата кечмәси үчүн онларын ҝедишатына тәсир едә билир. Бу, бизи әмин едир ки, О, вәд етдији һәр шеји јеринә јетирмәк игтидарындадыр.

ҜҮНҮМҮЗДӘ ЈЕРИНӘ ЈЕТӘН ПЕЈҒӘМБӘРЛИКЛӘР

Билмәк истәрдиниз, бизим дөврүмүзлә бағлы Мүгәддәс Китабда һансыса пејғәмбәрликләр вар? Тәхминән 2000 ил бундан өнҹә Мүгәддәс Китабда јазылмышды ки, «ахырзаманда сон дәрәҹә чәтин бир вахт ҝәләҹәк». Нәјин ахырындан сөһбәт ҝедир? Сөһбәт Јер күрәсинин вә ја бәшәријјәтин мөвҹудлуғунун сонундан јох, минилликләрдир инсанлара әзаб верән мүнагишәләрин, зүлмүн, изтирабларын сона јетәҹәјиндән ҝедир. Ҝәлин ахырзаманын әламәти олан бир нечә пејғәмбәрлији нәзәрдән кечирәк.

2 Тимутијә 3:1—5 ајәләриндә јазылыб: «Ахырзаманда... инсанлар худбин, пулпәрәст, ловға, өзүндән разы, күфр данышан, валидејнләринә итаәт етмәјән, нанкор, вәфасыз, доғмаларыны севмәјән, барышмаз, бөһтанчы, өзүнә һаким олмајан, залым, јахшылығын дүшмәни, хаин, тәрс, тәкәббүрлү олаҹаглар, Аллаһдан чох ејш-ишрәти севәҹәкләр. Онлар үздән өзләрини мөмин ҝөстәрәҹәк, әслиндә исә Аллаһын јолу илә ҝетмәјәҹәкләр».

Јәгин разылашарсыныз ки, бу ҹүр хүсусијјәтләри тәзаһүр етдирән инсанлара ҝетдикҹә даһа тез-тез раст ҝәлмәк олар. Өзүнәвурғун, пулпәрәст вә тәкәббүрлү инсанларла әһатә олундуғумузу һисс етмәмәк мүмкүн дејил. Јәгин фикир вермисиниз ки, ҝетдикҹә инсанлары разы салмаг, онларла дил тапыб ортаг мәхрәҹә ҝәлмәк гәлизләшиб. Ушагларын валидејнләринә итаәт етмәмәси, инсанларын Аллаһдан чох әјләнҹәни севмәси исә ҝөз габағындадыр. Бу вәзијјәт ҝүнү-ҝүндән писләшир.

Мәтта 24:6, 7 ајәләриндә јазылыб: «Сиз мүһарибә сәсләри, мүһарибә хәбәрләри ешидәҹәксиниз... Милләт милләтә гаршы, дөвләт дөвләтә гаршы галхаҹаг».

Бәзи һесабламалара әсасән, 1914-ҹү илдән бәри мүһарибәләрдә вә силаһлы тоггушмаларда 100 милјондан чох инсан һәјатыны итириб. Бу рәгәм бир чох дөвләтләрин әһалисинин сајындан артыгдыр. Бу статистиканын нә гәдәр инсанын ҝөз јашына, кәдәр вә әзабына сәбәб олдуғуну бир тәсәввүрүнүзә ҝәтирин. Бәс милләтләр бундан нәтиҹә чыхарыб мүһарибәләрә сон гојублар?

Мәтта 24:6, 7 ајәләриндә јазылыб: «Гытлыг... олаҹаг».

Үмумдүнја Әрзаг Програмы билдирир: «Јашадығымыз дүнјада һәр бир инсаны дојдураҹаг гәдәр гида истеһсал етсәк дә, 815 милјон инсан, јәни һәр 9 нәфәрдән 1-и һәр ахшам аҹ јатыр. Бундан әлавә, дүнјада һәр 3 нәфәрдән 1-и нормал гидаланмыр». Һесабламалара әсасән, һәр ил тәхминән 3 милјон ушаг аҹлыгдан өлүр.

Лука 21:11 ајәсиндә јазылыб: «Ҝүҹлү зәлзәләләр олаҹаг».

Һәр ил инсанларын һисс едә биләҹәји дәрәҹәдә 50 минә јахын зәлзәлә баш верир. Онларын тәхминән 100-ү тикилиләрә бөјүк зијан вурур вә демәк олар ки, илдә бир дәфә олдугҹа ҝүҹлү зәлзәлә олур. Бир һесабламаја әсасән, 1975-ҹи илдән 2000-ҹи илә кими зәлзәләләр нәтиҹәсиндә 471 000 инсан һәјатыны итириб.

Мәтта 24:14 ајәсиндә јазылыб: «Падшаһлыг һаггындакы бу мүждә халгларын һамысына шәһадәт олсун дејә, бүтүн јер үзүндә тәблиғ едиләҹәк вә сон о вахт ҝәләҹәк»

Сајы 8 милјондан чох олан Јеһованын Шаһидләри тәхминән 240 өлкәдә Аллаһын Падшаһлығы һаггында хош хәбәри тәблиғ едир. Онлар бөјүк шәһәрләрдән тутмуш, уҹгар кәндләрдә, ҹәнҝәлликләрдән тутмуш, дағларын зирвәләриндә јашајан бүтүн инсанлара тәблиғ едирләр. Пејғәмбәрликдә дејилир ки, тәблиғ иши Аллаһын истәдији дәрәҹәдә јеринә јетәндә сон ҝәләҹәк. Онда нә баш верәҹәк? Бунунла да, инсан һөкумәтләринә сон гојулаҹаг вә јер үзүнү Аллаһын Падшаһлығы идарә едәҹәк. Аллаһын Падшаһлығы һансы вәдләри ҝерчәкләшдирәҹәк? Бу суалын ҹавабы нөвбәти сәһифәдәдир.