Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ҝәләҹәклә бағлы прогнозлар

Ҝәләҹәклә бағлы прогнозлар

Нә вахтса өзүнүзүн вә аиләнизин ҝәләҹәји һагда дүшүнмүсүнүз? Ҝәләҹәкдән нә ҝөзләјирсиниз, зәнҝинлик, јохса сәфаләт? Мәһәббәт, јохса тәнһалыг? Өмрүнүз узун олаҹаг, јохса јары јолда гырылаҹаг? Бу кими суаллар мин илләрдир инсанлары дүшүндүрүр.

Бу ҝүн експертләр дүнјадакы тенденсијаны арашдырыр вә буна әсасән ҝәләҹәклә бағлы прогнозлар верир. Онларын бу прогнозларынын бәзиләри ҝерчәкләшсә дә, диҝәрләри нәинки доғрулмур, һәтта бәзән тамамилә әксинә олур. Мисал үчүн, кабелсиз телеграф ихтирачысы олан Гулјелмо Маркони 1912-ҹи илдә белә прогноз вермишди: «Кабелсиз еранын ҝәлиши илә мүһарибәләрә сон гојулаҹаг». Јахуд «Декка» сәсјазма студијасынын рәһбәри 1962-ҹи илдә «Битлз» групу илә мүгавилә бағламагдан имтина едәрәк, ҝитарада ифа едән групларын бу ҝүн-сабаһ дәбдән дүшәҹәјини сөјләмишди.

Бир чохлары фөвгәлтәбии јоллара әл атараг ҝәләҹәк һагда мәлумат алмаға чалышыр. Бәзиләри астрологлара үз тутур; бу ҝүн гороскоплар бир чох журнал вә гәзетләрин ајрылмаз һиссәсидир. Бир башгалары екстрасенсләрә, бахыҹылара мүраҹиәт едәрәк тарот картлар, рәгәмләр, әлдәки ҹизҝиләр васитәсилә ҝәләҹәкләрини өјрәнмәјә чалышыр.

Гәдим дөврдә дә ҝәләҹәк барәдә мәлумат алмаг истәјәнләр фалчылара — танрылардан инсанлара мәлумат чатдырдығыны иддиа едән гадын вә киши каһинләрә мүраҹиәт едирдиләр. Мисал үчүн, рәвајәтә ҝөрә, Лидија һөкмдары Крез Делфидәки (Јунаныстан) фалчыја дәјәрли бәхшишләр ҝөндәрәрәк фарс шаһы Курушла дөјүшсә, бунун нә илә нәтиҹәләнәҹәјини сорушмушду. Фалчы билдирмишди ки, о, Куруша гаршы јүрүш етсә, «бөјүк империјаны» мәһв едәҹәк. Гәләбә чалаҹағына әмин олан Крез дөјүшә чыхыр. Лакин мәһв етдији «бөјүк империја» Крезин өз империјасы олур.

Ҝөрдүјүмүз кими, бу фалчынын сөјләдији икибашлы прогнозларын һеч бир мәнасы јох иди. Чүнки һансы тәрәфин галиб ҝәлмәсиндән асылы олмајараг, онун сөзләри дүз чыхаҹагды. Фалчынын сөзүнә инанмаг Крезә баһа баша ҝәлди. Бәс бу ҝүн ҝәләҹәји өјрәнмәк үчүн мәшһур үсуллара үз тутанлар даһа дәгиг мәлумат алырлар?