Чохларымыз әдаләтин тапдаландығынын вә ҝүнаһсыз инсанларын писләрин әлиндән зүлм чәкдијинин шаһиди олмушуг. Һагсызлығын вә писликләрин олмајаҹағы бир ҝүн ҝәләҹәк?

Зәбур китабынын 37-ҹи мәзмурунда бу суала ҹаваб верилир. Һәмчинин орада бу ҝүн неҹә јашамалы олдуғумузла бағлы ҝөстәришләр јер алыр. Орада ашағыдакы ваҹиб суалларын ҹавабы вар.

  • Бизә зүлм верән инсанлара неҹә јанашмалыјыг? (1 вә 2-ҹи ајәләр)

  • Пис инсанларын агибәти неҹә олаҹаг? (10-ҹу ајә)

  • Әмәлисалеһ инсанларын ҝәләҹәји неҹә олаҹаг? (11 вә 29-ҹу ајәләр)

  • Бу ҝүн биздән нә етмәк тәләб олунур? (34-ҹү ајә)

Аллаһын илһамы илә јазылмыш 37-ҹи мәзмурда үмидини Јеһоваја бағлајыб, Онун јолуну тутанлары неҹә ҝөзәл ҝәләҹәјин ҝөзләдији ајдын тәсвир олунуб. Јеһованын Шаһидләри бөјүк мәмнунијјәтлә сизә Мүгәддәс Китабы арашдырмаға вә доғмаларынызла бирҝә ҝөзәл ҝәләҹәјә саһиб олмаг үчүн нә етмәли олдуғунузу өјрәнмәјә көмәк едәҹәк.