Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ № 2, 2018 | Сизи ҝәләҹәкдә нә ҝөзләјир?

СИЗИ ҜӘЛӘҸӘКДӘ НӘ ҜӨЗЛӘЈИР?

Нә вахтса дүшүнмүсүнүз сизин вә аиләнизин ҝәләҹәји неҹә олаҹаг? Мүгәддәс Китабда јазылыб:

«Салеһләр јерә саһиб олаҹаг, орада әбәди јашајаҹаглар» (Зәбур 37:29).

«Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын бу сајы Аллаһын бәшәријјәт вә Јер күрәси илә бағлы мөһтәшәм нијјәтиндән вә бу вәддән јарарланмағыныз үчүн нә етмәли олдуғунуздан бәһс едир.

 

Ҝәләҹәклә бағлы прогнозлар

Мин илләрдир инсанлар ҝәләҹәклә бағлы прогнозлар верир, лакин дедикләри чох вахт јеринә јетмир, ја да там әксинә олур.

Астролоҝија вә фалчылыг ҝәләҹәјә пәнҹәрәдир?

Бу кими үсулларла ҝәләҹәјимиз барәдә алдығымыз мәлуматы нә дәрәҹәдә етибарлы һесаб етмәк олар?

Јеринә јетән пејғәмбәрликләр

Мүгәддәс Китабдакы пејғәмбәрликләр хырдалығына гәдәр јеринә јетиб.

Дәгиг пејғәмбәрлијин сәссиз шаһиди

Ромадакы гәдим бир абидә Мүгәддәс Китабдакы пејғәмбәрлијин дәгиглијинә шәһадәт едир.

Ҝерчәкләшәҹәк вәдләр

Мүгәддәс Китабда јазылмыш бир чох пејғәмбәрлик артыг јеринә јетиб, бәзи пејғәмбәрликләр исә ҝәләҹәкдә јеринә јетәҹәк.

Сиз јер үзүндә әбәди јашаја биләрсиниз

Мүгәддәс Китаб Аллаһын бәшәријјәтлә бағлы әзәли нијјәтини ачыр.

Ҝәләҹәјиниз сечиминиздир!

Бәзиләри дүшүнүр ки, һәјат талејин, гисмәтин әлиндәдир, инсан ону дәјишә билмәз. Бәс бу, беләдирми?

«Һәлимләр јер үзүнә саһиб олаҹаг»

Мүгәддәс Китаб вәд едир ки, бир ҝүн һагсызлыг вә пислик олмајаҹаг