ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Феврал 2018

Бу сајда 2018-ҹи ил апрелин 2-дән 29-дәк олан тәлим мәгаләләри јерләшир.

Нуһ, Дәнјал вә Әјјубун иман вә итаәткарлығыны өрнәк алаг

Биз дә бу иманлы инсанларын үзләшдији чәтинликләрлә үзләширик. Ҝәлин ҝөрәк онлара Јеһоваја садиг галмаға нә көмәк етмишди.

Нуһ, Дәнјал вә Әјјуб кими Јеһованы јахшы таныјырыг?

Бу иманлы инсанлар Гадир Аллаһ һагда һарадан билик алмышдылар? Бу билик онлара неҹә көмәк етмишди? Биз онларын иманыны неҹә өрнәк ҝөтүрә биләрик?

LIFE STORY

Јеһова үчүн һәр шеј мүмкүндүр

Гырғызыстанда бир гадынын автобусда ешитдији бир кәлмә сөз онун аиләсинин һәјатыны көкүндән дәјишди

Руһани дүшүнҹәли инсан кимә дејилир?

Мүгәддәс Китабда руһани дүшүнҹәли инсана хас хүсусијјәтләр садаланыр вә ҹисмани дүшүнҹәли инсанла руһани дүшүнҹәли инсан арасындакы фәрг тәсвир едилир.

Руһани дүшүнҹәли инсан олмаға ҹан атын!

Садәҹә Мүгәддәс Китабдан билијимизин олмасы бизи руһани дүшүнҹәли инсан етмир. Ҝәлин ҝөрәк бунун үчүн даһа нә лазымдыр.

Севинҹ — илаһи хүсусијјәт

Ҝүндәлик проблемләр уҹбатындан севинҹинизин сојудуғуну һисс едирсиниз? Ҝәлин ҝөрәк әввәлки севинҹинизи гајтармаг үчүн нә едә биләрсиниз.

FROM OUR ARCHIVES

Мәрузәләр васитәсилә мүждә Ирландијаја јајылыр

Нәјин әсасында Чарлз Тејз Рассел гардаш Ирландијанын «бичинә һазыр» олдуғу гәнаәтинә ҝәлмишди?