Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Чыхыш јолу ҝөстәрир

2 Чыхыш јолу ҝөстәрир

Бәзи проблемләр узун мүддәт, һәтта илләрлә давам едир. Һәрдән онлар һәјатын бир парчасына чеврилир. Бәс Мүгәддәс Китабын көмәјилә јаха гуртара билмәдијимиз бу үзүҹү проблемләрин өһдәсиндән ҝәлмәк мүмкүндүр? Ҝәлин бир нечә вәзијјәтә нәзәр салаг.

ҺӘДСИЗ НАРАҺАТЧЫЛЫГ

Рози адлы бир гыз дејир: «Һәр шејә ҝөрә нараһат олурдум. Ади бир проблеми бејнимдә шиширдирдим». Бәс Розијә Мүгәддәс Китабын һансы ајәләри көмәк етди? Онлардан бири Мәтта 6:34 ајәсидир. Орада јазылыб: «Һеч вахт сабаһкы ҝүн үчүн нараһат олмајын, чүнки сабаһкы ҝүн өзү илә јени гајғылар ҝәтирәҹәк. Һәр ҝүнүн дәрди өзүнә бәсдир». Рози дејир ки, бу ајә она сабаһкы ҝүн үчүн нараһат олмамаға көмәк етди. О әлавә едир: «Проблемләрим онсуз да башымдан ашырды. Бу азмыш кими, олмамыш вә бәлкә дә, олмајаҹаг шејләрә ҝөрә нараһат олурдум».

Јасмин адлы бир гыз да һәр шејә ҝөрә һәдсиз нараһатчылыг кечирирди. О дејир: «Ҝүнләрлә ағлајырдым, бәзән ҝеҹәләр јата билмирдим. Бәдбин дүшүнҹәләр ҹанымы үзүрдү». Бәс она һансы ајә көмәк олду? 1 Бутрус 5:7 ајәси: «Бүтүн гајғыларынызы Онун үзәринә гојун, чүнки О, гајғынызы чәкир». Јасмин дејир: «Ҝеҹә-ҝүндүз Јеһоваја дуа едирдим вә О, мәним дуаларымы ҹавабсыз гојмурду. Елә бил чијнимдән ағыр јүк ҝөтүрүлмүшдү. Дүздүр, һәрдән бәдбин фикирләр јенә дә баш галдырыр, амма инди онлары дәф етмәјин јолуну билирәм».

 ТӘХИРӘ САЛМАГ ВӘРДИШИ

Изабелла адлы гыз дејир: «Мәнҹә, һәр шеји сонраја сахламаг вәрдиши ирсидир, атамда да бу вәрдиш вар. Әввәлләр ваҹиб ишләр галырды гырагда, отуруб телевизора бахырдым. Бу, чох пис вәрдишдир, чүнки инсан стрессә дүшүр вә ҝөрдүјү иш кејфијјәтсиз олур». Изабеллаја 2 Тимутијә 2:15 ајәси көмәк етди. Бу ајәдә јазылыб: «Вар гүввәнлә чалыш ки, Аллаһын һүзуруна Онун бәјәндији... алныачыг бир ишчи кими чыхасан». Изабелла дејир: «Истәмирдим ки, һәр иши сонраја сахладығыма ҝөрә Јеһова Аллаһын гаршысында үзүгара олум». Инди Изабелла хејли дәјишиб.

Бу вәрдиш Келси адлы ҝәнҹдә дә вар иди. О дејир: «Мәнә тапшырылан иши ахырынҹы санијәјә сахлајырдым. Сонра исә ҝөз јашы төкүр, јухусуз галыр вә һәјәҹан кечирирдим». Мәсәлләр 13:16 ајәсиндәки сөзләр Келсијә дәјишмәјә көмәк еләди. Орада јазылыб: «Узагҝөрән камалла отуруб-дурар, ахмаг исә сәфеһлијини нүмајиш етдирәр». Бу ајәнин үзәриндә дүшүнмәклә о, тәдбирли олмағын вә ишләрини габагҹадан планлашдырмағын ваҹиблијини анлады. Келси бөлүшүр: «Столумун үстүндә бир блокнотум вар, ора ҝөрмәли олдуғум ишләри јазырам. Бу, мәнә низамлы олмаға вә ишими ахырынҹы дәгигәјә сахламамаға көмәк едир».

ТӘНҺАЛЫГ

Кирстин адлы бир гадынын јолдашы ону дөрд ушагла атыб ҝетмишди. Бу ағыр ҝүнләриндә она һансы ајәнин көмәји дәјди? Мәсәлләр 17:17 ајәси. Орада јазылыр: «Әсил дост һәр заман севәр, о, дар ҝүн үчүн доғулмуш гардашдыр». Кирстин көмәк үчүн диндашларына, Јеһова Аллаһа ибадәт едән инсанлара үз тутду. О дејир: «Достларым һәр ҹәһәтдән мәни гајғыјла әһатә етди. Кимиси гапымын ағзына әрзаг, кимиси ҝүл гојурду. Онлар бизә дүз үч дәфә башга евә көчмәјә көмәк едибләр. Диндашларымдан бири исә мәнә иш тапды. Достларым һәмишә јанымда идиләр».

Өтән мәгаләләрдә һаггында данышдығымыз Софија да тәнһалыгла мүбаризә апарырды. О, һәр шејини итирән заман кечирдији һиссләри хатырлајыр: «Санки әтрафымда һәр кәсин һәјаты давам едирди, мән исә кәнарда галмышдым. Өзүмү чох тәнһа һисс едирдим». Мүгәддәс Китабдакы бәзи ајәләр Софијаја тәсәлли олду. Онлардан бири Зәбур 68:6 ајәсидир: «Аллаһ кимсәсизләрә јурд верир, јува верир». О дејир: «Баша дүшүрдүм ки, бу ајәдә сөһбәт јалныз ади евдән ҝетмир, Аллаһ мәнә Ону севәнләрин арасында сәмими мүнасибәтин вә руһи бағлылығын һөкм сүрдүјү тәһлүкәсиз бир мүһит — мәҹази ев вермәји вәд едир. Ону да билирдим ки, башгаларыјла јахын мүнасибәтимин олмасы үчүн илк нөвбәдә Јеһова илә јахын олмалыјам. Зәбур 37:4 ајәсиндәки “Гој сәадәтин Јеһова олсун, О, гәлбинин мурадыны чин едәр” сөзләри мәнә көмәк олду».

Софија дејир: «Јеһоваја даһа мөһкәм бағланмалы идим. О, ән јахшы Достдур. Бундан сонра Јеһованы севән инсанларла јахын олмаг үчүн бирҝә едә биләҹәјимиз ишләрин сијаһысыны тутдум. Башгаларынын мүсбәт ҹәһәтләрини ҝөрмәји вә онларла јалныз ҝөзәл хүсусијјәтләри вармыш кими давранмағы өјрәндим».

Тәбии ки, Аллаһа ибадәт едән инсанлар да камил дејил. Һамы кими онлар да проблемләрлә мүбаризә апарыр. Амма Мүгәддәс Китабдан өјрәндикләри онлары әлләриндән ҝәлән гәдәр башгаларына көмәк етмәјә тәшвиг едир. Бу ҹүр инсанларла дост олмаға дәјәр. Бәс гаршысында аҹиз галдығымыз проблемләрлә, мәсәлән, хроники хәстәлик вә кәдәр һисси илә мүбаризәдә Аллаһын Кәламы бизә көмәк едә биләрми?

Мүгәддәс Китаб принсипләринә әмәл етмәјиниз сизә әсл достлар тапмаға көмәк едә биләр