Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  октјабр 2015

Әзиз адам хәстә дүшәрсә

Әзиз адам хәстә дүшәрсә

«Атам хәстәханадан чыханда һәкимдән хаһиш етдик ки, ган анализинин ҹавабына јенидән, амма бизимлә бирҝә бахсын. О, нараһатчылыға һеч бир сәбәб олмадығыны десә дә, сағ олсун, сөзүмүзү јерә салмады. Амма ҝөрәндә ки, анализин ики нәтиҹәси нормадан јүксәкдир, чох тәәҹҹүбләнди. Һәким үзр истәјиб мүтәхәссиси чағырды. Инди атам јахшыдыр. Нә јахшы ки, анализләри бир дә јохлатдырдыг» (Мерибел).

Мүајинәдән әввәл хәстәлијин симптомларынын вә дәрманларын сијаһысыны тутун

Һәким мүајинәси вә хәстәханада галмаг инсанда ҝәрҝинлик јарадыр. Мерибелин һадисәсиндән ҝөрүнүр ки, достун вә ја гоһумун бөјүк көмәји дәјир, һәтта һәјаты гуртара билир. Бәс сиз јахынларыныза неҹә көмәк едә биләрсиниз?

Мүајинәдән әввәл. Јахыныныза хәстәлијинин симптомларыны, һәмчинин гәбул етдији дәрманларын вә ја биоложи актив әлавәләрин сијаһысыны тутмаға көмәк един. Бундан әлавә, һәкимә вермәк истәдијиниз суаллары әввәлҹәдән јазын. Достунуза көмәк един ки, сәһһәти илә бағлы мүәјјән мәгамлары вә ја ирси хәстәлији олуб-олмадығыны јадына салсын. Фикирләшмәјин ки, һәким артыг бүтүн бунлары билир вә ја онлар һаггында өзү сорушаҹаг.

Диггәтҹил олун, суаллары һөрмәтлә верин вә гејдләр апарын

Мүајинә заманы. Һәкимин дедикләрини хәстә илә бәрабәр сиз дә баша дүшмәјә чалышын. Суаллар верин, амма өз сөзүнүзү јеритмәјин. Јахшы олар ки, хәстә өзү дә суаллар версин вә өз јеринә данышсын. Диггәтли олун вә гејдләр апарын. Мүалиҹә үсуллары барәдә сорушун. Башга һәкимин дә фикрини өјрәнмәк пис олмаз.

Һәкимин ҝөстәришләрини нәзәрдән кечирин вә ресепти јохлајын

Мүајинәдән сонра. Һәкимин јаздыгларына хәстә илә бирҝә бахын. Јохлајын ҝөрүн дүзҝүн дәрманлар алыныб, ја јох. Хәстәјә баша салын ки, дәрманлары ресептә ујғун атсын. Әҝәр онлар әкс тәсир ҝөстәрәрсә, дәрһал һәкимә хәбәр верин. Јахынынызы үрәкләндирин ки, мүсбәт әһвал-руһијјәсини горусун вә әлавә мүалиҹә лазым ҝәләрсә, дәгигликлә јеринә јетирсин. Она хәстәлији барәдә әтрафлы мәлумат топламаға көмәк един.

 Хәстәханада

Сәнәдләрин дүзҝүн шәкилдә долдурулдуғуна диггәт јетирин

Сакит вә ҝөзүачыг олун. Хәстәханада јатмаға ҝәлән хәстә өзүнү нараһат вә чарәсиз һисс едә биләр. Сиз сакит вә ајыг олсаныз, һәм башгаларына сакитләшмәјә көмәк едәҹәксиниз, һәм дә сәһвләрә јол вермәјәҹәксиниз. Бахын ҝөрүн бүтүн сәнәдләр дүзҝүн шәкилдә долдурулуб, ја јох. Хәстәнин мүалиҹә сечмәк һүгугу вар вә сиз буна һөрмәтлә јанашмалысыныз. Әҝәр о гәрар верә биләҹәк вәзијјәтдә дејилсә, онун габагҹадан јаздығы мөвгејинә, еләҹә дә јахын гоһумларынын вә ја нүмајәндәсинин фикринә һөрмәт ҝөстәрин *.

Мүшаһидәләринизи тибб ишчиләри илә һөрмәтҹил шәкилдә бөлүшүн

Тәшәббүс ҝөстәрин. Данышмагдан чәкинмәјин. Сизин мүвафиг ҝејиминиз вә ҝөзәл давранышыныз тибб ишчиләринин хәстә илә даһа чох марагланмасына вә она даһа јахшы бахмасына тәсир едә биләр. Бир чох хәстәханаларда хәстәләр бир нечә һәким тәрәфиндән мүајинә олунур. Бир һәкимин дедијини диҝәринә чатдырмагла онларын ишини асанлашдыра биләрсиниз. Хәстәдә һәр һансы бир физики вә ја емосионал дәјишиклик ҝөрән кими һәкимләрә билдирин.

Әлиниздән ҝәләни един, амма манечилик төрәтмәјин

Һөрмәтҹил давранын вә миннәтдар олун. Хәстәхана ишчиләри, адәтән, стресс алтында ишләјирләр. Сизинлә неҹә рәфтар етмәләрини истәјирсинизсә, сиз дә онларла елә рәфтар един (Мәтта 7:12). Онларын билијинә вә тәҹрүбәсинә һөрмәт ҝөстәрин, габилијјәтләринә ҝүвәнин вә зәһмәтләринә ҝөрә миннәтдар олун. Бу ҹүр мүнасибәт онлары әлләриндән ҝәләнин ән јахшысыны етмәјә тәшвиг едир.

Һеч ким хәстәликләрдән сығорталанмајыб. Лакин еһтијатлы давранмағыныз вә практики көмәјиниз сајәсиндә достунузун вә ја гоһумунузун вәзијјәти хејли јүнҝүлләшә биләр (Мәсәлләр 17:17).

^ абз. 8 Хәстәнин һүгуглары барәдә ганунлар әразидән асылы олараг дәјишир. Әмин олун ки, хәстәнин сәнәдләриндә онун мүалиҹә сечими ајдын шәкилдә јазылыб вә орадакы мәлуматлар сон мәлуматлардыр.