Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Тәкамүл

Тәкамүл

Бәзи инсанлар дүшүнүрләр ки, һәјат тәкамүл едиб. Башгалары исә Аллаһын јаратмаға башладығыны сонра исә һәр шеји тәкамүл просесинә бурахдығыны һесаб едирләр. Бәс Мүгәддәс Китабда нә дејилир?

Мүгәддәс Китабда јарадылыш барәдә дејиләнләр Каинатын бөјүк партлајыш нәтиҹәсиндә јарандығы фикрини тәкзиб едирми?

Аллаһын Кәламында дејилир: «Башланғыҹда Аллаһ ҝөјү вә јери јаратды» (Јарадылыш 1:1). Амма орада Аллаһын һәр шеји неҹә јаратдығы изаһ олунмур. Туталым, Каинатымыз космик партлајыш нәтиҹәсиндә јараныб. Бу фикир Мүгәддәс Китабда дејиләнләрә зидд ҝетмир. Бәс онда бөјүк партлајыш Ким тәрәфиндән олуб? Јарадылыш 1:1 ајәси бу суала ҹаваб верир.

Бир чох алимләр әминдирләр ки, бу бөјүк партлајыш өз-өзүнә олуб вә бунун нәтиҹәсиндә јаранан материја һиссәҹикләри заман кечдикҹә улдузлара вә планетләрә чеврилиб. Аллаһын Кәламы бу фикирлә разы дејил. Орада дејилир ки, Каинаты Аллаһ јарадыб. Ола билсин, бунун үчүн О, космик партлајышдан, јахуд диҝәр үсулдан истифадә едиб.

«Башланғыҹда Аллаһ ҝөјү вә јери јаратды» (Јарадылыш 1:1).

Ҹанлыларын вахт кечдикҹә дәјишә биләҹәји фикри Мүгәддәс Китабда јазыланлара зидд дејил ки?

Хејр. Кәламда дејилир ки, Аллаһ ҹанлылары нөвүнә вә ҹинсинә ҝөрә јарадыб (Јарадылыш 1:11, 12, 21, 24, 25). Бәс нөвдахили вә ја ҹинсдахили дәјишиклик ола биләр? Бәли, ола биләр. Анҹаг бу просес тәкамүлә уғрајыб јени нөв јаранаҹағыны сүбут етмир.

Ҝәлин бир нүмунәјә бахаг: 1970-ҹи илләрдә тәдгигатчылар Галапагос адаларында јашајан һөрүҹү гушлары тәдгиг етмишләр. Онлар ҝөрдүләр ки, иглим дәјишәркән димдији нисбәтән узун олан һөрүҹү гушлар даһа узунөмүрлү олур. Бәзиләри буну тәкамүлүн сүбуту кими гәбул етди. Бәс әслиндә бу, тәкамүлдүр, јохса садәҹә ујғунлашма просеси? Илләр сонра балаҹадимдикли һөрүҹүләр јенидән чохлуг тәшкил етди. Бу тәдгигатын нәтиҹәсиндә антрополоҝија елминин профессору Ҹефри Швартс белә бир гәнаәтә ҝәлди ки, әҝәр бир ҹинс дәјишилән шәраитә ујғунлашырса, бу о демәк дејил ки, һәмин ҹинсдән башга бир ҹинс јараныр.

 Мүгәддәс Китабла тәкамүл нәзәријјәси үст-үстә дүшүрмү?

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «һәр шејин јараданы [Аллаһдыр]» (Вәһј 4:11). О, јарадылыш ишини гуртармајынҹа истираһәт етмәјиб (Јарадылыш 2:2). Ајдын олур ки, Аллаһ бир садә ҹанлы јарадыб сонра әлини әлинин үстүнә гојараг милјон илләр әрзиндә һәмин ҹанлынын нөв-нөв балыға, мејмуна вә инсана чеврилмәсини ҝөзләмәјиб *. «Макротәкамүл» адланан бу просес «ҝөјләри, јери, дәнизи вә онларда олан һәр шеји» Јараданы инкар едир (Чыхыш 20:11; Вәһј 10:6).

«Аллаһымыз Јеһова, Сән шана, шәрәфә, гүдрәтә лајигсән! Чүнки һәр шејин јараданы Сәнсән» (Вәһј 4:11).

Мәлумат үчүн: Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһын «ҝөзәҝөрүнмәз кејфијјәтләри... дүнја јаранандан бәри ајдын ҝөрүнүр, јарадылмыш шејләр васитәсилә дәрк едилир» (Ромалылара 1:20). Јарадан һагда өјрәнмәк һәјатымыза мәна гатыр. Чүнки Аллаһын Ону ҹидд-ҹәһдлә ахтаранлара даир ҝөзәл нијјәти вар (Ваиз 12:13; Ибраниләрә 11:6). Әтрафлы мәлумат үчүн www.jw.org/az-cyrl сајтына дахил олун вә ја Јеһованын Шаһидләри илә әлагә сахлајын. МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРЫН ТӘЛИМЛӘРИ > МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРА АИД СУАЛЛАРА ҸАВАБ бөлмәсинә бахын.

^ абз. 12 Креасионистләр иддиа едирләр ки, Аллаһ һәр шеји 24 саатдан ибарәт алты ҝүнә јарадыб, лакин бу фикир Мүгәддәс Китабда өз тәсдигини тапмыр. Әтрафлы мәлумат үчүн Јеһованын Шаһидләринин дәрҹ етдији «Һәјат неҹә јараныб?» брошүрүнүн 24—27 сәһифәләринә бахын. Ону www.jw.org/az-cyrl сајтындан јүкләјә биләрсиниз.