АВСТРАЛИЈАДА јашајан тиканлы әждаһа адлы кәртәнкәлә (Moloch horridus) думандан, рүтубәтдән вә нәм торпагдан сују ҹанына һопдурур. Сонра о, сују ағзына доғру өтүрүр. Неҹә? Ола билсин, бунун сирри кәртәнкәләнин фүсүнкар дәрисиндәдир.

Кәртәнкәләнин дәрисиндәки каналлар капилјарлар васитәсилә дәриалты каналларла бирләшиб. Бунун сајәсиндә су онун ағзынын кәнарларына доғру өтүрүлүр

Мәлумат. Тиканлы әждаһанын дәриси пулҹугларла өртүлүдүр. Бәзи алимләр фикирләшир ки, шеһ дамҹылары пулҹуглардан сәрт дәријә сүзүлүр вә дәринин јарыачыг каналларына төкүлүр. Пулҹугларын арасында јерләшән вә бир-бири илә бирләшән бу каналлар кәртәнкәләнин ағзынын кәнарларына ҝәлиб чыхыр.

Бәс бу кәртәнкәләнин гравитасија гүввәсини позараг сују ајагларына, бәдәнинә вә орадан ағзына өтүрмәси неҹә мүмкүндүр? О, гарныны нәм сәтһә сүртәрәк сују ҹанына неҹә чәкир?

Тәдгигатчылар тиканлы әждаһанын сиррини өјрәндиләр. Кәртәнкәләнин дәрисиндәки каналлар капилјарлар васитәсилә дәриалты каналларла бирләшиб. Бу каналларын гурулушу сајәсиндә капилјар тәзјиги јараныр, јәни гравитасија гүввәсинә зидд олса да, су дар аралара кечир. Кәртәнкәләнин дәриси сүнҝәр кимидир.

Биомимикри Институтунун президенти Ҹанин Бинјас билдирир ки, биналары рүтубәтли һавадан тәмизләјиб сәринләшдирмәк вә ичмәли су илә тәмин етмәк үчүн мүһәндисләр сују һопдурма технолоҝијасындан јарарлана биләрләр.

Неҹә фикирләширсиниз? Тиканлы әждаһанын дәрисинин сују һопдурмасы тәкамүлүн нәтиҹәсидир, јохса јарадылыш мөҹүзәси?