ОЈАНЫН! Октјабр 2015 | Аллаһа вермәк истәдијимиз 3 суал

Инсанларын чоху динә шүбһә илә јанашыр вә онун һәјати ваҹиб суаллара вердији ҹаваблара гане олмур. Инсанларын ахтардығы суалларын ганеедиҹи ҹаваблары Мүгәддәс Китабда јерләшир.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Аллаһа вермәк истәдијимиз үч суал

Нијә јаратмысан бизи? Нијә әзаб-әзијјәтә јол верирсән? Нијә динләр бу гәдәр ријакардыр?

ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Тиканлы әждаһанын дәриси

Кәртәнкәлә сују ајагларындан ағзына неҹә өтүрүр?

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Тәкамүл

Мүгәддәс Китабда јарадылыш барәдә јазыланлар елмә зидд ҝедир?

ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР

Өзбәкистана сәјаһәт

Өзбәкистан вә онун әлифбасынын дәјишилмәси һаггында даһа чох өјрәнин.

АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК

Әлаҹ јохдур евә гајытмалысан?

Ајры јашамаг үчүн еви тәрк едиб чәтинлијә дүшмүсән? Бу мәгаләдәки мәсләһәтләри тәтбиг етмәклә јенидән ајагларын үстүндә дура биләрсән.

Әзиз адам хәстә дүшәрсә

Һәким мүајинәси вә хәстәханада галмаг инсанда ҝәрҝинлик јарадыр. Бәс сиз јахынларыныза неҹә көмәк едә биләрсиниз?

WATCHING THE WORLD

Аиләләр диггәт мәркәзиндә

Аиләләр адәтән, һансы чәтинликләрлә үзләширләр? Көмәк үчүн фајдалы мәсләһәтләри һарадан тапа биләрләр?

Әлавә олараг сајтда

Тәкамүл, јохса јарадылыш? I һиссә: Аллаһа инанмаг үчүн һансы әсаслар вар?

Аллаһа нәјә ҝөрә иман етдијини әминликлә изаһ етмәк истәјәрдин? Ҝөр бу барәдә суаллара неҹә ҹаваб вермәк олар.

Јеһова һәр шејин Јараданыдыр

Билирсән, Јеһова биринҹи нәји јарадыб? Еминлә бирҝә Јеһованын һәр шеји һансы ардыҹыллыгда јаратдығыны өјрән.