Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  ијул 2015

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДА | ҺӘЈАТ СИЗИН ӘЛИНИЗДӘДИР, ЈОХСА СИЗ ҺӘЈАТЫН?

Проблем: вәзијјәт чыхылмаз оланда...

Проблем: вәзијјәт чыхылмаз оланда...

ОЛА БИЛСИН, бошанмысыныз, әзизләринизи итирмисиниз вә ја хроники хәстәликдән әзијјәт чәкирсиниз. Јәгин, сиз вәзијјәтин дәјишмәсини истәјәрдиниз, амма бу, сизин әлиниздә дејил. Бәс һәјатынызы јенидән өз әлинизә алмаг үчүн нә едә биләрсиниз?

ҺӘВАРИ БУЛУСУН НҮМУНӘСИ

Биринҹи әсрдә һәвари Булус бир чох әразиләрә сәјаһәт едәрәк шөвглә тәблиғ едирди. Лакин бир ҝүн о, һагсыз јерә һәбс едилди вә әсҝәрин нәзарәти алтында ики ил ев дустағы олду. Буна ҝөрә о, бу сәјаһәтләрини давам етдирә билмәди. Үмидсизлијә гапылмаг әвәзинә, һәвари Булус диггәтини едә биләҹәји шејләрә ҹәмләди. О, Мүгәддәс Китаб ајәләриндән истифадә едәрәк јанына ҝәләнләрә көмәк едир вә руһландырырды. О һәтта бир нечә мәктуб да јазмышды вә һәмин мәктублары биз бу ҝүн Мүгәддәс Китабдан охуја биләрик (Һәвариләрин ишләри 28:30, 31).

АНЈА ӨҺДӘСИНДӘН НЕҸӘ ҜӘЛДИ?

Әввәлки мәгаләдә дејилдији кими, Анја евдән чөлә чыха билмир. О дејир: «Хәрчәнҝ хәстәлији һәјатымы ифлиҹ етди. Һал-һазырда инфексијаја тутулмамаг үчүн мән ишдән чыхмышам вә ҹәмијјәтлә әлагәми кәсмәк мәҹбуријјәтиндә галмышам». Анја дүшдүјү бу чыхылмаз вәзијјәтдән неҹә баш чыхарыр? О бөлүшүр: «Һәјат тәрзими дәјишмәјимин мәнә бөјүк көмәји дәјди. Мәним үчүн нәјин даһа ваҹиб олдуғуну гәрарлашдырдым вә мәһдудијјәтләрими нәзәрә алараг ҹәдвәл гурдум. Бунун сајәсиндә һәјатымын өз әлимдә олдуғуну һисс едирәм».

Һәвари Булусун Филиппилиләрә 4:11 ајәсиндәки сөзләри: «Мән һәр бир шәраитдә нәјим варса, она гане олмағы өјрәнмишәм».

СИЗ НӘ ЕДӘ БИЛӘРСИНИЗ?

Әҝәр сиз дә чыхылмаз вәзијјәтдәсинизсә вә әлаҹсызсынызса, нөвбәти аддымлары атын:

  • Диггәтинизи сиздән асылы олан шејләрә ҹәмләјин. Мәсәлән, сәһһәтинизә там нәзарәт едә билмәсәниз дә, идманла мәшғул олмаг, сағлам гидаланмаг вә јетәринҹә истираһәт етмәк сизин әлиниздәдир.

  • Һәјатда нәјә наил олмаг истәдијинизи мүәјјәнләшдирин. Сонра мәгсәдинизә доғру аддымлајын. Бунун үчүн чалышын һәр ҝүн, аз да олса, вахт ајырасыныз.

  • Хырда ишләр ҝөрүн. Столун үстүнү силин, габлары јујун. Сәлигәли ҝејинин. Ән ваҹиб ишләри сәһәрләр ҝөрүн.

  • Вәзијјәтинизә мүсбәт тәрәфдән бахын. Мәсәлән, инди сиз чәтинликләрин өһдәсиндән ҝәлмәјин үсулларыны даһа јахшы билирсиниз. Бу тәҹрүбәниздән истифадә едиб башгаларына көмәк едә биләрсиниз.

Хүласә. Вәзијјәт сизин әлиниздә олмаса да, вәзијјәтә мүнасибәт сизин әлиниздәдир.