Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Һәјат сизин әлиниздәдир, јохса сиз һәјатын?

Һәјат сизин әлиниздәдир, јохса сиз һәјатын?

ҜӘНҸ икән һансы мәгсәдләриниз вар иди? Ола билсин, аилә гурмаг, һансыса баҹарығынызы тәкмилләшдирмәк вә ја карјера гурмаг истәмисиниз. Амма, һејиф ки, һәр шеј истәдијимиз кими олмур. Ҝөзләнилмәз проблемләр планларымызы алт-үст едә биләр. Бу ҹүр вәзијјәтлә Анја, Делина вә Грегори дә үзләшиб.

  • Алманијада јашајан Анјанын 21 јашы оланда она хәрчәнҝ диагнозу гојулмушду. Инди о демәк олар ки, евдән чөлә чыха билмир.

  • Бирләшмиш Штатларда јашајан Делина дистонија адланан синир-әзәлә позунтусундан әзијјәт чәкир. Бундан әлавә, о, өзүндән јашҹа бөјүк үч әлил гардашына бахыр.

  • Канадада јашајан Грегори тәшвиш позунтусу хәстәлији илә мүбаризә апарыр.

Чәтинликләрә рәғмән, Анја, Делина вә Грегори һәјатларыны өз әлләриндә сахлаја билирләр. Онлар буну неҹә баҹарырлар?

Мүгәддәс Китабда белә бир мәсәл вар: «Дар ҝүндә руһдан дүшсән, ҝүҹүн түкәнәр» (Мәсәлләр 24:10). Бәли, һәр шеј инсанын бахышындан асылыдыр. Неҹә дејәрләр, бәдбин инсан вәзијјәтин гулу, никбин инсан исә ағасыдыр.

Анја, Делина вә Грегори бунун доғрулуғуна өз тәҹрүбәләриндән әмин олублар. Ҝәлин ҝөрәк неҹә.