Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  ијул 2015

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДА | ҺӘЈАТ СИЗИН ӘЛИНИЗДӘДИР, ЈОХСА СИЗ ҺӘЈАТЫН?

Проблем: һәр шеј алт-үст ҝәләндә...

Проблем: һәр шеј алт-үст ҝәләндә...

УШАГЛАРЫНЫЗЫН сизин гајғыныза еһтијаҹы вар. Мүдириниз сиздән иш тәләб едир. Һәјат јолдашыныз сизә нәсә бујуруб. Үстәлик, хәстә валидејнләринизә дә бахырсыныз. Бу, сизин истәдијиниз һәјат дејил, амма һәр ҝүн бу һәјаты јашамаға мәҹбурсунуз. Сиз дејирсиниз: «Нејләјим ахы? Һамынын дадына јетмәлијәм». Әслиндә, һамынын һәр истәјини јеринә јетирмәјинизин нә сизә, нә дә онлара хејри вар. Бәс вәзијјәти неҹә јолуна гоја биләрсиниз?

МУСА ПЕЈҒӘМБӘРИН НҮМУНӘСИ

Гәдимдә јашамыш Муса пејғәмбәр Исраил халгыны тәк идарә едирди. Ола билсин, о фикирләширди ки, бир һаким кими, бүтүн ишләри өзү ҝөрмәлидир. Амма гајынатасы она деди: «Сән дүз еләмирсән. Белә ҝетсә,.. әлдән дүшәҹәксән». О, Муса пејғәмбәрә мәсләһәт ҝөрдү ки, баҹарыглы адамлар сечиб халгы мүһакимә етмәји онлара тапшырсын вә јалныз чәтин мәсәләләрә өзү бахсын. Бунун һансы хејри олаҹагды? «Белә етсән, һәм өзүн давам ҝәтирәрсән, һәм дә ҹамаат разы галыб архајын евинә-ешијинә ҝедәр», — дејә гајынатасы ону үрәкләндирди (Чыхыш 18:17—23).

ДЕЛИНА ӨҺДӘСИНДӘН НЕҸӘ ҜӘЛДИ?

Ҝириш мәгаләдә дејилдији кими, Делина дистонијадан, синир-әзәлә позунтусундан әзијјәт чәкир. Бундан әлавә, о, үч әлил гардашынын да гејдинә галыр. Делина бөлүшүр: «Фикир вермишәм ки, сабаһа ҝөрә нараһат олмамаг вә бу ҝүнүн ишини бу ҝүн ҝөрмәк ҝәрҝинлији азалдыр. Вәзијјәтими башгаларына данышмағын сајәсиндә исә һәм әрим, һәм дә башгалары мәнә көмәк әли узатмаға башлады. Һәмчинин мән һәр сәһәр бир аз вахт ајырыб бағда ишләјирәм, бу иш мәнә бөјүк зөвг верир».

«Һәр шејин өз вахты вар» (Ваиз 3:1).

СИЗ НӘ ЕДӘ БИЛӘРСИНИЗ?

Әҝәр һәр шеј үст-үстә ҝәлибсә вә сиз бунун алтындан чыха билмирсинизсә, нөвбәти аддымлары атын:

  • Ҝөрүн кимдән көмәк истәјә биләрсиниз. Ушагларыныз сизинлә јашајырса, онлар сизә неҹәсә көмәк едә биләр? Бәлкә, јахынлыгда јашајан гоһумунузун, ја да дост-танышынызын сизә көмәји дәјә биләр?

  • Көмәјә еһтијаҹ дујдуғунузу ҝизләтмәјин. Мәсәлән, әҝәр мүдириниз сиздән ҝүҹүнүздән артыг иш тәләб едирсә, онунла данышын. Бу о демәк дејил ки, сиз мүдиринизи «әкс һалда ишдән чыхаҹағам» дејә һәдәләмәлисиниз. Садәҹә вәзијјәтинизи она баша салын. Ола билсин, мүдириниз јүкүнүзү јүнҝүлләшдирәҹәк.

  • Һәфтә әрзиндә ҝөрмәли олдуғунуз ишләрин сијаһысыны тутун. Онлардан бәзиләрини кимәсә тапшыра биләрсиниз?

  • Һараса дәвәт аланда фикирләшин ҝөрүн буна вахтыныз вә ҝүҹүнүз чатыр, ја јох. Алынмырса, дәвәтдән меһрибанҹасына имтина един.

Хүласә. Әҝәр һәр шеји етмәјә ҹан атсаныз, нәтиҹәдә, һеч нә едә билмәјәҹәксиниз.