Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  ијул 2015

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДА | ҺӘЈАТ СИЗИН ӘЛИНИЗДӘДИР, ЈОХСА СИЗ ҺӘЈАТЫН?

Проблем: мәнфи һиссләр чулғајанда...

Проблем: мәнфи һиссләр чулғајанда...

ОЛА БИЛСИН, сиз мәјуслуг, гәзәб вә ја инҹиклик кими ҝүҹлү һиссләрин әсирисиниз. Белә һалда, јәгин, сизин ваҹиб олан шејләр үчүн, демәк олар ки, вахтыныз вә ҝүҹүнүз галмыр. Бәс бу проблеми неҹә һәлл едә биләрсиниз? *

ДАВУД ПЕЈҒӘМБӘРИН НҮМУНӘСИ

Давуд пејғәмбәр нараһатчылыг вә мәјуслуг кими гарышыг һиссләр кечирирди. Бунун өһдәсиндән ҝәлмәјә она нә көмәк едирди? О, вәзијјәти Аллаһын өһдәсинә бурахырды (1 Ишмуил 24:12, 15). Һәмчинин о, һиссләрини гәләмә алырды. Бундан әлавә, иман саһиби олан Давуд пејғәмбәр тез-тез дуа едирди *.

ГРЕГОРИ ӨҺДӘСИНДӘН НЕҸӘ ҜӘЛДИ?

Ҝириш мәгаләдә дејилдији кими, Грегори тәшвиш позунтусу хәстәлијиндән әзијјәт чәкир. О дејир: «Мән һәддиндән артыг нараһатчылыг кечирирдим вә һеч ҹүр өзүмү әлә ала билмирдим». Бәс Грегори бунун өһдәсиндән неҹә ҝәлди? О бөлүшүр: «Таразылығы горумаг үчүн һәјат јолдашымын вә достларымын ҝөстәрдикләри көмәји гәбул етдим. Һәмчинин һәкимлә мәсләһәтләшиб вәзијјәтимлә бағлы чохлу мәлумат өјрәндим. Һәјат тәрзимдә бәзи дәјишикликләр едәндән сонра анладым ки, мән вәзијјәти јох, вәзијјәт мәни идарә едирмиш. Дүздүр, һәлә дә вахташыры нараһатчылыг кечирирәм, амма нәләрин буна сәбәб олдуғуну инди даһа јахшы баша дүшүрәм вә белә вәзијјәт өзүмү неҹә әлә алаҹағымы билирәм».

«Шад үрәк ҹана мәлһәмдир» (Мәсәлләр 17:22).

СИЗ НӘ ЕДӘ БИЛӘРСИНИЗ?

Әҝәр мәнфи һиссләрин әсирисинизсә, нөвбәти аддымлары атын:

  • Һиссләринизи кағыза јазын.

  • Һиссләринизи аилә үзвләринизлә вә ја достларынызла бөлүшүн.

  • Һиссләринизлә мүбаризә апарын. Мәсәлән, өзүнүздән сорушун: «Нәјә ҝөрә өзүм барәдә јанлыш фикирдәјәм? Буна әсаслы сәбәбим вар?»

  • Тәшвишин, гәзәбин вә ја инҹиклијин тәсири алтында галмајын. Әксинә, ҝүҹүнүзү сәмәрәли шејләрә сәрф един *.

Хүласә. Адәтән, мәнфи һиссләрин јаранмасына сәбәб вәзијјәтимиз јох, она олан мүнасибәтимиздир.

^ абз. 3 Бәзән мәнфи һиссләрә сәһһәтимиздәки проблемләр сәбәб ола биләр вә бунун үчүн һәкимә мүраҹиәт етмәк лазымдыр. Бу журнал конкрет һансыса бир мүалиҹәни төвсијә етмир. Һәр кәс гәрар вермәздән өнҹә өз мөвгејини јахшыҹа арашдырмалыдыр.

^ абз. 5 Мүгәддәс Китабдакы мәзмурларын чоху Давуд пејғәмбәрин дуаларыдыр. Бу дуалары о өзү гәләмә алыб.

^ абз. 13 Әлавә мәлумат әлдә етмәк үчүн «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын «Нараһатчылыглар вә онларын һәлли» адлы 2015-ҹи ил ијул—сентјабр сајына бахын.