Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДА | ҺӘЈАТ НЕҸӘ ӘМӘЛӘ ҜӘЛЫБ?

Тәкамүлә зәрбә вуран ҹаваб

Тәкамүлә зәрбә вуран ҹаваб

ӘКСӘР инсанлар јарадылыш фактыны ҝөтүр-гој етдикдән сонра һәјатын Али Зәканын әл иши олдуғу гәнаәтинә ҝәлирләр. Мисал үчүн, бир вахтлар атеизмин гызғын мүдафиәчиси олан профессор-философ Ентони Флүну ҝөтүрәк. О, Каинатын физики ганунларыны арашдырандан вә ҹанлыларын нә дәрәҹәдә мүрәккәб олдуғуну өјрәнәндән сонра өз фикрини дәјишди. О, гәдим философларын тәбиринҹә белә јазмышды: «Биз фактларын апардығы истигамәтдә ҝетмәлијик». Профессор Флүнун фикринҹә, бүтүн фактлар Даһи Јараданын варлығына ишарә едир.

Биринҹи мәгаләдә ады чәкилән профессор Жерард да бу нәтиҹәјә ҝәлиб. Али тәһсилинә вә ентомолоҝија саһәсиндә ирәлиләјишләринә бахмајараг, о дејир: «Һәјатын тәсадүфләр нәтиҹәсиндә ҹансыз маддәдән јаранмасы фикринин леһинә һеч бир сүбут ҝөрмәдим. Ҹанлы организмләрин низамлығы вә комплекс гурулушу мәни әмин етди ки, бүтүн хилгәтин Халиги вар».

Неҹә дејәрләр, рәссамы онун әсәрләриндән танымаг олар. Жерард да Јараданы ҹанлы аләми тәдгиг етмәклә таныды. О һәмчинин Јарадана мәхсус олан китабы — Мүгәддәс Китабы охуду (2 Тимутијә 3:16). Профессор орадан бәшәријјәтин кечмиши барәдә өјрәнди вә инсанларын үзләшдији проблемләрин һәлли јолуну тапды. Беләҹә, о әмин олду ки, Мүгәддәс Китабын мүәллифи дә Күлли-Ихтијар Јарадандыр.

Жерард өз тәҹрүбәсиндән ҝөрдү ки, бүтүн суалларын ҹавабыны Мүгәддәс Китабдан охумаға дәјәр. Мәсләһәт ҝөрүрүк ки, сиз дә бу китабы охујасыныз.