Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  јанвар 2015

 АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК | ҜӘНҸЛӘР

Һирсинизи ҹиловлајын

Һирсинизи ҹиловлајын

ПРОБЛЕМ

«Бир дәфә баҹыма гышгырыб гапыны елә бәрк ачдым ки, гапынын архасындакы асылган дивары дешди. Һәр дәфә о дешији ҝөрәндә ушаг-ушаг һәрәкәт етдијим һәмин ан јадыма дүшүр» (Диана *).

«Мән атама гышгырараг: “Сән чох пис атасан”, — дејиб гапыны чырпыб ҝетдим. Һәмин ан атамын үзүндәки кәдәри ҝөрдүм. Әлимдә олсајды, вахты дала гајтарыб сөзүмү ҝери ҝөтүрәрдим» (Лорен).

Диана вә Лоренин һиссләри сәнә таныш ҝәлир? Әҝәр еләдирсә, бу мәгалә сәнин көмәјинә чатаҹаг.

НӘЈИ БИЛМӘЛИСӘН?

Адыны бәднам едәҹәк. 21 јашлы Бриана дејир: «Фикирләширдим ки, һамы мәним әсәби олдуғуму гәбул етмәлидир. Лакин ҝөрдүм ки, өзүндән чыхан инсанлар гырагдан ҝүлүнҹ ҝөрүнүрләр. Онда мәнә чатды ки, ахы мән дә гырагдан белә ҝөрүнүрәм!»

Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Тез өзүндән чыхан ағылсызлыг едәр» (Мәсәлләр 14:17).

Вулкан пүскүрәндә ҹамаат ондан неҹә гачырса, гәзәбли адамдан да һамы елә гачыр

Һамы сәндән гачаҹаг. 18 јашлы Даниел бөлүшүр: «Өзүндән чыханда һәм ләјагәтини итирирсән, һәм дә һөрмәтдән дүшүрсән». Илен адлы 18 јашлы гыз дејир: «Гәзәбләнмәјиниз инсанлары сизә јахынлашдырмыр, әксинә, узаглашдырыр».

Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Өзүндән тез чыханла јолдаш олма, һирсли адамла отуруб-дурма» (Мәсәлләр 22:24).

Дәјишмәк мүмкүндүр. 15 јашлы Сара дејир: «Дүздүр, һәмишә билмәк олмур, һансы вәзијјәт сәнә неҹә тәсир едәҹәк, амма неҹә реаксија ҝөстәрәҹәјин сәнин өз әлиндәдир. Әсас одур ки, ҹошуб өзүндән чыхмајасан».

Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Сәбрини басан ҝүҹлү адамдан јахшыдыр, тәмкинли адам шәһәр аландан үстүндүр» (Мәсәлләр 16:32).

 ЧАРӘ

Гаршына мәгсәд гој. «Мән беләјәм» демәк әвәзинә, конкрет вахт гој (мәсәлән, алты ај) вә чалыш о вахта гәдәр дәјишәсән. Һәмин вахт әрзиндә өз наилијјәтләрини бир јерә гејд ет. Һәр дәфә өзүндән чыханда нөвбәти суалларын ҹавабыны јаз: 1) Нә баш верди? 2) Неҹә реаксија ҝөстәрдин? 3) Неҹә даврансан даһа јахшы оларды вә нәјә ҝөрә? Сонра гаршына мәгсәд гој ки, ҝәлән дәфә јенә белә бир шеј баш верәрсә, даһа јахшы давранаҹагсан. Амма уғурларыны да јазмағы унутма! Һәмчинин һирсини ҹиловлајанда һансы һиссләр кечирдијини дә гејд ет. (Мүгәддәс Китаб принсипи: Колослулара 3:8.)

Ҹаваб вермәјә тәләсмә. Кимсә вә ја нәсә сәни өзүндән чыхаранда ағлына илк ҝәләни демә. Дајан вә дәриндән нәфәс ал. 15 јашлы Ерик дејир: «Мән дәриндән нәфәс алдығым заман фикирләшмәјә имканым олур. Беләҹә, пешман олаҹағым сөзләрдән вә һәрәкәтләрдән гачырам. (Мүгәддәс Китаб принсипи: Мәсәлләр 21:23.)

Мәсәләјә һәртәрәфли бах. Һәрдән һирсләнмәјимизин сәбәби мәсәләјә бир тәрәфдән бахмагдыр. Мәсәләјә диҝәр тәрәфдән бахмаға чалыш. Ҹесика адлы бир гыз дејир: «Инсан һәтта кобудлуг етсә белә, она аз да олса, һагг газандырмаг үчүн нәсә тапмаг олар». (Мүгәддәс Китаб принсипи: Мәсәлләр 19:11.)

Лазым ҝәләрсә, чых ҝет. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Дава башламамыш орадан узаглаш» (Мәсәлләр 17:14). Ајәдән ҝөрүндүјү кими, бәзән ән јахшысы вәзијјәт ҝәрҝинләшмәмиш ораны тәрк етмәкдир. Бу һагда фикирләшиб даһа да әсәбиләшмәк әвәзинә, башыны нә иләсә гат. Даниелла дејир: «Идман мәнә стрессими атыб сакитләшмәјә көмәк едир».

Бош вер ҝетсин. Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Һирсләнәндә ҝүнаһ ишләмәјин,.. үрәјиниздә данышын, сәсиниз чыхмасын» (Зәбур 4:4). Ҝәрҝинлик кечирмәјин нормалдыр. Әсас мәсәлә сонра нә едәҹәјиндир. Ричард дејир: «Кимсә сәни өзүндән чыхарырса, демәли она имкан верирсән ки, үзәриндә ағалыг етсин». Буна ҝөрә дә јеткин инсан кими давран, мәсәләни јола вер. Белә етсән, гәзәб сәнә јох, сән гәзәбә һаким олаҹагсан.

^ абз. 4 Бу мәгаләдә бәзи адлар дәјишдирилиб.