Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  јанвар 2015

«Хәстәлијимә мејдан охујурам»

«Хәстәлијимә мејдан охујурам»

«Јатыб–дурмаг үчүн мәнә көмәк лазым иди. Һәр аддымым мәнә әзаб верирди. Боғазым тутулдуғуна ҝөрә ағрыкәсиҹи дәрманлары уда билмирдим. Мәндә сағалмаз јаралар әмәлә ҝәлди. Сонрадан исә бәзиләри гангренаја чеврилди. Мәдәмдә хора вар иди вә мәдәм ҝүҹлү гыҹгырырды. Баша дүшә билмирдим нә баш верир. Мәним ҹәми-ҹүмләтаны он јашым вар иди» (Елиса).

Мәһдудијјәтләринә бахмајараг, Елиса севә-севә инсанлара Мүгәддәс Китаб барәдә өјрәдир

СКЛЕРОДЕРМИЈА. Мәнасы «бәрк дәри» демәкдир. Дүнја әһалисинин 2,5 милјону бу хәстәлијә тутулуб. Бу хәстәлијин ән ҝениш јајылмыш нөвү мәһдуд склеродермијадыр вә чох вахт ушагларда раст ҝәлинир. Бу хәстәлик заманы, әсас етибарилә, дәри тохумалары бәркијир.

Елисаја исә он јашында системли склеродермија диагнозу гојулмушду. Јәни онда проблем тәкҹә дәрисиндә дејилди, һәмчинин дахили органлары да — бөјрәкләри, үрәји, ағҹијәри вә мәдә-бағырсаг јолу сырадан чыхмышды. Һәкимләр дүшүнүрдүләр ки, мүалиҹә Елисанын өмрүнү ҹәми беш ил узадаҹаг. Бунун үстүндән 14 ил кечиб вә Елиса һәлә дә сағдыр. Дүздүр, о, там сағалмаса да, һәјата никбин бахыр. Елиса хәстәлији һагда вә она дөзмәк үчүн һарадан ҝүҹ алдығы барәдә «Ојанын!» журналынын мүхбиринә мүсаһибә верир.

 Хәстәлијин барәдә нә вахт хәбәр тутмусан?

Доггуз јашым оланда дирсәјим кәсилди вә бу, мәнә шиддәтли ағры верирди. Јара һеч ҹүр сағалмырды, әксинә, даһа да бөјүјүрдү. Ган анализи верәндән сонра мәндә системли склеродермија хәстәлији ашкар олунду. Сәһһәтим сүрәтлә писләшдији үчүн бизә бу хәстәлик үзрә мүтәхәссис тапмаг лазым иди.

Ахтарышларыныз нә илә нәтиҹәләнди?

Биз ревматолог тапдыг. О, валидејнләримә деди ки, кимјатерапија етсәк, хәстәлијим сәнҝијәҹәк вә бу, өмрүмү беш ил узадаҹаг, бәлкә дә, хәстәлијим кечиб ҝедәҹәк. Бунун пис тәрәфи исә о иди ки, кимјатерапија иммун системими зәифләдәҹәкди. Һәтта ади сојугдәјмә белә, өлүмҹүл ола биләрди.

Ҝөрүндүјү кими, башына пис шеј ҝәлмәди.

Һә. Аллаһа шүкүр, һәлә ки сағам. Амма 12 јашым оланда дөш гәфәсимдә кәскин ағрылар јаранмаға башлады. Ағры 30 дәгигә давам едирди, бәзән ҝүндә ики дәфә олурду. Ағрыларым о гәдәр шиддәтли иди ки, дөзә билмәјиб гышгырырдым.

Бу ағрыларын сәбәби нә иди?

Һәкимләр ашкар етдиләр ки, мәним һемоглобиним дәһшәтли дәрәҹәдә ашағы дүшүб вә ганын бејнимә ҝетмәси үчүн үрәјим даһа чох ишләмәли олурду. Бир нечә һәфтәдән сонра мүалиҹә сајәсиндә бу проблем арадан галхды. Амма һәмин вахтлар елә фикирләширдим ки, буҝүндән сабаһа сағ чыхмарам. Өзүмү һеч вахт бу дәрәҹәдә көмәксиз һисс етмәмишдим, санки, мәнимлә баш верәнләрин гаршысында аҹиз идим.

Диагноз гојуландан 14 ил кечиб. Инди өзүнү неҹә һисс едирсән?

Һәлә дә ағрыларым вар. Склеродермија илә әлагәли олан башга хәстәликләрлә дә — мәдә хорасы, ағҹијәрин фибросу вә мәдәмин һәддән артыг гыҹгырмасы илә мүбаризә апарырам. Бунунла белә, хәстәлијимә мејдан охујурам вә вахтымы мәјуслуг кечирмәјә сәрф етмирәм, чүнки ҝөрүләси башга ишләрим вар.

Һансы ишләр?

Мән рәсм чәкмәји, палтар тикмәји вә мунҹуг дүзмәји хошлајырам. Ән әсасы исә бир Јеһованын Шаһиди кими инсанлара Мүгәддәс Китабы өјрәтмәк иши илә мәшғул олурам. Инсанларын евинә ҝедә билмәјәндә башга иман баҹы-гардашларым јахынлығымызда јашајан инсанлара Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечәндә онларла әмәкдашлыг едирәм. Һәтта өзүмүн дә дәрс кечдијим адамлар вар. Тәблиғ хидмәти һәјатыма мәна гатыр.

Белә хәстәлијин ола-ола нәјә ҝөрә бу ишлә мәшғул олурсан?

Чүнки билирәм ки, чатдырдығым хәбәр һәјати ваҹибдир вә инсанларын хејринәдир. Башгаларына көмәк етмәк мәнә севинҹ ҝәтирир. Һәтта өзүмү ҝүмраһ һисс едирәм. Гыса мүддәтлик олса да, хәстәлијим јаддан чыхыр.

Мүсбәт әһвал-руһијјәдә олмагда Мүгәддәс Китаб сәнә неҹә көмәк едир?

Мүгәддәс Китаб мәнә хатырладыр ки, мәним вә башгаларынын чәкдији әзаблар мүвәггәтидир. Вәһј 21:4 ајәсиндә дејилир ки, Аллаһ тәјин етдији вахтда инсанларын «ҝөзләриндән бүтүн јашлары силәҹәк. Артыг өлүм олмајаҹаг. Нә дәрд, нә фәрјад, нә дә ағры олмајаҹаг». Бу кими ајәләр барәдә фикирләшмәк Аллаһын ишыглы ҝәләҹәјә даир вердији вәдә иманымы мөһкәмләндирир вә белә ҝәләҹәк јалныз хроники хәстәликдән әзијјәт чәкәнләри јох, бүтүн инсанлары ҝөзләјир.