Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР

Коста-Рикаја сәјаһәт

Коста-Рикаја сәјаһәт

БЕШ әср бундан әввәл илк дәфә бу әразијә испанлар ајаг басмышды. Онлар орада чохлу гызыл тапаҹагларыны зәнн етдикләри үчүн ораны Коста-Рика (зәнҝин саһил) адландырмышдылар. Амма үмидләри пуча чыхды. Лакин бу ҝүн бу әрази гијмәтли метал јатаглары кими јох, зәнҝин биоаләм мәканы кими таныныр.

Коста-Рикалылар тикос кими танынырлар. Онлар кичилтмә дәрәҹәсини ҝөстәрмәк үчүн сөзә «-ико» шәкилчисини әлавә етмәји хошлајырлар. Ҝөтүрәк, ун моменто (бир дәгигә ҝөзлә) сөзүнү. Онлар чох вахт ун моменто јох, ун моментико (бирҹә дәгигә ҝөзлә) дејирләр. Онлар ҝүндәлик данышыгда саламлашыб сағоллашанда, миннәтдарлыгларыны вә разылыгларыны билдирәндә тез-тез пүра беда! (пак һәјат!) сөзүнү ишләдирләр.

Коста-Риканын мешәләри мүхтәлиф битки вә һејванларла зәнҝиндир. Мәсәлән, гырмызыҝөз ағаҹ гурбағасы (Agalychnis callidryas)

Костарикалыларын севимли јемәкләри галло пинтодур (һәрфән «чилли хоруз» демәкдир). Онлар әввәлҹә дүјү илә лобјаны ајрыҹа биширир, сонра исә онлары гарышдырыб ичинә әдвијјатлар әлавә едирләр. Бу јемәји сәһәр, ҝүнорта,  ахшам јемәк олар. Милли ичкиләри кореадо гәһвәсидир. Һазырланма үсулу: ағаҹдан һазырланмыш гурғуја тәнзиф асылыр. Бу тәнзифин ичинә гәһвә вә гајнар су төкүлүр. Вә су јаваш-јаваш сүзүләрәк финҹана ахыр.

Коста-Рикада Јеһованын Шаһидләринин он дилдә кечирдикләри тәхминән 450 јығынҹағы вар. Бу дилләрә һәмчинин Коста-Рика жест дили вә костарикалылыарын ики доғма дили — брибри вә кабекар дилләри дә дахилдир.

БИЛИРСИНИЗ? Коста-Рикада јүзләрлә инҹә јонулмуш даш күрәләр тапылыб. Ән бөјүјүнүн диаметри 2,4 метрдир. Бәзиләринин јашы 1400 илдән чохдур. Онларын һансы мәгсәдлә дүзәлдилдији дәгиг билинмир.

Даш күрәләр