Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДҮНЈАДАН ХӘБӘРЛӘР

Дин диггәт мәркәзиндә

Дин диггәт мәркәзиндә

Һесаб олунур ки, дин бирлији јарадан гүввә олмалыдыр. Амма демәк олар ки, мүнагишәләрин архасында дајанан вә инсанларын инамыны сарсыдан мәһз диндир.

Дүнја

Дүнја әһалисинин дөрддә үчүндән чоху сијаси вә ја иҹтимаи дүшмәнчилик уҹбатындан динә мәһдудијјәт гојулан өлкәләрдә јашајырлар. Сон беш ил әрзиндә дини азлыг тәшкил едәнләрин мүгавимәтлә үзләшдији өлкәләрин сајы икигат артыб.

ДҮШҮНҮН: Бир-биринә зидд һансы сәбәбләрә ҝөрә инсанлар динә дүшмән кәсилибләр? (Мәтта 23:27, 28; Јәһја 15:19).

Инҝилтәрә

Кечмиш баш назир Тони Блејер бир гәзетдә гејд едир ки, сон заманлар баш верән террор актларыны дин ады алтында ҝөрүрләр («Observer»). О әлавә едир: «Бу әсрдәки мүһарибәләр XX әсрдәки мүһарибәләрдән фәргли олараг, сијаси идеолоҝија нәтиҹәсиндә баш вермир. Инди мүһарибәләр мәдәнијјәт вә дин мүхтәлифлији илә бағлы мәсәләләрә ҝөрә гопур».

ДҮШҮНҮН: Нәјә ҝөрә бөлүнмәнин сәбәбкары чох вахт дин олур? (Марк 7:6—8).

Авсрталија

Австралија статистика бүросунун һесабатына ҝөрә, һәр 5 австралијалыдан бири һеч бир динә мәнсуб олмадығыны дејир. Һәмчинин орада дејилир ки, «һәр һансы динә мәнсуб олмаг диндар олмаг демәк дејил». Динә мәнсуб олдуғуну дејән јалныз 15 фаиз киши вә 22 фаиз гадын билдирир ки, мәнсуб олдуглары дини иҹманын фәал үзвләридирләр.

ДҮШҮНҮН: Бу ҝүн әксәр динләрдә һансы мәнфи ҹәһәтләри ҝөрмәк олар? (Мәтта 7:15—20)