Әсил уғурун нә олдуғуну бизә Мүгәддәс Китаб ҝөстәрир. Анҹаг Мүгәддәс Китаб сеһрли нағылларын ашыладығы «хәјалларын бир ҝөз гырпымында ҝерчәкләшәр, тәки сән истә» фикрини дәстәкләмир. Инсанлар бөјүдүкҹә баша дүшүрләр ки, һәјат нағыллардакы кими дејил вә чох вахт мәјус олурлар. Диҝәр тәрәфдән, биз дүшүнә биләрик ки, уғур тәкҹә бармагла саја биләҹәјимиз бәхтәвәрләрә нәсиб олур.

Әслиндә исә һәр кәс әсил уғура наил ола биләр. Амма бунун үчүн зәһмәт чәкмәк лазымдыр. Ҝәлин Аллаһын Кәламында јазылан нәсиһәтләрә нәзәр салаг.

 • МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛИР:

  «Пул севән пулдан дојмаз, вар-дөвләт севән дә газанҹдан» (Ваиз 5:10).

  БУ, НӘ ДЕМӘКДИР? Вар-дөвләтә көкләнмиш һәјат тәрзи инсана мәмнунлуг ҝәтирмир. Әслиндә, бу, әкс нәтиҹә верир. Доктор Ҹин Твенги «“Мән” нәсли» китабында јазыр: «Ҝөзәл инсани мүнасибәтләрә дәјәр верәнләрлә мүгајисәдә, алдыглары нәфәси дә вар-дөвләт үчүн алан инсанлар даһа чох нараһатчылыг кечирир вә депрессијаја даһа чох мејилли олурлар. Арашдырмалар һәр дәфә сүбут едир ки, хошбәхтлији пулла алмаг олмур, чүнки инсан өзүнү тәмин едәҹәк гәдәр пул газанандан сонра газандығы артыг пул хошбәхтлијини елә дә артырмыр» («Generation Me»).

  СИЗ НӘ ЕДӘ БИЛӘРСИНИЗ? Пулдан вә мал-мүлкдән даһа дәјәрли олан мәгсәдләрә ҹан атын. Аллаһын Кәламында дејилир: «Инсанын вар-дөвләти башындан ашыб-дашса да, һәјаты бундан асылы дејил» (Лука 12:15).

 •  МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛИР:

  «Әҹәлдән әввәл тәкәббүр ҝәләр, фәлакәтдән әввәл ловғалыг руһу ҝәләр» (Сүлејманын мәсәлләри 16:18).

  БУ, НӘ ДЕМӘКДИР? Худбин мәгсәдләрә ҹан атмагла вә ловғаланмагла әсил уғура наил олмаг мүмкүн дејил. Бир китабда дејилир ки, уғурлу ширкәт башчылары «тәвазөкар, ади инсанлардан сечилмәјән, өзләрини башгаларындан јухары тутмајан инсанлардыр. Аналожи ширкәтләрин үчдә икиси башчыларынын чох худбин олмасы уҹбатындан ифласа уғрамыш вә ја ортабаб ширкәтләр сырасына дүшмүшләр» («Good to Great»). Һансы гәнаәтә ҝәлмәк олар? Инсанын өзү һагда һәддиндән чох дүшүнмәси уғура јох, уғурсузлуға апарыр.

  СИЗ НӘ ЕДӘ БИЛӘРСИНИЗ? Өз нүфузунузу јүксәлтмәкдәнсә, тәвазөкар олмағы өјрәнин. Аллаһын Кәламында дејилир: «Өзү бир шеј олмаја-олмаја, өзү һаггында јүксәк фикирдә олан инсан өзүнү алдадыр». Һеч белә инсана уғурлу демәк олар?! (Галатијалылара 6:3).

 •  МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛИР:

  «Инсан үчүн... ҝөрдүјү ишдән зөвг алмагдан јахшы шеј јохдур» (Ваиз 2:24).

  БУ, НӘ ДЕМӘКДИР? Ишинә дүзҝүн јанашан инсан ондан даһа чох севинҹ дујур. Доктор Мадлен Левајн китабларынын бириндә јазыб: «Уғур гисмән һансыса ишин устасы олмагдан асылыдыр, һансыса ишин устасы олмаг үчүн исә, адәтән, сәј вә әзмкарлыг тәләб олунур» («Teach Your ChildrenWell»). Бунун үчүн дә ҝәрәк инсан вахташыры баш верән уғурсузлугларын гаршысында диз чөкмәсин.

  СИЗ НӘ ЕДӘ БИЛӘРСИНИЗ? Мүтәхәссис сәвијјәсинә ҝәлиб чатмаг үчүн сәјлә чалышын вә гаршыныза әнҝәл чыханда ҝери чәкилмәјин. Ушагларыныз варса, онлара проблемләринин өһдәсиндән өзләринин ҝәлмәсинә имкан верин, анҹаг јаш вә габилијјәтләрини дә нәзәрә алын. Дәрһал мүдахилә едиб һәр шеји јолуна гојмаға чалышмајын. Ҝәнҹләр һәјатын чәтинликләри гаршысында сынмамағы өјрәнәндә мәмнунлуг дујурлар вә ҝәләҹәкләри үчүн тәҹрүбә јығырлар.

 • МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛИР:

  «Дири ит өлү ширдән јахшыдыр» (Ваиз 9:4).

  БУ, НӘ ДЕМӘКДИР? Инсан јашамаг үчүн ишләмәлидир, ишләмәк үчүн јашамамалыдыр. Һәгигәтән дә, әҝәр сиз ишиниздә зирвәләри фәтһ едиб, амма сағламлығынызы вә аиләнизин һөрмәтини итирмисинизсә, һеч буна уғур демәк олар? Әсил уғура наил олмуш инсанлар ишин вә аиләнин јерини билән, сағламлыгларынын гејдинә галан инсанлардыр.

  СИЗ НӘ ЕДӘ БИЛӘРСИНИЗ? Ҹанынызын гәдрини билин. Дојунҹа истираһәт един. Сағламлығы, аиләни, достлары унудуб сахта уғур үчүн ҝеҹә-ҝүндүз тәр төкүб ишләмәк мәнасыздыр.

 • МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛИР:

  «Руһани еһтијаҹларыны дәрк едәнләр нә хошбәхтдирләр» (Матта 5:3, һашијә).

  БУ, НӘ ДЕМӘКДИР? Әсил уғура апаран јол Мүгәддәс Китабы арашдырыб орадакы мәсләһәтләрә әмәл етмәкдән кечир. Милјонларла Јеһованын Шаһидләри өз тәҹрүбәләриндән билирләр ки, Аллаһа ибадәти һәр шејдән үстүн тутанда әввәлки кими пул дәрди чәкмирсән (Матта 6:31—33).

  СИЗ НӘ ЕДӘ БИЛӘРСИНИЗ? Мүгәддәс Китабы охујуб өјрәнсәниз, әсил уғура ҝедән јолу тапаҹагсыныз. Әлавә мәлумат үчүн јерли Јеһованын Шаһидләри илә әлагә сахлајын вә ја рәсми www.jw.org/az-cyrl сајтымыза дахил олун.