Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДА | ӘСИЛ УҒУР НӘДИР?

Сизин үчүн уғурун мејары нәдир?

Сизин үчүн уғурун мејары нәдир?

Ашағыда ҝәтирилән шәрти вәзијјәтләрин үзәриндә дүшүнүн.

Бу инсанлардан һансы әсил уғур газаныб?

 • АГИЛ

  Агилин өз бизнеси вар. О, дүрүст, зәһмәткеш вә нәзакәтлидир. Онун ишләри јахшы ҝедир вә аиләси үчүн дә раһат шәраит гуруб.

 • ӘКБӘР

  Әкбәр дә ејни бизнеслә мәшғул олур, лакин Агилдән даһа чох пул газаныр. Рәгабәтәдавамлы олмаг үчүн ҝеҹә-ҝүндүз ишләмәкдән ҹаны чохлу хәстәлик тапыб.

 • АЈДАН

  Ајдан орта мәктәбдә охујур. О, чох чалышгандыр, охујуб-өјрәнмәји хошлајыр. Буна ҝөрә дә дәрсләриндән јахшы гијмәтләр алыр.

 • ӘМИНӘ

  Әминәнин гијмәтләри исә Ајданынкындан да јахшыдыр, һәтта ады әлачылар сијаһысындадыр. Амма тест кечириләндә о, фырылдаға әл атыр. Әслиндә исә охумаға елә дә марағы јохдур.

Сиз Әкбәр илә Әминәнин, јахуд һәр дөрдүнүн дә һәјатда уғур газандығыны дүшүнүрсүнүзсә, ҝөрүнүр, уғуру нәтиҹәси илә өлчүрсүнүз вә сизин үчүн фәрги јохдур, бу нәтиҹә неҹә әлдә едилиб.

Јох, әҝәр тәкҹә Агил илә Ајданын уғурлу олдуғуну дүшүнүрсүнүзсә, онда сиз уғуру инсани кејфијјәтләрә вә мәсулијјәтләрин виҹданла иҹра олунмасына әсасән өлчүрсүнүз. Бу, белә дә олмалыдыр. Бир фикирләшин:

 • Ајданын ҝәләҹәји үчүн нәјин даһа чох хејри вар: гијмәтләринин әла олмасынын, јохса охумағы севмәсинин?

 • Агилин ушаглары үчүн нә даһа ваҹибдир: аталарынын онлара истәдикләри һәр шеји алмасы, јохса онларла вахт кечирмәси?

Нәтиҹә. Сахта уғур јалныз үздән елә ҝөрүнүр, әсил уғур исә әсил дәјәрләрә әсасланыр.