Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК | ҜӘНҸЛӘР

Нәфсинә һаким ол

Нәфсинә һаким ол

ПРОБЛЕМ

«Гызлар мәндән нөмрәми истәјирләр, биәдәб тәклифләр едирләр. Һәр дәфә “јох” дејиб онлардан узаглашырам. Амма бир фикир бејними гурҹалајыр: “Ҝөрәсән, нөмрәми версәјдим, нә оларды?” Дүзү, араларында чох ҹәлбедиҹи гызлар да вар. Истәр-истәмәз адамын ағлындан белә бир фикир кечир ки, нијә дә олмасын?» (Ајхан *, 16 јаш).

Сән дә, Ајхан кими, нәфсинә ујмамаг үчүн мүбаризә апармалы олурсан? Әмин ол ки, галиб ҝәлә биләрсән.

БИЛМӘЛИСӘН КИ...

Нәфсинә ујсан, зијан чәкәҹәксән

Һамы, һәтта бөјүкләр дә нәфсләринә һаким олмалы олурлар. Һәрәнин нәфси бир шеј чәкә биләр. Аллаһын садиг бәндәси Павел нөвбәти сөзләри јазанда һеч дә ҹаван дејилди: «Аллаһын Ганунундан һәзз алырам. Амма үзвләримдә ағлымын гануну илә дөјүшән башга бир ганун ҝөрүрәм. О, мәни үзвләримдә јашајан ҝүнаһ ганунунун әсири едир» (Ромалылара 7:22, 23). Чәтин дә олса, Павел нәфсинә ујмады, сән дә баҹарарсан! Ахы нәјә ҝөрә өз нәфсинин гулу оласан? (1 Коринфлиләрә 9:27). Ҹаван јашындан нәфсинә һаким олмағы өјрәнсән, һәм инди башын ағрымајаҹаг, һәм дә ҝәләҹәкдә бунун хејрини ҝөрәҹәксән.

Медиа одун үстүнә бензин төкүр. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, ҝәнҹлијә хас истәкләр онсуз да ҝүҹлү олур (2 Тимотејә 2:22). Ҝәнҹләрәјөнүмлү филмләр, верилишләр, маһнылар, китаблар исә бу һиссләри даһа да аловландырыр вә ҝәнҹләрдә белә бир фикир јарадыр ки, бу ҹүр истәкләри боғмаг лазым дејил. Мисал үчүн, әҝәр бир филмдә ики инсан бир-бирини «севирсә», онларын ҹинси әлагәдә олмасы ҝөзләнилән һалдыр. Лакин Мүгәддәс Китабда дејилир ки, инсанын дахилиндә елә бир ҝүҹ вар ки, о, «ҹисмани истәкләрдән» узаг дура биләр (1 Петер 2:11). Јәни сән нәфсинә һаким ола биләрсән. Бәс неҹә?

 НӘФСИНӘ ҺАКИМ ОЛМАГ ҮЧҮН...

Зәиф јөнләрини бил. Зәнҹирин мөһкәмлији ән зәиф һалгасынын мөһкәмлији гәдәрдир. Ејнилә, сән дүзҝүн һәрәкәт етмәјә нә гәдәр гәтијјәтли олсан да, ән зәиф јериндә бу гәтијјәтин гырыла биләр. Сәнин ән зәиф «һалган» нәдир? (Мүгәддәс Китаб принсипи: Јагуб 1:14.)

Ширникдириҹи вәзијјәтләрә һазыр ол. Ширникдириҹи вәзијјәтләрлә һарда, неҹә үзләшәҹәјини габагҹадан фикирләш. Белә һалларда неҹә давранаҹағыны өз аләминдә мәшг елә. (Мүгәддәс Китаб принсипи: Сүлејманын мәсәлләри 22:3.)

Әгидәни мөһкәмләндир. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Јусифә әхлагсыз тәклиф едиләндә о, белә ҹаваб вермишди: «Мән неҹә бу бөјүк пислији едиб Аллаһын өнүндә ҝүнаһа бата биләрәм?» (Јарадылыш 39:9). Јусифин «мән неҹә» сөзләри ҝөстәрир ки, о, писи јахшыдан сечә билән мөһкәм әгидәли инсан иди. Бәс сән?

Сәнә дајаг олаҹаг достлар тап. Сәнин әхлаг дәјәрләринә шәрик олан инсанларла достлуг етмәклә өзүнү бир чох ширникдириҹи вәзијјәтләрдән сығорталамыш олаҹагсан. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Һикмәтли илә отуруб-дуран һикмәт газанар» (Сүлејманын мәсәлләри 13:20).

Нәфсинә һаким олмағыны чәтинләшдирән ширникдириҹи вәзијјәтләрдән гач. Мисал үчүн:

  • әкс ҹинсин нүмајәндәси илә тәклијә чәкилмә;

  • сәндә порнографијаја бахмаг истәји јарадаҹаг вахтда вә јердә Интернетдән истифадә етмә;

  • данышығы вә һәрәкәтләри илә ҝүнаһы ҹәлбедиҹи едән адамлардан узаг ҝәз.

Нәфсинә ујмајасан дејә сән өзүнә һансы гајдалар гојардын? (Мүгәддәс Китаб принсипи: 2 Тимотејә 2:22.)

Дуа ет. Иса Мәсиһ өз давамчыларына демишди: «Даима дуа един ки, сынаглара таб ҝәтирәсиниз» (Матта 26:41). Јеһова Аллаһ истәјир ки, сән нәфсинә һаким оласан, бу ишдә О, сәнә көмәк едә биләр. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Аллаһ... гојмаз ки, сиз ҝүҹүнүз чатмајан сынаглара мәруз галасыныз вә сынаг вахты дөзә биләсиниз дејә, сизә чыхыш јолу да ҝөстәрәҹәк» (1 Коринфлиләрә 10:13).

^ абз. 4 Ад дәјишдирилиб.