Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Атын ајаглары

Атын ајаглары

АТ (ЕГУУС ҸАБАЛЛУС) саатда 50 километр сүрәтлә чапа билир. Бу заман бөјүк механики иш ҝөрүлсә дә, аз енержи сәрф олунур. Бәс бу, неҹә мүмкүндүр? Сирр атын ајагларындадыр.

Ҝәлин ат чапаркән нә баш вердијинә бахаг. Ат ајагларыны јерә вуранда еластик әзәлә-вәтәр бирләшмәләри енержини өзүнә јығыр, сонра исә јај кими ачыланда ат габаға сычрајыр.

Үстәлик, чапар атын ајагларында јүксәк тезликли титрәмә олур, бу да вәтәрләри зәдәләјә биләр. Лакин ајаглардакы әзәләләр амортизатор кими фәалијјәт ҝөстәрир. Тәдгигатчыларын «јүксәк сәвијјәли әзәлә-вәтәр дизајны» адландырдыглары бу структур аты һәм сүрәтли, һәм дә ҝүҹлү едир.

Мүһәндисләр атын ајаг гурулушуну дөрдајаглы роботларда тәтбиг етмәјә чалышырлар. Лакин Массачусетс Технолоҝија Институтунун Биомиметика вә Робототехника лабораторијасынын вердији мәлумата әсасән, бу ҹүр мүрәккәб гурулушу индики материалларла вә мүһәндис биликләри илә тәкрарламаг һеч дә асан дејил.

Неҹә дүшүнүрсүнүз? Атын ајаг гурулушу тәкамүлүн нәтиҹәсидир, јохса јарадылыш мөҹүзәсидир?