ОЈАНЫН! Октјабр 2014 | Әсил уғур нәдир?

Хәјалларынын ардынҹа ҝетмәк? Бүтүн арзуларынын чин олмасы? Јохса бамбашга бир шејдир?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Әсил уғур нәдир?

О нәдир ки, уғурсузлугдан да бетәрдир?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Сизин үчүн уғурун мејары нәдир?

Бурада ҝәтирилән дөрд вәзијјәтин көмәјилә өзүнүзү јохлајын.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Әсил уғура апаран јол

Беш аддым сизә әсил уғура наил олмаға көмәк едәҹәк.

Дүнјадан хәбәрләр

Мөвзулар: ҹеһиз дәрди, дәниз гулдурларынын вар-дөвләти вә көч едән гушларын дөзүмлүјү.

АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК

Нәфсинә һаким ол

Нәфсә һаким олмаг мүмкүндүр. Нәфсә ујмағын ҝәтирдији ағры-аҹыны јашамамаг үчүн бурада ҝәтирилән алты мәсләһәт сәнә гәтијјәтини мөһкәмләндирмәјә көмәк едәҹәк.

ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР

Белизә сәјаһәт

Бу балаҹа өлкәнин әразисиндә илк јагуар горуғу вә дүнјанын икинҹи ән бөјүк мәрҹан рифи вар.

Тропик јағыш мешәләринин учан бағбанлары

Учан түлкүләр кими дә танынан мејвә јарасаларынын планетимизин екосистеминдә мүһүм јери вар.

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Сурәт вә рәмзләр

Еркән мәсиһчиләр ибадәтләриндә сурәт вә рәмзләрдән истифадә едирдиләр?

ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Атын ајаглары

Нәјә ҝөрә мүһәндисләр атын ајаг гурулушуну тәкрарлаја билмирләр?