Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДА | Фаҹиә...

Әзизинизи итирәндә

Әзизинизи итирәндә

Бразилијадан олан Роналдо дүшдүјү автомобил гәзасында атасы вә анасы илә бир јердә аиләсинин беш үзвүнү итирмишди. О бөлүшүр: «Дүз ики ај хәстәханада јатдым. Онларын өлүм хәбәрини мәнә анҹаг бундан сонра дедиләр.

Һеч ҹүрә инана билмирдим. Неҹә олду ки, һамысы бирдән өлдү? Онларын јохлуғунун һәгигәтән олдуғу мәнә чатанда шокда идим. Ичимдә елә бир ағры вар иди, һәјатым боју мән белә ағры чәкмәмишдим. Ҝүн кечдикҹә фикирләширдим, онларсыз јашамағын нә мәнасы вар. Ајларла ағладым, ағламадығым бир ҝүн белә олмурду. Өзүмү гынајырдым ки, ахы нијә гојдум машыны башгасы сүрсүн. Өзүм сүрсәјдим, бәлкә, онлара һеч нә олмазды.

Үстүндән 16 ил кечиб. Һәјатымы өз јолуна гоја билмишәм. Амма онларын фаҹиәви шәкилдә өлүмүнүн үрәјимдә јаратдығы бошлуғу һәлә һеч нә долдурмајыб».

ФАҸИӘЈӘ НЕҸӘ ТАБ ҜӘТИРМӘЛИ?

Вердијиниз иткинин ҝәтирдији аҹыны јашајын, ичиниздә боғмајын. Аллаһын Кәламында дејилир ки, «ағламағын да вахты вар» (Ваиз 3:1, 4). Роналдо дејир: «Һәр дәфә гәһәр мәни боғанда өзүмү сыхмырдым, ағлајырдым. Биихтијар ахан ҝөз јашларыны сахламаг олмур. Ағлајандан сонра хејли сакитләширдим». Әлбәттә, һәр инсан дәрдини, ағрысыны бир ҹүр јашајыр. Әҝәр кәдәринизи бүрузә верә билмирсинизсә, бу о демәк дејил ки, сиз һиссләринизи боғурсунуз, ја да ки өзүнүзү ағламаға мәҹбур етмәлисиниз.

Өзүнүзү инсанлардан тәҹрид етмәјин (Сүлејманын мәсәлләри 18:1). Роналдо хатырлајыр: «Ҹәмијјәтдән ајры галмаг истәјинин мәни јенмәјинә јол вермәмәјә чалышырдым. Евимә ҝәлиб-ҝедәнләри гаршылајыр, јола салырдым. Үрәјими арвадыма вә јахын достларыма бошалдырдым».

Ола биләр, киминсә «бәлкә дә, белә мәсләһәтдир» сөзләри сизә пис тәсир едир, амма тәмкинли олун. Роналдо дејир: «Инсанларын тәсәлли үчүн дедији бәзи сөзләр мәнә әксинә тәсир едирди». Белә сөзләри чох үрәјинизә салмајын, әксинә, Аллаһын Кәламындакы «адамларын дедији һәр сөзә мәһәл гојма» мәсләһәтинә әмәл един (Ваиз 7:21).

Өлүләрин вәзијјәти илә бағлы һәгигәти өјрәнин. Роналдо бөлүшүр: «Ваиз 9:5 ајәсиндә дејилир ки, өлүләр ишҝәнҹә чәкмир. Бу ҝерчәк сөзләр мәним үрәјимә тохтаглыг верди. Аллаһын Кәламында вәд олунур ки, дирилмә олаҹаг вә өлән инсанлара јенидән һәјат бәхш едиләҹәк. Мән өз аләмимдә белә фикирләширәм ки, итирдијим әзизләрим, санки, узаг бир сәфәрә чыхыблар» (Һәвариләрин ишләри 24:15).

Билирсинизми? Мүгәддәс Китаб вәд едир ки, вахт ҝәләҹәк Аллаһ «өлүмү әбәди олараг јох едәҹәк» (Јешаја 25:8) *.

^ абз. 11 Әлавә мәлумат үчүн «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабынын 7-ҹи фәслинә бахын. Бу китабы www.jw.org/az-cyrl сајтында тапа биләрсиниз.