Арҝентинадан олан Мејбл һәјатда чох гывраг инсан олуб. О, физиотерапевт ишләјирди. 2007-ҹи илдә Мејбл өзүндә нәсә гәрибә бир јорғунлуг һисс етмәјә башлады, онда һәр ҝүн шиддәтли башағрылары олурду. О дејир: «Нечә һәкимә ҝетдим, нә гәдәр мүалиҹә гәбул еләдим, амма һеч нәјин хејри дәјмәди». Ахырда о, МРТ етдирди вә бејниндә шиш тапылды. Мејбл дејир: «Буну биләндә дүнја башыма фырланды! Инана билмирдим ки, мән индијә кими ичимдә мәскән салан дүшмәнлә јашајыраммыш.

Вәзијјәтимин нә гәдәр ағыр олдуғу мәнә о гәдәр дә чатмырды, та ки ҹәрраһијјә әмәлијјаты олана кими. Интенсив терапија шөбәсиндә ҝөзүмү ачанда тәрпәнә билмирдим. Ҝөзүмү тавана зилләмәкдән башга һеч нә баҹармырдым. Әмәлијјатдан габаг актив шәкилдә, сәрбәст һәрәкәт едирдим. Гәфил әлим-ајағым тутмаз олду. Интенсив терапија шөбәсиндә ҝүнләрим гатма-гарышыглыг, тибби аваданлыгларын сәс-күјү вә диҝәр хәстәләрин инилтиси ичиндә кечирди. Дахилимдә елә бир һисс вар иди ки, санки, ағры вә ишҝәнҹә мәни өз ағушуна алыб.

Демәк олар ки, бу ҝүн һардаса бир аз өзүмү тохтамышам. Тәкҹаныма ҝәзә билирәм, арада һараса чыхырам. Амма ҝөзүмдә икиләшмә олур вә һәлә дә әзәлә координасијам зәифдир».

ФАҸИӘЈӘ НЕҸӘ ТАБ ҜӘТИРМӘЛИ?

Никбин олун. Сүлејманын мәсәлләри 17:22 ајәсиндә дејилир ки, «үрәк севинҹи ҹан үчүн ән јахшы мәлһәмдир, көнлүн сынмасы сүмүкләри гурудар». Ҝөрүн Мејбл нә дејир: «Сағалма әрәфәсиндә хәстәләримин чәкдији ағрылары чәкирдим. Физиотерапија чох ағры верирди, елә вахтлар олурду ки, һәр шеји атыб гачмаг истәјирдим. Бәдбин шејләрдән фикрими јајындырмаг үчүн өзүмү мәҹбур едирдим, чүнки билирдим ки, бу ҹүр сәј ҝөстәрмәјим јахшы нәтиҹә верәҹәк».

Фикринизи ҝерчәк үмидә ҹәмләмәк башыныза ҝәләнләрә гатлашмаға көмәк едәҹәк. Мејбл дејир: «Мүгәддәс Китабы охудуғума ҝөрә фаҹиәләрин нијә баш вердијини билирдим, һәмчинин бир шеји дә билирдим ки, һәр өтән ҝүн бизи ағры-аҹынын бир даһа олмајаҹағы вахта јахынлашдырыр» *.

Унутмајын ки, Аллаһ шәхсән сизин гајғыныза галыр (1 Петер 5:7). Буну билмәк Мејблы чох үрәкләндирмишди. О хатырлајыр: «Мәни әмәлијјата апаранда Аллаһын Өз Кәламы васитәсилә дедији “горхма, чүнки Мән сәнинләјәм” сөзләринин һәгигәтән олдуғуну ҝөрдүм (Јешаја 41:10). Башыма ҝәләнләрә Аллаһын биҝанә галмадығыны билмәк ичимә дәрин бир арамлыг ҝәтирмишди».

Билирсинизми? Аллаһын Кәламында дејилир ки, вахт ҝәләҹәк, инсанларын ҹаны даһа ағры ҝөрмәјәҹәк (Јешаја 33:24; 35:5, 6).

^ абз. 8 Әлавә мәлумат үчүн «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабынын 11-ҹи фәслинә баха биләрсиниз. Бу китабы www.jw.org/az-cyrl сајтындан да тапмаг олар.