Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДА | Фаҹиә...

Ев-ешик әлдән ҝедәндә

Ев-ешик әлдән ҝедәндә

2011-ҹи ил мартын 11-и, ҹүмә ҝүнү 9 бал ҝүҹүндә баш верән зәлзәлә нәтиҹәсиндә Јапонијада 15 000 инсан һәјатыны итирмиш вә 200 милјард АБШ доллары мәбләғиндә зијан дәјмишдир. Сунами олаҹағындан габагҹадан хәбәрдар олан 32 јашлы Кеј јүксәк бир јери өзүнә тәһлүкәсиз сығынаҹаг етмишди. О хатырлајыр: «Сәһәри ҝүнү евә гајытдым ки, ҝүҹүм нәјә чатыр, нә ҝөтүрә биләрәм ҝөтүрүм. Амма мәнзилим дә дахил олмагла, нә вар идисә, сунами һамысыны јерли-дибли јујуб апармышды.

Бир гәдәр вахтдан сонра мәнә чатды ки, садәҹә шәхси әшјаларымы итирмәмишәм, дүнјам дағылыб. Һәр шеј әлдән ҝетмишди — машыным, иш компүтерләрим, столларым, стулларым, гонаглар үчүн олан диваным... ҝитарам, укулелем, флејтам, сулу вә јағлы бојаларла, еләҹә дә пастел карандашларла ишләмәк үчүн аваданлыгларым, бүтүн рәсм вә ескизләрим».

ФАҸИӘЈӘ НЕҸӘ ТАБ ҜӘТИРМӘЛИ?

Чалышын фикринизи әлиниздән ҝедәнләрә јох, әлиниздә галанлара ҹәмләјин. Аллаһын Кәламында дејилир: «Инсанын вар-дөвләти башындан ашыб-дашса да, һәјаты бундан асылы дејил» (Лука 12:15). Кеј хатырлајыр: «Әввәлҹә истәдијим әшјаларын сијаһысыны тутдум, амма ҝөрдүм ки, бунлар мәнә сулара гәрг олан әшјаларымы хатырладыр. Она ҝөрә гәрара ҝәлдим ки, анҹаг, һәгигәтән дә, еһтијаҹым олан шејләри јазым. Лазым олан шејләри әлдә етдикҹә сијаһыны тәзәләјирдим. Бу, мәнә өзүмә ҝәлмәјә вә һәјата давам етмәјә көмәк етди».

Тәкҹә өзүнүзү фикирләшмәјин, башгаларына да дәстәк олун. Башыныза ҝәләнләрин уҹбатындан артыг тәҹрүбә газанмысыныз. Кеј дејир: «Дөвләт вә достларым тәрәфиндән мәнә чох көмәк едилмишди. Амма алмаға өјрәшдијимдән өзүмә һөрмәтим азалмышды. Сонра Мүгәддәс Китабда олан бир кәлам јадыма дүшдү: “Вермәк алмагдан даһа чох хошбәхтлик ҝәтирир” (Һәвариләрин ишләри 20:35). Фәлакәтин гурбанларына мадди ҹәһәтдән әл тутмаг үчүн елә дә имканым јох иди, буна ҝөрә онлара сөзләримлә үрәк-дирәк верирдим. Елә бунун өзү мәни ајагда сахлајырды».

Вәзијјәтинизә таб ҝәтирмәјиниз үчүн Аллаһа дуа един вә мүдриклик диләјин. Кеј бүтүн үрәји илә инанырды ки, Мүгәддәс Китабда јазылдығы кими, Аллаһ «јохсулларын дуасына гулаг асаҹаг» (Мәзмур 102:17). Сиздә дә бу ҹүр иман ола биләр.

Билирсинизми? Мүгәддәс Китабда пејғәмбәрлик едилир ки, вахт ҝәләҹәк, һеч ким тәбии фәлакәтдә нәсә итирмәк горхусу илә јашамајаҹаг * (Јешаја 65:21—23).

^ абз. 9 Аллаһын јерә даир нә нијјәти олдуғуну билмәк үчүн «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабынын 3-ҹү фәслини охуја биләрсиниз. Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ едилән бу китабы www.jw.org/az-cyrl сајтындан да тапмаг олар.