Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР | ИРЛАНДИЈА

Ирландијаја сәјаһәт

Ирландијаја сәјаһәт

«ЗҮМРҮД АДА». Ирландијаја она ҝөрә белә дејирләр ки, чохлу лејсан јағышлары јағдығындан һәр јан јамјашылдыр. Мәнзәрәли ҝөлләр, чајлар, саһилбоју узанан јајлалар вә дәрә-тәпәләр онун тәбии ҝөзәллијинә ҝөзәллик гатыр.

Нәһәнҝләр ҹығыры

Ада ики һиссәдән — Бирләшмиш Краллығын тәркибиндә олан Шимали Ирландијадан вә әразисинә ҝөрә даһа бөјүк олан мүстәгил Ирландија Республикасындан ибарәтдир.

Дам өртүјү самандан олан ев

Ирландија халгы чохлу чәтинликләрә синә ҝәриб. Мәсәлән, бәзи мәнбәләрә ҝөрә, 1845—1851-ҹи илләр әрзиндә картоф саһәләринә дүшән хәстәлик уҹбатындан мәһсул зај олдуғундан аҹлыгдан вә хәстәликдән бир милјона јахын инсан тәләф олмушду. Чохлары сәфаләтдән ҹанларыны гуртармаг үчүн Австралија, Бирләшмиш Штатлар, Бөјүк Британија вә Канада кими өлкәләрә мүһаҹирәт етмишдир. Бу ҝүн тәхминән 35 милјон америкалынын көкү Ирландијаја ҝедиб чыхыр.

Ирландлар истиганлы вә гонагпәрвәр халгдыр. Ҝениш јајылмыш әјләнҹәләрә ат чапмаг, еләҹә дә крикет, регби, футбол вә гал футболу (футбола охшајыр) кими команда ојунлары дахилдир. Гадынлар команда ојунларындан  хүсусилә камоҝи ојнуну хошлајырлар. Бу ојун отүстү хоккејә бәнзәјир.

Ирландлар һәм дә үнсијјәтҹил вә мусигисевәр инсанлардыр. Ирландијанын степ рәгси дүнјаҹа мәшһурдур. Бу рәгс заманы рәггаслар гамәтләрини шух сахлајараг ајаглары илә ҹәлд вә дәгиг һәрәкәтләр едирләр.

Ирланд оркестры

Јеһованын Шаһидләри јүз илдән чохдур ки, Ирландијада фәалијјәт ҝөстәрирләр. Һал-һазырда Ирландијада алты миндән чох Јеһованын Шаһиди јашајыр. Онлар фәал шәкилдә инсанлара Мүгәддәс Китабы өјрәдирләр.

Әнәнәви Ирландија чалғы аләтләриндән бәзиләри (солдан саға): келт арфасы, Ирландија тулуг зурнасы, скрипка, аккордеон, фит вә боуран (тәбил)

БИЛИРСИНИЗМИ?

Нәһәнҝләр ҹығыры Шимали Ирландијанын шимал саһилләриндә јерләшир. Бу ҹығыр минләрлә базалт даш сүтунлардан ибарәтдир вә гәдимдә дәниз сујуна гарышан лаванын сојумасы нәтиҹәсиндә јаранмышдыр.