Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Дүнјадан хәбәрләр

Дүнјадан хәбәрләр

АБШ

АБШ-ын Кәнд Тәсәррүфаты Назирлијинин статистикасына ҝөрә, 2012-ҹи илдә АБШ-да аиләләрин 14,5 фаизи, јәни 49 милјон инсан илин мүәјјән мүддәтиндә «бүтүн аилә үзвләринин тәләбатларыны өдәјәҹәк гәдәр әрзағын олаҹағына әмин олмајыб, јахуд да ала билмәјиб».

ИСПАНИЈА

Университет тәләбәләри арасында апарылан арашдырмалара әсасән, гызларын 56, оғланларын исә 41 фаизи «бинҹ дринкинг» вәрдишинә тутулуб. «Бинҹ дринкинг» дедикдә, бу арашдырмаја ҝөрә, кишиләр үчүн бир отурума, ән азы, 8, гадынлар үчүн исә 6 стандарт ички порсијасы гәбул едилмәси нәзәрдә тутулур.

САКИТ ОКЕАН

Алимләрин Мариан чөкәклијинин 11 000 метр дәринлијиндән ҝөтүрдүкләри нүмунәләр арасында бактеријалар вә диҝәр микроорганизмләр ашкар едилиб. Белә бир дәринликдә зүлмәт гаранлығын, дағыдыҹы тәзјигин вә температурун донма дәрәҹәсинә јахын олмасына бахмајараг, онлар раһат јашајыб чохалырлар. Әввәлләр һесаб едилирди ки, белә дәринликдә јашајан ҹанлылара чох надир һалларда раст ҝәлмәк мүмкүндүр.

БӘӘ

Дубај шәһәринин рәсмиләри ҝетдикҹә артан пијләнмә проблеми илә мүбаризә програмы чәрчивәсиндә вәтәндашларына итирдикләри һәр 1 килограм чәкијә ҝөрә 1 грам гызыл (һәмин дөврдә гызылын грамы тәхминән 45 АБШ доллары иди) тәклиф едирдиләр. Бунун үчүн гејдијјатдан кечмәк вә Рамазан ајы әрзиндә, ән азы, 2 килограм арыгламаг тәләб олунурду.