Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  ијул 2014

 МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Дин

Дин

Нәјә ҝөрә бу гәдәр дин вар?

«Сиз Аллаһын әмрини кәнара гојуб инсан әнәнәләринә риајәт едирсиниз» (Марк 7:8).

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Инсанларын анаданҝәлмә «руһани еһтијаҹлары» вар вә бу еһтијаҹлары Аллаһа ибадәт етмәклә тәмин етмәк мүмкүндүр (Матта 5:3, һашијә). Лакин инсанлар бу тәләбаты өдәмәк үчүн Аллаһын јох, инсанын дүшүнҹәләринә әсасланан сајсыз-һесабсыз дин јаратмышлар.

Мүгәддәс Китабда биринҹи әсрдә мөвҹуд олан бир дини иҹма һаггында дејилир: «[Онлар] Аллаһын гејрәтини [чәкирләр]... анҹаг буну дәгиг билијә әсасланараг етмирләр. Онлар Аллаһын салеһлик јолларына табе олмадылар, чүнки Онун салеһлик јолларыны дәрк етмәдиләр, әвәзиндә өз салеһлик нормаларыны тәсис етмәк истәдиләр» (Ромалылара 10:2, 3). Бизим ҝүнләрдә дә «ади инсан [әмрләрини]» Аллаһын тәлимләри кими гәләмә вериб өјрәдән хејли дин мөвҹуддур (Марк 7:7).

 Шәртдир ки, һансына динин үзвү оласан?

«Ҝәлин бир-биримизә гаршы диггәтҹил олуб бир-биримизи мәһәббәтә вә хејирхаһ ишләрә тәшвиг едәк... јығынҹагларымыздан галмајаг» (Ибраниләрә 10:24, 25).

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Ибраниләрә 10:25 ајәсиндә «јығынҹагларымыздан галмајаг» ифадәси ишләнир. Башга сөзлә, Аллаһ истәјир ки, инсанлар Она мүтәшәккил груп шәклиндә ибадәт етсинләр. Бәс Аллаһын һәр хидмәтчиси өз аләминдә Ону таныдығы вә билдији кими ибадәт етмәли иди? Хејр. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһа мәгбул тәрздә ибадәт едәнләр арасында фикир бирлији вә јекдиллик һөкм сүрәҹәкди (1 Коринфлиләрә 1:10). Онлар јығынҹаг шәклиндә тәшкил едиләҹәкди вә бүтүн дүнјадакы гардашларыны севәҹәкдиләр (1 Петер 2:17; 1 Коринфлиләрә 11:16). Бирликдә вә мүтәшәккил шәкилдә ибадәт етмәк Аллаһы разы салмағын шәртидир.

Һәгиги дини мүәјјән етмәк мүмкүндүр?

«Аранызда мәһәббәт олса, һамы биләҹәк ки, сиз мәним шаҝирдимсиниз» (Јәһја 13:35).

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Мүгәддәс Китабда әјани бир нүмунә әсасында һәгиги диндә оланлары тапмағын үсулу ҝөстәрилир: «Онлары бәһрәләриндән таныјаҹагсыныз. Һеч тикан колундан үзүм, гангал колундан әнҹир јығылар?» (Матта 7:16). Әнҹир ағаҹыны гангал колундан сечмәк үчүн ботаник олмаға ҝәрәк јохдур; ејнилә, һәгиги дини јалан динләрдән сечмәк үчүн дә бүтүн динләр үзрә мүтәхәссис олмаға еһтијаҹ јохдур. Һәгиги динин бәһрәләри, јәни сәҹијјәви ҹәһәтләринин бәзиләри һансылардыр?

  • Һәгиги дин Аллаһын Кәламы олан Мүгәддәс Китабда јазылан һәгигәтләри өјрәдир (Јәһја 4:24; 17:17). Онун тәлимләри инсан фәлсәфәсинә әсасланмыр.

  • Һәгиги дин инсанлара Аллаһы танымаға көмәк едир, о ҹүмләдән Онун шәхси ады олан Јеһова адыны ачыглајыр (Јәһја 17:3, 6).

  • Һәгиги дин бәшәријјәт үчүн јеҝанә үмид јери кими инсан һөкумәтләриндән јох, Аллаһын Падшаһлығындан данышыр (Матта 10:7; 24:14).

  • Һәгиги дин фәдакар мәһәббәт ҝөстәрмәјә тәшвиг едир (Јәһја 13:35). Һәмчинин инсанлара бүтүн милләтләрә һөрмәтлә јанашмағы, вахт вә вәсаитләрини башгаларына көмәк етмәк үчүн сәрф етмәји вә мүһарибәләрдә иштирак етмәмәји өјрәдир (Микеја 4:1—4).

  • Һәгиги дин һәјат тәрзидир, формал характер дашыјан дини ајинләр топлусу дејил. Онун үзвләри тәблиғ етдикләри тәлим вә ганунлара өзләри риајәт едирләр (Ромалылара 2:21; 1 Јәһја 3:18).

Бу журналын наширләри олан Јеһованын Шаһидләри һәм сөздә, һәм дә әмәлдә Јеһова Аллаһа иззәт ҝәтирмәјә чалышырлар. Буну өз ҝөзләринизлә ҝөрмәк үчүн сизи онларын Падшаһлыг залларында кечирилән ибадәт ҝөрүшләриндә иштирак етмәјә дәвәт едирик.