Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ОЈАНЫН! ијул 2014 | Фаҹиәнин вурдуғу јараны неҹә сағалтмаг олар?

Һәјатынызда бөјүк фаҹиә баш версәјди, нә едәрсиниз?

Дүнјадан хәбәрләр

Мөвзулар: бинҹ дринкинглә мәшғул олан гадынларын кишиләрин сајыны өтүб кечдији јер, ағласығмаз јердә ҹанлыларын јашадығы мәкан, арыгламалары үчүн өз вәтәндашларына гызыл верән өлкә.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Фаҹиә

Мүгәддәс Китаб сизә фаҹиәјә таб ҝәтирмәјә көмәк едә биләр.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Ев-ешик әлдән ҝедәндә

Кеј 2011-ҹи илдә Јапонијада баш верән сунами нәтиҹәсиндә һәр шејини итирмишди. Дөвләт гурумлары вә достлары она јардым етдиләр. Лакин бир Мүгәддәс Китаб ајәсинин она даһа чох көмәји дәјди.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Сағламлыг әлдән ҝедәндә

Мејбл физиотерапевт ишләјирди. Лакин бејин әмәлијјатындан сонра о, хәстәләринә етдији проседурлардан өзү кечмәли олду.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Әзизинизи итирәндә

16 ил бундан әввәл Роналдонун аилә үзвләриндән беш нәфәр автомобил гәзасында өлдү. Дахилиндә бошлуг һисс етсә дә, о гәлб раһатлығы тапыб.

АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК

Месажлашаркән етика гајдаларына әмәл едирсән?

Нәзакәтсизлик нәдир: достунла сөһбәти кәсиб месажы охумаг, јохса месажа әһәмијјәт вермәјиб сөһбәтә давам етмәк?

ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР

Ирландијаја сәјаһәт

Зүмрүд аданын ҝөзәл халгы илә јахындан таныш олун.

INTERVIEW

Експериментчи физик иманы барәдә данышыр

Ики факт физик Венлонг Һини Јараданын варлығына инандырды.

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Дин

Мүгәддәс Китабда динләрин чох олмасынын сәбәби ачыгланыр.

ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Мәдәдә төрәјән гурбағанын репродуктив системи

Нәјә ҝөрә тәкамүлчү деди ки, бу гурбағанын репродуктив системиндә дәјишикликләрин тәдриҹән, јаваш-јаваш баш вердијини дүшүнмәк мүмкүн дејил?

Әлавә олараг сајтда

Ҹинси әлагәјә даир бахышымы неҹә изаһ едә биләрәм?

Сәндән: «Һәлә дә бакирәсән?» — сорушсалар, ҹинси әлагәјә даир бахышыны Мүгәддәс Китабдан изаһ едә биләҹәксән?

Барәмдә шајиәләр јајырлар. Нә едим?

Шајиә адына хәләл ҝәтирмәсин дејә нә едә биләрсән?

Сонраја сахламаг вәрдишими неҹә тәрҝидә биләрәм?

Ишләри сонраја сахламаг вәрдишиндән јаха гуртармаг үчүн мәсләһәтләр.

Ҝәнҹләр пул һагда данышыр

Пула гәнаәт етмәк, ону дүзҝүн хәрҹләмәк вә она дүзҝүн мүнасибәтлә бағлы мәсләһәтләр.

Көрпә Муса чајда тапылыр

Шәкилдәки адамлар кимләрдир? Ҹавабы өјрәнмәк үчүн «Чыхыш» китабынын 2-ҹи фәслини охујун.