ҸӘНУБИ АМЕРИКАДА јашајан кол чәјирткәсинин (Copiphora gorgonensis) узунлуғу миллиметрдән дә гыса олан гулағынын гурулушу инсан гулағына чох бәнзәјир. Бу һәшәрат узаг мәсафәдән ҝәлән мүхтәлиф тезликли сәсләри сечә билир. Мәсәлән, о, чәјирткәнин сәси илә ова чыхан јарасанын ултрасәсини ајырд едә билир.

ЧӘЈИРТКӘНИН ГУЛАҒЫ

Дүшүнүн. Чәјирткәнин гулаглары өн ајагларында јерләшир. Инсан гулағы кими, чәјирткәнин дә гулағы сәс далғасыны тутур, дәјишир вә сәс тезлијини тәһлил едир. Амма алимләр бу һәшәратын гулағынын ичиндә уникал бир орган — маје илә кип долдурулмуш узунсов шара бәнзәјән бошлуг ашкар етмишләр. Ешитмә говугҹуғу ады верилән вә мәмәлиләрин гулағындакы илбиздән хејли кичик олан бу орган илбизин функсијасыны јеринә јетирир. Бу говугҹуғун сајәсиндә чәјирткә һејрәтамиз ешитмә габилијјәтинә саһибдир.

Бирләшмиш Краллыгда јерләшән Бристол Университетинин Биолоҝија Елимләри Мәктәбиндә ишләјән профессор Дениел Робертин дедикләринә әсасән, бу кәшф мүһәндисләрә «тәбиәтдән илһам алараг индијә гәдәр оланлардан даһа кичик вә даһа дәгиг гулаг апаратлары дүзәлтмәјә» көмәк едәҹәк. Алимләр инанырлар ки, бу һәмчинин, тибби визуализасија да дахил олмагла, ултрасәс мүһәндис технолоҝијаларынын нөвбәти нәслинин инкишафына төһфә верәҹәк.

Неҹә дүшүнүрсүнүз? Чәјирткәнин һејранедиҹи ешитмә габилијјәти тәкамүлүн нәтиҹәсидир, јохса Јараданын мүдриклијиндән хәбәр верир?