Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  октјабр 2013

Дүнјадан хәбәрләр

Дүнјадан хәбәрләр

Италија

2011-ҹи илдә Италијада велосипед сатышы машын сатышыны үстәләјиб. Еһтимал едилир ки, бунун сәбәбләри малијјә бөһраны, еләҹә дә јанаҹағын вә машынларын техники хидмәтинин баһа олмасыдыр. Машынла мүгајисәдә велосипедин техники хидмәти нисбәтән уҹуз баша ҝәлир, үстәлик истифадәси раһат вә асандыр.

Ермәнистан

Авропа Инсан Һүгуглары Мәһкәмәси мүәјјән етмишдир ки, Ермәнистан һөкумәти Јеһованын Шаһиди олан 17 ҝәнҹин һүгугларыны позуб. Бу ҝәнҹләр һәрбичиләрин нәзарәти алтында мүлки хидмәти иҹра етмәкдән имтина етдикдән сонра һәбс олунмушдулар. Мәһкәмәнин гәрарына әсасән, Ермәнистан һөкумәти бу 17 ҝәнҹә вурдуғу зәрәрин әвәзини вә мәһкәмә хәрҹләрини өдәмәлидир.

Јапонија

Сосиал шәбәкәләрдә ҹинајәткарларын гурбаны олан ушагларын 63 фаизи валидејнләри тәрәфиндән мүмкүн тәһлүкә барәдә хәбәрдарлыг алмамышды. Бу мәсәлә илә бағлы 599 ишә бахылыб вә онларда әли оланларын 74 фаизи бојнуна алыб ки, белә сајтлара дахил олмагда мәгсәдләри азјашлы ушагларла ҹинси әлагәдә олмаг олуб.

Чин

Јолларда тыхаҹлары азалтмаг мәгсәдилә бөјүк шәһәрләрдә јени нәглијјат васитәләринин гејдијјатына мәһдудијјәт гојулур. Мисал үчүн, Пекиндә һәр ил јалныз 240 000 машын гејдијјатдан кечирилир. 2012-ҹи илин август ајында лотерејада иштирак едән тәхминән 1 050 000 инсан арасындан јалныз 19 926 нәфәрә, јәни һәр 53 намизәддән 1-ә гејдијјат вәрәгәси верилиб.