Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  октјабр 2013

 МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Депрессија

Депрессија

Депрессија нәдир?

«Мәним гәддим әјилиб, икигат бүкүлмүшәм, ҝүн боју јаслы ҝәзирәм» (Мәзмур 38:6).

МҮТӘХӘССИСЛӘР НӘ ДЕЈИР

? Вахташыры һамымызын кефсиз олдуғумуз анлар олур. Амма депрессија инсанын ҝүндәлик һәјатына пис тәсир ҝөстәрән үзүҹү вә давамлы хәстәликдир. Гејд етмәк лазымдыр ки, мүтәхәссисләр арасында нәји ади кефсизлик, нәји исә депрессија адландырмаг барәдә ортаг фикир јохдур. Амма бир шеји әминликлә демәк олар ки, бәзи инсанлар ҝүҹлү негатив һиссләр кечирирләр. Онлар бәзән өзләрини лазымсыз һисс едирләр вә һәддән артыг виҹдан әзабы чәкирләр.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Мүгәддәс Китабда мәнфи һиссләр кечирән бир чох киши вә гадынлардан бәһс едилир. Мәсәлән, Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Ханна «үрәк јанғысы» илә дуа едирди. Бәзи Мүгәддәс Китаб тәрҹүмәләриндә бу ифадә «гәлбисыныг һалда» вә «дәрин гәм-кәдәрлә» кими тәрҹүмә олунуб (1 Шамуел 1:10). Бир дәфә Илјас пејғәмбәр елә руһдан дүшмүшдү ки, дуада Аллаһдан ҹаныны алмасыны истәди (1 Падшаһлар 19:4).

Биринҹи әсрдә јашајан Аллаһын хидмәтчиләринә «гәмҝинләрә тәскинлик [вермәк]» бујурулмушду (1 Салониклиләрә 5:14). Бир китаба әсасән, «гәмҝинләр» ифадәсини «һәјат гајғылары уҹбатындан мүвәггәти олараг сыхынты кечирәнләрә» аид етмәк олар. Ҝөрдүјүмүз кими, гәдим дөврләрдә јашајан Аллаһын садиг хидмәтчиләри дә бәзән депрессијаја дүшүрдүләр.

 Инсанын депрессијада олмасы онун өз ҝүнаһыдыр?

«Бүтүн хилгәт индијә кими инилдәјиб әзаб чәкир» (Ромалылара 8:22).

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Мүгәддәс Китаб өјрәдир ки, хәстәликләр илк инсан ҹүтлүјүнүн галдырдығы үсјанын әлавә тәсиридир. Мисал үчүн, Мәзмур 51:5 ајәсиндә дејилир: «Мән доғуландан бәри ҝүнаһкарам, ана бәтниндән белә, тәгсиркарам». Ромалылара 5:12 ајәсиндә изаһ едилир: «Ҝүнаһ бир адам [илк инсан Адәм] васитәсилә, өлүм дә ҝүнаһ васитәсилә дүнјаја ҝирдији кими, өлүм бүтүн адамлара кечди, чүнки һамы ҝүнаһ ишләјиб». Адәмдән гејри-камиллији мирас алдығымыз үчүн һамымыз һәм физики хәстәликләрә, һәм дә емосионал позунтулара мејиллијик. Буна ҝөрә дә, Мүгәддәс Китабда дејилдији кими, «бүтүн хилгәт индијә кими инилдәјиб әзаб чәкир» (Ромалылара 8:22). Лакин Мүгәддәс Китабда һеч бир һәкимин верә билмәдији бир үмиддән бәһс едилир. Орада вәд едилир ки, Аллаһ јер үзүндә Ҹәннәт шәраити гураҹаг. Ҹәннәтдә әмин-аманлыг һөкм сүрәҹәк, бүтүн хәстәликләр, о ҹүмләдән депрессија һәмишәлик арадан галдырылаҹаг (Вәһј 21:4).

Депрессијанын өһдәсиндән неҹә ҝәлә биләрсиниз?

«Рәбб гәлбисыныглара јахындыр, О, руһән әзилмишләри гуртарыр» (Мәзмур 34:18).

НӘЈӘ ҜӨРӘ БУ ВАҸИБДИР?

Сиз һәр шеји һәмишә нәзарәт алтында сахлаја билмәзсиниз, вахташыры олараг пис шејләр сизә өз тәсирини ҝөстәрәҹәк (Ваиз 9:11, 12). Амма бәдбин һиссләр һәјатыныза һаким кәсилмәсин дејә мүәјјән аддымлар ата биләрсиниз.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Мүгәддәс Китабда хәстәнин һәкимә еһтијаҹы олдуғу дејилир (Лука 5:31). Әҝәр сиз үзүҹү емосионал хәстәликдән әзијјәт чәкирсинизсә, тибби јардым алмагда сәһв һеч нә јохдур. Мүгәддәс Китаб дуанын дәјәрини хүсусилә вурғулајыр. Мисал үчүн, Мәзмур 55:22 ајәсиндә гејд олунур: «Сән гајғы јүкүнү Рәббә вер, гој сәнә дајаг олсун. О һеч вахт салеһә сарсынты вермәз». Дуа психотерапија үсулу дејил, о, «гәлбисыныглара [јахын]» олан Јеһова Аллаһла ҝерчәк үнсијјәтдир (Мәзмур 34:18).

Һәмчинин үрәјинизи јахын бир достунуза бошалтмаг да фајдалы ола биләр (Сүлејманын мәсәлләри 17:17). Јеһованын Шаһиди олан Даниела дејир: «Бир һәмиманлым нәзакәтли шәкилдә мәни дилә тутду ки, онунла данышым. Бахмајараг ки илләрдир депрессијада олдуғум һагда данышмагдан чәкинирдим, амма баша дүшдүм ки, мәнә елә бу лазым имиш. Бу сөһбәтдән сонра хејли јүнҝүлләшдијимә өзүм дә мәәттәл галдым».