Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК | НИКАҺ

Мүнасибәтләриниз һәдди ашыбса

Мүнасибәтләриниз һәдди ашыбса

ПРОБЛЕМ

Сизи чох јахшы баша дүшән әкс ҹинсдән олан бир нәфәрлә достлуг едирсиниз. Икиниз бир јердә оланда истәнилән мөвзуда раһат данышырсыныз. Вә өз-өзүнүзә дејирсиниз: «Садәҹә сөһбәтимиз јахшы тутур», һалбуки һәјат јолдашыныз сизин узун-узады үнсијјәтинизи ҝөрсәјди, башга ҹүр фикирләшәрди.

Әҝәр достлуг мүнасибәтләриниз һәдди ашыбса, вәзијјәти дүзәлтмәлисиниз. Илк нөвбәдә, вәзијјәтин бу јерә ҝәлиб чыхмасына нәјин сәбәб олдуғуну мүәјјән етмәлисиниз.

ПРОБЛЕМИН КӨКҮ

Даһа чох диггәт ҝөрмәк истәји. Гысаҹа десәк, әкс ҹинсдән диггәт ҝөрмәк чох хошдур. Киминсә бизә дәјәр вердијини биләндә әһвалымыз галхыр вә өзүмүзү ҹәлбедиҹи һисс едирик. Ола билсин, евләндикдән бир мүддәт сонра әкс ҹинсдән олан достунуздан комплиментләр ешитмәк үчүн фүрсәтләр ахтармаға башламысыныз. Амма бир шеји билмәлисиниз ки, һәјат јолдашыныздан ҝөрмәли олдуғунуз диггәти башгасындан уммаг сизә баһа баша ҝәләҹәк. Башгасына бағландыгҹа һәјат јолдашыныздан узаглашырсыныз. Бунунла сиз һәјат јолдашынызы онун һаггы олан диггәтдән мәһрум едирсиниз.

• Өзүнүздән сорушун: «Бу мүнасибәтдә нә тапмышам? Мәҝәр ону өз аиләмдә ахтармалы дејиләм?»

Аиләдәки бошлуг. Мүгәддәс Китабда ачыг-ашкар ҝөстәрилир ки, евләнәнләр мүәјјән «чәтинликләрлә үзләшәҹәкләр» (1 Коринфлиләрә 7:28). Мисал үчүн, ола билсин, сиз бәзән һәјат јолдашыныздан өзүнүзә гаршы сојуглуг, лагејдлик һисс едирсиниз, јахуд да һәлл олунмамыш проблем уҹбатындан үрәјиниздә она гаршы кин јараныб. Һәјат јолдашыныз бу мәсәләләри данышыб өз јолуна гојмагдан гачыр. Буна ҝөрә дә сиз дилхор олурсунуз вә биихтијар башгасынын ҝөстәрдији диггәтә һај верирсиниз. Бәзи мүтәхәссисләрин фикринҹә, гәлиз мәсәләләри мүзакирә етмәкдән бојун гачырмаг аиләнин хошбәхтлијинә хәләл вура, һәтта дағылмасына ҝәтириб чыхара биләр.

• Өзүнүздән сорушун: «Мәни әкс ҹинсдән олан инсанла дүзҝүн олмајан достлуг мүнасибәти гурмаға вадар едән никаһымда јаранмыш бошлуг дејил ки?»

 НӘ ЕДӘ БИЛӘРСИНИЗ?

Вәзијјәтин тәһлүкәли олдуғуну бојнунуза алын. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Бир киши гојнуна од аланда әјин-башы јанмазмы?» (Сүлејманын мәсәлләри 6:27). Данылмаз фактдыр ки, инсанын евли ола-ола башгасына мејил салмасы ону мәһвә јуварлајыр (Јагуб 1:14, 15). Фәрги јохдур, ахыры неҹә олаҹаг. Әсас бу ҝүн баш верәнләрдир. Башгасына диггәт ҝөстәрмәклә сиз һәјат јолдашынызын пајындан кәсиб она вермиш олурсунуз.

Бош хәјалларла өзүнүзү алдатмајын. Јахын мүнасибәтдә олдуғунуз инсанла бағлы сиздә белә бир фикир јарана биләр: «Ҝөрәсән, онунла евләнсәјдим, бу ҝүн һәјатым неҹә оларды?» Чох ҝүман ки, сиз һәмин адамын јахшы хүсусијјәтләрини һәјат јолдашынызын зәиф ҹәһәтләри илә мүгајисә едирсиниз. Бу исә бөјүк һагсызлыгдыр! Унутмајын ки, достунузу дүшүндүкҹә гәлбиниздә ојанан хош һиссләр һәјат јолдашынызла тәзә-тәзә ҝөрүшәндә она гаршы бәсләјирдиниз һәмин һиссләрдир. (Мүгәддәс Китаб принсипи: Јеремја 17:9.)

Сәдд гојун. Адәтән, инсанлар евләрини вә машынларыны горумаг үчүн тәһлүкәсизлик системи гурашдырырлар. Сиз дә аиләниз наминә, мүәјјән мәнада, бу кими тәдбирләр ҝөрмәлисиниз. Аллаһын Кәламы бизә үрәјимизи горумағы мәсләһәт ҝөрүр (Сүлејманын мәсәлләри 4:23). Буну неҹә едә биләрсиниз? Нөвбәти мәсләһәтләри тәтбиг етмәјә чалышын:

  • Гој әтрафыныздакылар ајдын ҝөрсүн ки, сиз артыг евлисиниз. Мисал үчүн, һәјат јолдашынызын шәклини иш јериниздә һәр кәсин ҝөрә биләҹәји бир јерә гојун. (Мүгәддәс Китаб принсипи: Јарадылыш 2:24.)

  • Әкс ҹинсдән олан инсанла мүнасибәтиниздә һансы һәрәкәтләрин јолверилән олуб-олмадығыны мүәјјән един. Мәсәлән, мүнасибәтләриниз јахшы олса да, онунла дәрддаш олмаг, әр-арвад арасындакы проблемләри бөлүшмәк һеч дә дүзҝүн дејил. Еләҹә дә иш јолдашынызла һараса ҝедиб нәсә ичмәк дә мүдриклик олмазды.

  • Әҝәр мүнасибәтиниз артыг һәдди ашыбса, буна сон гојун. Буну етмәк сизә чәтин ҝәлирсә, сәбәбини өзүнүздән сорушун. Киминләсә достлуғунузу мүдафиә етмәк әвәзинә, һәјат јолдашыныза дајаг олун вә аиләнизи горујун. (Мүгәддәс Китаб принсипи: Сүлејманын мәсәлләри 5:18, 19.)