Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ОЈАНЫН! октјабр 2013 | Пулла сатын алынмајан үч шеј

Пул инсаны һәјатда ән ваҹиб шејләрдән јајындыра биләр, о шејләрдән ки, онлары пулла алмаг мүмкүн дејил. 3 нүмунәјә нәзәр салын.

Дүнјадан хәбәрләр

Диҝәр мөвзулар: Чиндә јол тыхаҹлары, Ермәнистанда дини азадлығын позулмасы, Јапонијада сосиал шәбәкәләрдәки тәһлүкә вә саирә.

АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК

Мүнасибәтләриниз һәдди ашыбса

Сиз өз-өзүнүзә: «Садәҹә сөһбәтимиз јахшы тутур» — дејирсиниз. Белә исә, сизә һәгигәтин ҝөзүнә дик бахмагда көмәк едәҹәк Мүгәддәс Китаб принсипләрини нәзәрдән кечирин.

INTERVIEW

Биокимјачы иманы барәдә данышыр

Бу тәдгигатчыны һәјатын әмәлә ҝәлмәси барәдә фикирләрини бир даһа нәзәрдән кечирмәјә нә тәшвиг етди? Мүгәддәс Китабын Аллаһдан олдуғуна ону нә инандырды?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Пулла сатын алынмајан үч шеј

Пул зәрури еһтијаҹларымызы өдәмәк үчүн бизә лазымдыр, амма һәјатда ән бөјүк мәмнунлуғу пулла әлдә едилмәси мүмкүн олмајан шејләр верир.

Епилепсија барәдә нәји билмәлисиниз?

Чох вахт дүзҝүн башадүшүлмәјән бу хәстәлик барәдә өјрәнин.

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Депрессија

Инсанлар нәјә ҝөрә депрессијаја дүшүр? Аллаһын Кәламы неҹә көмәк едә биләр? Бу һагда бурадан өјрәнин.

ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Чәјирткәнин һејрәтамиз гулағы

Бу балаҹа һәшәратын гулағынын гурулушу инсан гулағынын гурулушуна бәнзәјир. Онун ешитмә габилијјәти илә әлагәдар едилән кәшфләр мүасир елмә вә мүһәндислијә һансы фајданы ҝәтирир?

Әлавә олараг сајтда

Ушаглар мәнә илиширләрсә, нә едим?

Хулиганларын гурбаны оланларын чоху өзләрини әлаҹсыз һисс едирләр. Бу мәгаләдә верилән мәсләһәтләр вәзијјәти јахшылашдырмаға көмәк едәҹәк.

Хариҹи ҝөрүнүшүнә алудәсәнми?

Әҝәр хариҹи ҝөрүнүшүндән наразысанса, бу мәсәләјә таразлы јанашмагда сәнә нә көмәк едәҹәк?

Сәһһәтимдә проблем варса — I һиссә

Дөрд ҝәнҹ хәстәликләри илә мүбаризә апармагда вә мүсбәт әһвал-руһијјәләрини горујуб сахламагда онлара нәјин көмәк етдији һагда данышыр.

Чөрәкчинин јухусу

Бу шәкли јүклә вә чап ет; ики шәкил арасындакы фәрги тап.