Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  ијул 2013

Һара бахырдым, һәр јердә һагсызлыг ҝөрүрдүм

Һара бахырдым, һәр јердә һагсызлыг ҝөрүрдүм

МӘН 1965–ҹи илдә Шимали Ирландијада касыб бир аиләдә доғулмушам. Ушаглығым Лондондерри графлығында кечиб. Ушаглыг илләрим католикләрлә протестантлар арасында 30 илдән чох давам едән гызғын мүнагишә дөврүнә тәсадүф едиб. Азлыг тәшкил едән католикләр чохлуг тәшкил едән протестантлар тәрәфиндән ајры-сечкилијә мәруз галырдылар. Католикләр протестантлары ишә дүзәләркән, ев аларкән манечилик төрәтмәкдә, еләҹә дә сечкигабағы фырылдагчылыгда вә залым идарәчиликдә ҝүнаһландырырдылар.

Һара бахырдым, һәр јердә һагсызлыг вә ајры-сечкилик ҝөрүрдүм. Дөјүлдүјүм, машындан дартылыб чыхарылдығым һалларын сајыны итирмишәм; дәфәләрлә мәнә силаһ тушлајыблар, полисләр вә әсҝәрләр тәрәфиндән ахтарыша верилмишәм, сорғу-суала чәкилмишәм. Өзүмү һагсызлығын гурбаны һисс едирдим. Дүшүнүрдүм, ја бу вәзијјәтлә барышмалы, ја да ки мүбаризә апармалыјам!

Мән 1972-ҹи илдә Британија әсҝәрләри тәрәфиндән өлдүрүлән 14 нәфәрин хатирәсинә һәср олунмуш «Ганлы Базар» јүрүшләриндә, һәмчинин 1981-ҹи илдә аҹлыг аксијасы нәтиҹәсиндә һәбсханада өлән республикачыларын шәрәфинә кечирилән јүрүшләрдә дә иштирак етмишәм. Һәр јердә гадаған едилмиш бајраглары уҹалдыр вә Британија әлејһинә шүарлар јазырдым. Католикләрә  гаршы төрәдилән о гәдәр зоракылыг вә гәтл һаллары олурду ки, етираз етмәк үчүн һәмишә сәбәб тапылырды. Ади парад вә ја јүрүш кими башланан нүмајишләр, адәтән, иримигјаслы иғтишашлара чеврилирди.

Университетдә охујаркән әтраф мүһитин чиркләнмәсинә гаршы етираз аксијалары кечирән тәләбәләрә гошулмушдум. Сонрадан Лондона көчдүм, орада да касыбларын һесабына јухары тәбәгәни варландыран дөвләтин сијасәтинә гаршы кечирилән иҹтимаи јүрүшләрдә иштирак етмишдим. Мән һәмчинин һәмкарлар иттифагынын маашларын азалдылмасы илә бағлы тәтилләриндә, еләҹә дә 1990-ҹы илдә бөјүк күтләнин Трафалгар мејданына ахышмасы илә нәтиҹәләнән ҹан верҝисинә гаршы кечирилән етираз јүрүшләриндә иштирак етмишәм.

Ахырда хәјалларым суја дүшдү. Етираз нүмајишләри бизи мәгсәдләримизә чатдырмаг әвәзинә, араны даһа да гызышдырырды.

Нијјәтләринин јахшы олмасына бахмајараг, инсанлар һеч вахт јер үзүндә әдаләт вә бәрабәрлик јарада билмәзләр

Елә бу әрәфәдә достум мәни Јеһованын Шаһидләри илә таныш етди. Онлар мәнә Мүгәддәс Китабдан Аллаһын әзабларымызы ҝөрдүјүнү вә инсанлара дәјән бүтүн зәрәри тезликлә арадан галдыраҹағыны ҝөстәрдиләр (Јешаја 65:17; Вәһј 21:3, 4). Нијјәтләринин јахшы олмасына бахмајараг, инсанлар һеч вахт јер үзүндә әдаләт вә бәрабәрлик јарада билмәзләр. Бизә Аллаһын рәһбәрлији лазымдыр. Бундан савајы, дүнјаны ағушуна алан проблемләрин архасында дуран ҝөзәҝөрүнмәз шејтани гүввәләри јалныз Аллаһ арадан галдырмаг игтидарындадыр (Јеремја 10:23; Ефеслиләрә 6:12).

Инди мән баша дүшүрәм ки, әдаләтсизлијә гаршы етдијим етиразлар батмаг үзрә олан ҝәмидә јерими раһатламаға бәнзәјирди. Јер үзүндә һагсызлығын олмајаҹағы, бүтүн инсанларын бәрабәр һүгуга саһиб олаҹағы бир вахтын ҝәләҹәјини биләндә үрәјим хејли сакитләшди.

Мүгәддәс Китаб өјрәдир ки, Јеһова Аллаһ «әдаләти севир» (Мәзмур 37:28). Бу, биздә әминлик јарадыр ки, инсан һакимијјәтинин јарада билмәдији әдаләти Јеһова Өзү бәргәрар едәҹәк (Даниел 2:44). Бу һагда даһа чох өјрәнмәк үчүн сизи әразиниздәки Јеһованын Шаһидләри илә әлагә сахламаға вә ја рәсми www.жw.org веб-сајтымыза дахил олмаға дәвәт едирик.