Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Таныш олун: әләкечмәз бархан пишији

Таныш олун: әләкечмәз бархан пишији

Бархан пишијинин боғазлыг дөврү тәхминән ики ај чәкир, орта һесабла үч бала доғур

ЗҮЛМӘТ ҝеҹә. Сәһранын дүз ҝөбәји. Бархан пишији өз јувасындан чыхыр, ајаг сахлајыб әтрафа бојланыр, гулагларыны шәкләјир. Сонра чөмәләрәк сәссизҹә гумсаллыгда сәфәринә башлајыр.

Бархан пишији гәфләтән агибәтиндән бихәбәр олан шикарынын — гум сичанынын үстүнә тулланыр. Сонра овчу бу минвалла ҝеҹә сәфәринә давам едир, һәрдән даһа чох ов тутмаг үчүн јериндән сычрајыр. Једијини јејир, јемәдијини исә гума басдырыр. Дан јери сөкүләндә јувасына гајыдыр. Ҝүн әрзиндә тәк-түк һалда чөлә чыхыр. Ҝәлин бу әләкечмәз пишик һагда бәзи мәгамлара диггәт јетирәк.

  • Шикары гумун алтында олса белә, пишик ити ешитмә габилијјәти сајәсиндә онун јерини мүәјјән едә билир

  • Дишинин јерини мүәјјән етмәк үчүн еркәк ит кими, бәркдән һүрүр. Һәссас ешитмә габилијјәтинә малик диши пишик исә ән узаг мәсафәдән белә бу сәси ешидир

  • Пәнҹәләри түклү олдуғундан гумда батмыр, һәтта гајнар гумда белә пәнҹәләри јанмыр

  •  Гулағынын дахили сәтһи галын ағ түкләрлә өртүлүдүр. Бу, пишијин гулагларыны күләјин һаваја совурдуғу гумдан горујур

  • Пәнҹәләринин јастыглары сых түк өртүјү илә өртүлү олдуғундан гумда ҝәзәркән, демәк олар ки, ајаг изләри галмыр, буна ҝөрә дә онун изинә дүшмәк чәтиндир

  • Суја олан тәләбатыны једији шикарынын һесабына тәмин едәрәк сағ гала биләр

  • Гарагум сәһрасында гумун температуру 80°C-јә чатыр. Бәзән исә һаванын температуру –25°C-јә дүшүр