Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Дүнјадан хәбәрләр

Дүнјадан хәбәрләр

ИСВЕЧРӘ

Исвечрәдә кечирилән бир тәдгигата әсасән, јашы 60-дан чох олан инсанын доғум ҝүнүндә өлмә еһтималы башга ҝүнләрлә мүгајисәдә 14 фаиз чохдур. Ад ҝүнләриндә үрәк тутмасындан өлән инсанларын сајы 18 фаиз, инсулт кечирән гадынларын сајы 21 фаиз, интиһар едән кишиләрин сајы исә 35 фаиз даһа чохдур. Алимләрин фикринҹә, интиһар һалларынын вә бәдбәхт һадисәләрин артмасынын сәбәби стресс вә спиртли ичкиләрдир. Арашдырманын нәтиҹәләрини тәкзиб едән мүтәхәсисләр исә бир чох һалларда өлүм ҝүнүнүн доғум ҝүнү илә үст-үстә дүшмәсинә сәбәб кими гејдијјат заманы өлүм тарихинин доғум тарихи илә сәһв салынмасыны ҝөстәрирләр.

ИСРАИЛ

ҸВ-јә өз фотошәкилләрини әлавә едән јарашыглы кишиләрин иш үчүн мүсаһибәјә дәвәт алма еһтималы ҹазибәдар гадынларынкындан даһа чохдур. Нәјә ҝөрә? Исраилли тәдгигатчыларын фикринҹә, буна сәбәб мүсаһибәјә кимләрин чағрылыб-чағрылмајаҹағына гәрар верән кадрлар шөбәләринин, әсас етибарилә, гадын ишчиләрдән ибарәт олмасы ола биләр. «Економист» журналында гејд едилир ки, «ҝөзәл гадын намизәдләринин ајры-сечкилијә мәруз галмасынын хошаҝәлмәз сәбәби та гәдимдән мөвҹуд олан пахыллыгдыр».

АБШ

Бу јахынларда үч пасифист — 82 јашлы раһибә, бири 63, о бири исә 57 јашында ики нәфәрлә бирҝә Теннесси штатынын Ок-Риҹ шәһәриндә јерләшән вә 100 тон нүвә материалы сахланылан објектин мүдафиә системини јарыб кечәрәк, биналарын бириндә мүһарибә әлејһинә шүарлар јазмышдыр. АБШ-ын енерҝетика назири Стивен Чу «дүнјанын ән тәһлүкәсиз објектләриндән бири олмалы олан» објектин тәһлүкәсизлик системиндәки бошлуғу «бөјүк нараһатчылыг доғуран амил» адландырды.

АВСТРАЛИЈА

Австралијанын али мәһкәмәси түтүн ширкәтләриндән сигарет гутуларынын үзәриндәки рәнҝләри вә шүарлары ҝөтүрмәји тәләб едир. Инди бүтүн сигаретләр үзәриндә сигарет чәкмәјин тәһлүкәли олдуғуну ҝөстәрән шәкилләрин јер алдығы солғун түнд-гәһвәји гутуларда сатылмалыдыр.