Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  ијул 2013

 ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Гүтб сүнбүлгыранынын шахтајадавамлы бејни

Гүтб сүнбүлгыранынын шахтајадавамлы бејни

ГЫШ јухусуна ҝедән һејванларын бәдән температуру ашағы дүшүр. Бәс о, нә гәдәр ашағы дүшә биләр? Рекорду онларла гүтб сүнбүлгыранлары вуруб — гыш јухусу заманы онларын бәдән температуру –2,9°C-ә дүшүр! Бу температурда һејванларын бејинләринин донмасы ҝөзләнилир. Бәс неҹә олур ки, гүтб сүнбүлгыранлары сағ галыр?

Фикир верин. Гыш јухусу заманы һәр ики-үч һәфтәдән бир гүтб сүнбүлгыранлары титрәјиб ојанараг нормал бәдән температурларына (36,4°C) гајыдырлар вә 12—15 саат әрзиндә температурлары ашағы дүшмүр. Тәдгигатчыларын фикринҹә, бу гысамүддәтли гызынма бејнин өлмәмәсиндә мүһүм рол ојнајыр. Үстәлик, ҝөрүнүр, гыш јухусу заманы гүтб сүнбүлгыранларынын баш температуру бәдәнин галан һиссәси илә мүгајисәдә даһа јүксәкдир. Лабораторијада кечирилән тәҹрүбә заманы мәлум олуб ки, бу нөвдән олан сүнбүлгыранларын бојун температуру һеч вахт 0,7°C-дән ашағы дүшмүр.

Гыш јухусундан ојанан сүнбүлгыранларын бејни тәхминән ики саатдан сонра нормал фәалијјәтинә давам едир. Бир арашдырманын нәтиҹәсинә әсасән, сүнбүлгыранларын бејни гыш јухусундан сонра һәтта даһа јахшы ишләјир! Бу «дирчәлиш» експертләри һејран едир. Онлар буну мешә јанғынындан сонра јени биткиләрин ҹүҹәрмәсинә бәнзәдирләр.

Тәдгигатчылар үмид едирләр ки, гүтб сүнбүлгыранларыны тәдгиг етмәк онлара инсан бејнинин имканлары һагда даһа әтрафлы өјрәнмәкдә көмәк едәҹәк. Алимләрин мәгсәди, Алсһејмер дә дахил олмагла, бејин һүҹејрәләрини зәдәләјән хәстәликләрин гаршысыны алмаг вә һәтта онларын мүалиҹәси һагда даһа чох өјрәнмәкдир.

Неҹә дүшүнүрсүнүз? Гүтб сүнбүлгыранларынын шахтајадавамлы бејни тәкамүлүн нәтиҹәсидир, јохса Јараданын мүдриклијиндән хәбәр верир?