Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  ијул 2013

 МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ | АЛЛАҺЫН ПАДШАҺЛЫҒЫ

Аллаһын Падшаһлығы

Аллаһын Падшаһлығы

Аллаһын Падшаһлығы үрәјин вәзијјәтидирми?

«Сән Аллаһын падшаһлығындан узаг дејилсән» (Марк 12:34).

ИНСАНЛАР НӘ ДЕЈИР?

Бир чохлары инанырлар ки, Аллаһын Падшаһлығы, христиан дининин бөјүк бир голунун сөзләри илә десәк, «киминсә үрәјиндә вә һәјатында Аллаһын һөкмранлыг етмәсидир».

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Падшаһлыг инсанын үрәјиндә Аллаһа тәслим олдуғуну тәсвир етмәк үчүн истифадә олунан метафора дејил, бу, реал һөкумәтдир. Аллаһын Падшаһлығы бүтүн јер үзүнү идарә едәҹәк (Мәзмур 72:8; Даниел 7:14).

Бәс онда Иса Мәсиһин «Аллаһын Падшаһлығы сизин ичиниздәдир» сөзләри һансы мәнаны дашыјыр? (Курсив бизимдир; Лука 17:21, Инҹил, 1993). Иса пејғәмбәр Падшаһлығын онун динләјиҹиләринин үрәјиндә олдуғуну нәзәрдә тута билмәзди. Нә үчүн? Чүнки о, бу сөзләри фәрисејләрә демишди. О демишди ки, онлар Падшаһлыгдан кәнар едиләҹәкләр, чүнки ибадәтдә икиүзлүлүк едирдиләр, бу исә Аллаһ үчүн гәбуледилмәздир (Матта 23:13). Буна рәғмән, Исанын һаглы олараг Аллаһын Падшаһлығынын онларын ичиндә вә ја «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нә әсасән, онларын араларында олмасыны демәси јеринә дүшүрдү. Нәјә ҝөрә? Чүнки Иса Аллаһын Падшаһлығынын ҝәләҹәк Падшаһы кими онларын гаршысында дајанмышды (Лука 17:21).

 Аллаһын Падшаһлығы нәдир?

«Гој падшаһлығын ҝәлсин. Гој Сәнин ирадән ҝөјдә олдуғу кими, јердә дә јеринә јетсин» (Матта 6:10).

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Падшаһлыг Аллаһын тәсис етдији вә Иса Мәсиһин Падшаһ тәјин олундуғу реал һөкумәтдир (Матта 28:18; 1 Тимотејә 6:14, 15). Онун мәгсәди һәм ҝөјдә, һәм дә јердә Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәкдир (Матта 6:10). Буна ҝөрә дә Аллаһ Өз Падшаһлығы васитәсилә бәшәријјәтин проблемләрини һәлл едәҹәк. Падшаһлыг инсан һөкумәтләринин һеч вахт едә билмәдији ишләри һәјата кечирәҹәк.

Аллаһын Падшаһлығынын рәһбәрлији алтында бәрпа олунаҹаг Ҹәннәтдә бәшәр аиләси әмин-аманлыг, тәһлүкәсизлик вә фираванлыг ичиндә јашајаҹаг (Мәзмур 46:9; Јешаја 35:1; Микеја 4:4). Даһа һеч ким нә хәстәләнәҹәк, нә дә өләҹәк, хәстәликләрин көкү кәсиләҹәк (Јешаја 33:24; Вәһј 21:4). Һәтта гоҹалар белә ҹаванлашаҹаг. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Бәдәни ушаг бәдәни кими тәзә олар, јенијетмәлик дөврүнә гајыдар» (Әјјуб 33:25).

СИЗ НӘ ЕДӘ БИЛӘРСИНИЗ?

Әҝәр Аллаһын сиздән тәләб етдијинә әмәл етсәниз, кимлијиниздән вә һарада доғулдуғунуздан асылы олмајараг, Аллаһын Падшаһлығынын тәбәәси ола биләрсиниз. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Аллаһымыз ајры-сечкилик етмәјән Аллаһдыр, һәр халгын ичиндә Ондан горхан вә салеһ һәјат сүрән адамы хошлајыр» (Һәвариләрин ишләри 10:34, 35).

Аллаһын Падшаһлығы инсанларын сәји нәтиҹәсиндә гурулаҹаг?

«Ҝөјләрин Аллаһы һеч вахт дағылмајан бир падшаһлыг гураҹаг» (Даниел 2:44).

ИНСАНЛАР НӘ ДЕЈИР?

Бәзиләри дүшүнүрләр ки, јер үзүндә Аллаһын Падшаһлығыны инсанлар тәсис едәҹәк, онлар буна ја башгаларыны өз дининә ҹәлб етмәклә, ја да ки бүтүн дүнјада сүлһ вә һәмрәјлик јаратмагла наил олаҹаглар.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Бу Падшаһлығы инсан јох, Аллаһ тәсис едиб (Даниел 2:44). Падшаһлығы тәсис едән заман Аллаһ демишди: «Мән падшаһымы мүгәддәс дағым[да]... әјләшдирмишәм» (Мәзмур 2:6). Аллаһын Падшаһлығы инсанларын сәји нәтиҹәсиндә гурулмајыб вә бу Падшаһлыг јер үзүнү ҝөјдән идарә едәҹәји үчүн инсанлар онун ишләрини корлаја билмәјәҹәкләр (Матта 4:17).

БУНУН СИЗӘ ҺАНСЫ АИДИЈЈӘТИ ВАР?

Бәшәријјәтин нә вахтса ағ ҝүнә чыхмасы, сүлһ вә фираванлығын ҝәлмәси, тәбии ки, һәр кәсин арзусудур. Ола билсин, бунун үчүн нәсә етмәјә чалышмысыныз, анҹаг әмәјинизин боша чыхмасы сизи мәјус едиб. Амма Падшаһлығын тәбәәси олсаныз вә билсәниз ки, онун архасында Аллаһын-Таала дурур, сәјләринизи даһа сәмәрәли ишләрә јөнәлдәҹәксиниз.